Inter­na­tio­nal House Oulu avaa oven­sa

Mies istuu International House Oulun tiloissa,

Inter­na­tio­nal House Oulu on uusi pal­ve­lu­ko­ko­nai­suus. Se koko­aa yhden katon alle kan­sain­vä­li­sil­le asiak­kail­le suun­nat­tu­ja ohjaus- ja neu­von­ta­pal­ve­lu­ja yhden luu­kun peri­aat­teel­la, ker­too koor­di­naat­to­ri Riku­pek­ka Lei­no­nen.

Kai­kil­le avoin koh­taa­mis­paik­ka. Sel­lai­nen on Inter­na­tio­nal House Oulu (IH Oulu), joka sijait­see Busi­ness­A­se­mal­la osoit­tees­sa Hal­li­tus­ka­tu 36 B. Tar­joam­me mak­su­ton­ta ohjaus­ta ja neu­von­taa eri­tyi­ses­ti työl­lis­ty­mi­seen, yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen, opin­to­jen aloit­ta­mi­seen ja mui­hin koko per­heen kotou­tu­mis­ta edis­tä­viin tee­moi­hin liit­tyen.

Meil­lä on aina joku vas­taa­mas­sa asiak­kai­den kysy­myk­siin ja tavoit­tee­nam­me on, että tuli­ja tun­tee olon­sa tääl­lä kotoi­sak­si. Kan­sain­vä­li­set asiak­kaat saa­vat IH Oulus­sa tar­vit­se­man­sa tie­dot muun muas­sa alku­vai­heen pal­ve­luis­ta, kau­pun­gin perus­pal­ve­luis­ta ja vapaa-ajan toi­min­nas­ta.

– Inter­na­tio­nal House on hie­no osoi­tus monia­lai­ses­ta yhteis­työs­tä. Pal­ve­lu­jen kokoa­mi­nen saman katon alle hel­pot­taa pal­ve­lu­jen tar­joa­mis­ta, luo yhtei­söl­li­syyt­tä ja kas­vat­taa osaa­mis­tam­me kan­sain­vä­li­sis­sä asiois­sa. Paik­ka­kin on oival­li­nen ja Busi­ness­A­se­man muu pal­ve­lu­tar­jon­ta tuo mer­kit­tä­vää lisä­ar­voa toi­min­taan, Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä sanoo.

Inter­na­tio­nal House aut­taa tuli­joi­ta kotiu­tu­maan kau­pun­kiim­me sekä löy­tä­mään paik­kan­sa osaa­vas­sa, luo­vas­sa ja tur­val­li­ses­sa Oulus­sa.

– Oulus­ta on tulos­sa yhä kan­sain­vä­li­sem­pi kau­pun­ki ja esi­mer­kik­si työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to on tule­vai­suu­den menes­tyk­sem­me ehdo­ton edel­ly­tys. Inter­na­tio­nal House aut­taa tuli­joi­ta kotiu­tu­maan kau­pun­kiim­me sekä löy­tä­mään paik­kan­sa osaa­vas­sa, luo­vas­sa ja tur­val­li­ses­sa Oulus­sa, Määt­tä ker­too.

Yri­tys­val­men­nuk­sia ja ver­kos­toi­tu­mis­ta

Yri­tyk­sil­le IH Oulu tar­jo­aa tukea kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin sekä jär­jes­tää eri­lai­sia tapah­tu­mia, kuten val­men­nuk­sia ja rek­ry­toin­ti­ti­lai­suuk­sia. Kan­sain­vä­li­sil­le asiak­kail­le on niin ikään luvas­sa neu­von­nan lisäk­si eri­lai­sia akti­vi­teet­te­jä infois­ta ver­kos­toi­tu­mi­sil­toi­hin.

– Ympä­ril­läm­me on hie­no jouk­ko asian­tun­ti­juut­ta ja eri­lai­sia pal­ve­lu­ja. IH Oulus­sa pää­sem­me kehit­tä­mään kan­sain­vä­li­sil­le asiak­kail­lem­me entis­tä toi­mi­vam­pia ja koko­naan uusia­kin pal­ve­lu­ja. Myös yri­tyk­set voi­vat saa­da meil­tä monen­lais­ta tukea kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin. Toi­von­kin, että yri­tyk­set otta­vat roh­keas­ti yhteyt­tä, Inter­na­tio­nal House Oulun koor­di­naat­to­ri Riku­pek­ka Lei­no­nen tote­aa.

– IH Oulu on tär­keä osa sitä, että Oulu on entis­tä veto­voi­mai­sem­pi kau­pun­ki tuli­joi­den sil­mis­sä. Ava­jai­set ovat 25. huh­ti­kuu­ta, mut­ta se on vas­ta ensim­mäi­nen etap­pi. Olem­me erit­täin innois­sam­me tule­vas­ta, Lei­no­nen iloit­see.

Inter­na­tio­nal House Oulun ava­jai­sia vie­te­tään 25. huh­ti­kuu­ta. Ava­jais­ti­lai­suus käyn­nis­tyy kel­lo 14 kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Mää­tän puheel­la. Mak­su­ton ohjel­ma kes­tää noin tun­nin ja sisäl­tää puheen­vuo­ro­ja niin suo­mek­si kuin englan­nik­si sekä musiik­kia.

Kak­ku­kah­vit tar­jo­taan kel­lo 13.30 alkaen Busi­ness­A­se­man Antell Ase­mal­la. Inter­na­tio­nal House Oulus­sa ja Busi­ness­A­se­mal­la on avoi­met ovet kel­lo 18 asti. Sil­loin on mah­dol­lis­ta tutus­tua tiloi­hin ja pal­ve­lu­tar­jon­taan sekä FabLa­biin.

Ava­jais­vii­kon ohjel­ma jat­kuu kes­ki­viik­ko­na 26. huh­ti­kuu­ta; sil­loin jär­jes­te­tään kai­kil­le avoin Networ­king-tapah­tu­ma kel­lo 17–20. Samal­la esi­tel­lään myös IH Oulun ambas­sa­do­rit ja kuul­laan kiin­nos­ta­via tari­noi­ta hei­dän elä­mäs­tään.

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set ava­jais­vii­kon tapah­tu­miin (paik­ko­ja on tar­jol­la rajoi­te­tus­ti)

Työ­nan­ta­ja, kai­paat­ko tukea kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin?

Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa

Inter­na­tio­nal House Oulun verk­ko­si­vut sekä Face­book- ja Ins­ta­gram-kana­vat avau­tu­vat myö­hem­min. Nyt voit ottaa seu­ran­taan Lin­ke­dIn-sivum­me.