Ke 25.9.2024, kel­lo 9–15 Tul­li­sa­lis­sa

Uni­ver­su­min ins­pi­roi­vim­mat rek­ry­toin­ti­mes­sut. Yksi Suo­men suu­rim­mis­ta rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mis­ta.


Mega­Match­ma­king yhdis­tää jäl­leen oulu­lai­set työ­nan­ta­jat ja työn­ha­ki­jat. Vuon­na 2023 Mega­Match­ma­king-rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­maan osal­lis­tui 3 000 työn­ha­ki­jaa, ja muka­na oli myös pal­jon kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

Mak­su­ton Mega­Match­ma­king-tapah­tu­ma jär­jes­te­tään Oulun Tul­li­sa­lis­sa (Tyr­nä­vän­tie 16) kes­ki­viik­ko­na 25.9. kel­lo 9–15.

Tapah­tu­mas­sa on työ­nan­ta­jien mes­suo­sas­ton lisäk­si tar­jol­la CV-valo­ku­vaus­ta, ura­kah­vi­la sekä ins­pi­roi­via puheen­vuo­ro­ja. Tapah­tu­man pää­pu­hu­ja­na toi­mii Anna Per­ho. 

Ohjel­ma päi­vit­tyy.

Tun­nel­mia vuo­den 2023 tapah­tu­mas­ta

Työ­nan­ta­ja tai yhteis­työ­kump­pa­ni, ilmoit­tau­du tapah­tu­maan

Tapah­tu­ma on kai­kil­le mak­su­ton

Tar­joam­me stän­di­pai­kat:
1. yri­tyk­sil­le, joil­la on rek­ry­toin­ti­tar­pei­ta
2. yhteis­työ­kump­pa­neil­le, jot­ka tar­joa­vat työn­ha­kua ja osaa­mi­sen kehit­tä­mis­tä tuke­via pal­ve­lui­ta.

Näyt­te­ly­osas­to­ja on rajoi­tet­tu mää­rä ja ne täyt­ty­vät nopeas­ti, joten varaat­han paik­ka­si mah­dol­li­sim­man pian. Tapah­tu­man jär­jes­tä­jäl­lä on oikeus hyväk­syä tai hylä­tä ilmoit­tau­tu­mi­nen näyt­teil­lea­set­ta­jak­si oman har­kin­tan­sa mukai­ses­ti.


Työn­ha­ki­ja

Tapaa työ­nan­ta­jia, ver­kos­toi­du, poi­mi par­haat vin­kit työn­ha­kuun ja löy­dä itsel­le­si uusi työ­paik­ka! Kurk­kaa alta näyt­teil­lea­set­ta­jat sekä ohjel­ma.

Pis­täy­dy myös:

Ura­kah­vi­las­sa – Pää­set jut­te­le­maan asian­tun­ti­joi­den kans­sa eri aiheis­ta. Ohjel­ma jul­kais­taan pian.

CV-valo­ku­vauk­ses­sa – Muka­na on myös CV-valo­ku­vaus­pis­te, jos­sa työn­ha­ki­jat voi­vat saa­da ammat­ti­lai­sen otta­man valo­ku­van CV:tään var­ten ilmai­sek­si.

Työ­nan­ta­ja tai yhteis­työ­kump­pa­ni

Tule löy­tä­mään uusia osaa­jia. Ver­kos­toi­du mui­den työ­nan­ta­jien sekä ammat­ti­lais­ten kans­sa ja tutus­tu kiin­nos­ta­vaan ohjel­maan.

Tänä vuon­na työ­nan­ta­jil­la on mes­suoh­jel­man lisäk­si mah­dol­li­suus:

Osal­lis­tua TE-live lähe­tyk­seen. TE ‑live tuo stu­dion­sa Mega­Match­ma­king tapah­tu­maan. Kuvaus­pis­teel­lä teh­dään mak­sut­to­mas­ti lyhyt haas­tat­te­lu ja yri­tyk­sel­le tuo­te­taan oma TE-live lähe­tys loka­kuun aika­na. Lähe­tyk­ses­sä esi­tel­lään avoi­mia työ­mah­dol­li­suuk­sia sekä yri­tys­tän­ne työ­nan­ta­ja­na. Tutus­tu TE liveen: 
TE-liven sivuil­la tai TE-liven You­tu­bes­sa

Osal­lis­tu työ­nan­ta­jien After­Match­ma­king-ver­kos­toi­tu­mis­ti­lai­suu­teen heti tapah­tu­man jäl­keen. Aika­tau­lu tar­ken­tuu ja ilmoit­tau­tu­mi­nen stän­di­pai­kan varan­neil­le avau­tuu myö­hem­min. Tilai­suu­des­sa on muka­na Anna Per­ho. 


Lavaoh­jel­ma vuon­na 2024

9.45
Työ­mark­ki­na­nä­ky­mät alu­eel­la
(TBC) 

10.00–10.30
Huma­ne job search of 2024: Nobo­dy’s per­fect — enable your full poten­tial as a job see­ker
!
Anna-Mai­ja Väs­ti­lä, Nota­rec 

10.45–11.15
Beco­ming a Mag­net to the emplo­yers 

Luku­ma­nu Idris­su 

11.30–12.00
Fin­nish wor­king life and cul­tu­re — Emplo­yees rights and obli­ga­tions in Fin­land
(TBC) 
Han­ne­le Ugur, SAK 

12.15–12.45
Inhi­mil­li­nen työn­ha­ku 2024: kukaan ei ole täy­del­li­nen — val­jas­ta käyt­töön täy­si poten­ti­aa­li­si työn­ha­ki­ja­na
!
Anna-Mai­ja Väs­ti­lä, Nota­rec 

13.00–13.45
Super­duu­ni — mikä sinus­ta tulee seu­raa­vak­si
?
Anna Per­ho


Näyt­teil­lea­set­ta­jat vuon­na 2024

* Palk­kaam­me myös mui­ta kuin suo­mea äidin­kie­le­nään puhu­via työn­te­ki­jöi­tä.
Lis­ta päi­vit­tyy

Arff­man Fin­land Oy
Business­Oulu
Buut­ti Oy*
Clou­da­mi­te Oy*
Con­log Oy
Coro­na­ria Oy (Posion sote-pal­ve­lut)
EKA Län­si Oy/ Eila­kais­la
EURES Swe­den Arbetsför­med­lin­gen, EURES Nort­hern Swe­den*
Gofo­re Oyj
iLOQ*
Insi­nöö­ri­liit­to IL ry
Inter­na­tio­nal House Oulu*
ISS Pal­ve­lut Oy*
Kai­ku Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oulu Oy*
KEY Reloca­tion Fin­land Oy*
Kes­la Oyj*
Kir­kon pal­ve­lu­kes­kus
Koh­dis­ta­mo
Las­si­la & Tika­no­ja*
Lisä­pal­ve­lu*
Live-sää­tiö*
Lok­ki Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy

Loma­kes­kus Him­mer­ki ja Kiri­kes­kus Oy*
Motio-han­ke, Ter­va­rit­ju­nio­rit ry*
Natur­po­lis Oy*
Nex­tier Oy*
NJC Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut
Nokia*
Nor­dea*
Nordrec Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy
Nuor­ten ystä­vät ry, Koh­taan­toa-han­ke
ODL / Työ­pa­joil­ta työ­elä­mään-han­ke
Oma­pa­ja Oy
Opi­fra­me Oy*
OP Ryh­mä*
Opti­mum
OSAO
Osuus­kaup­pa Ari­na*
Oulun kau­pun­ki*
Oulun pal­ve­lua­lan opis­to
Oulun yli­opis­to, Jat­ku­van oppi­mi­sen kou­lu­tuk­set
Paik­kaa­jat Oy
Pal­ve­lua­lo­jen ammat­ti­liit­to PAM ry

Poh­de
Poh­jois-Poh­jan­maan JHL ry 068
Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­to
Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät
Pri­me Sales Oy
Pro­ven­tia Oy
Raja­neu­von­ta Ruot­si-Suo­mi-Nor­ja*
Ras­tor-ins­ti­tuut­ti
Sara­nen*
Sco­pe­sen­sor Oy*
SOL Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lut Oy
Staff­point Oy*
Star­tup Express, Business­Oulu*
Star­tup Refu­gees*
Tac­to­tec Oy*
Tai­to­ta­lo
Tecins­pi­re Oy
TEPJO Oy*
Texas Instru­ments Fin­land Oy*
Tosi­box Oy*
Trai­ners’ House Oyj
Visi­don Oy*
Vitec Nea­gen Oy*

Lis­ta päi­vit­tyyPuhu­jat


Tapah­tu­man jär­jes­tä­vät

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta:

Jan­ni­ka Lei­no­nen
Business­Oulu
jannika.leinonen@businessoulu.com
p. 029 505 6371

Hei­di Huh­ta­la
Business­Oulu
heidi.huhtala@businessoulu.com
p. 040 648 6587

Ant­ti Haa­pa­lai­nen
Poh­jois-Poh­jan­maan työ- ja elin­kei­no­toi­mis­to
antti.haapalainen@te-toimisto.fi
p. 0295 056553

Saa­pu­mi­nen tapah­tu­maan

Tapah­tu­ma­kes­kus Tul­li­sa­li
Tyr­nä­vän­tie 16, 90400 Oulu

Kat­so sijain­ti kar­tas­ta

Aika­tau­lut ja pysä­keil­le lii­ken­nöi­vät lin­jat voit käte­väs­ti tar­kas­taa suo­raan Oulun jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­ta.