Voi­ta liput Digi­tal Oulu 2022 ‑tapah­tu­maan

Ihmisiä Tullisalissa.

Digi­tal Oulu 2022 jär­jes­te­tään nyt nel­jät­tä ker­taa Oulus­sa tou­ko­kuun alus­sa. Tapah­tu­ma pureu­tuu ajan­koh­tai­seen aihee­seen tee­mal­la Väke­vä vies­tin­tä digia­jas­sa. Vii­me aikoi­na Suo­mi on muun maa­il­man muka­na saa­nut näh­dä kuin­ka val­ta­va voi­ma sanoil­la voi olla.

Busi­ness­ta­pah­tu­ma Digi­tal Oulu jär­jes­te­tään Tul­li­sa­lin ja Super­par­kin tilois­sa Limin­gan­tul­lin Ter­mi­naa­lis­sa 5. tou­ko­kuu­ta. Puhu­ji­na näh­dään usei­ta tun­net­tu­ja kas­vo­ja, kuten Peter Nyman, Henk­ka Hyp­pö­nen, Lin­da Liu­kas, Mika D Ruba­no­vitsch ja Tom Lai­ne.

Business­Oulu jär­jes­tää nyt sosi­aa­li­sen median kana­vis­saan arvon­nan, jos­sa voit voit­taa itsel­le­si ja kave­ril­le­si liput tapah­tu­maan. Kil­pai­luai­kaa on per­jan­tai­hin 29. huh­ti­kuu­ta kel­lo 10 saak­ka.

Edit 29.4. kel­lo 10.01: Kil­pai­lu on päät­ty­nyt ja voit­ta­jat on arvot­tu. Kii­tos kai­kil­le osal­lis­tu­jil­le!

Kat­so lisää Business­Oulun Lin­ke­dIn- ja Face­book-kana­vis­ta ja voi­ta itsel­le­si liput tapah­tu­maan!

Lisä­tie­to­ja tapah­tu­mas­ta: digitaloulu.fi