Maa­il­man suu­rin Andy War­hol ‑näyt­te­ly saa­pui Ouluun

Taidenäyttely Oulussa

Andyt tuli­vat Ouluun! Tai­de­ta­lo Kult­tuu­ri­pan­kin har­vi­nai­ses­sa kesä­näyt­te­lys­sä on esil­lä pop ja rock.

Enti­sen Suo­men pan­kin Oulun kont­to­ris­sa näh­dään kesäl­lä kah­den Andyn näyt­te­lyt: suu­reen saliin on ripus­tet­tu pop­tai­teen iko­nin Andy War­ho­lin yli sadas­ta julis­tees­ta sekä levyn- ja kir­jan­kan­sis­ta koos­tu­va Andy War­hol Goes Arc­tic ‑näyt­te­ly.

Gal­le­ria­ti­las­sa on puo­les­taan esil­lä rock­muusik­ko Andy McCo­yn maa­lauk­sia sekä värik­käis­tä ja oma­lei­mai­sis­ta hatuis­ta koos­tu­va näyt­te­ly.

Näyt­te­lyt jat­ku­vat Tai­de­ta­lo Kult­tuu­ri­pan­kis­sa Oulus­sa 17. syys­kuu­ta saak­ka. Kysees­sä on Andy War­ho­lin julis­te­näyt­te­ly, joka on esil­lä tois­tai­sek­si vii­meis­tä ker­taa.

Andy War­ho­lin näyt­te­ly toteu­te­taan pop upi­na tilois­sa, jot­ka ovat tähän saak­ka olleet raha­las­ken­nan ja ‑kul­je­tuk­sen käy­tös­sä. Andy McCo­yn näyt­te­ly pys­ty­tet­tiin van­hoi­hin pank­ki­hol­vei­hin.

Ham­pu­rin tai­de­teol­li­suus­museon omis­ta­ma Andy War­ho­lin julis­te­ko­koel­ma on kier­tä­nyt maa­il­mal­la gal­le­rioi­ta ja museoi­ta vuo­sien ajan. Julis­te­näyt­te­ly on mah­dol­lis­ta näh­dä nyt tois­tai­sek­si vii­meis­tä ker­taa: Oulun näyt­te­lyn jäl­keen se palaa Ham­pu­riin maa­il­man kier­tu­eel­taan ja menee tauol­le pit­käk­si aikaa eikä sitä lai­te­ta esil­le tule­vi­na vuo­si­na, ker­too Tai­de­ta­lo Kult­tuu­ri­pank­ki tie­dot­tees­saan.

Ame­rik­ka­lai­nen Andy War­hol (1928–1987) oli tai­de­maa­la­ri ja piir­tä­jä, valo­ku­vaa­ja ja elo­ku­van­te­ki­jä. Hän alkoi teh­dä 1960-luvul­la myös julis­te­tai­det­ta, joka yhä tun­nis­te­taan ja joka on säi­lyt­tä­nyt tuo­reu­ten­sa: Mari­lyn Mon­roe, Campbell‘sin tomaat­ti­keit­to­pur­kit ja banaa­ni — jul­ki­suu­den hen­ki­löt ja arki­set asiat sai­vat uuden, värik­kään ja jopa pro­vo­ka­tii­vi­nen muo­don War­ho­lin maa­lauk­sis­sa ja julis­teis­sa. Andy War­ho­lin julis­te­näyt­te­lyn teok­set kuu­lu­vat Museum für Kunst und Gewer­be Ham­burg ‑museon kokoel­maan

Kita­ris­ti Andy McCoy teke­mät maa­lauk­set ovat olleet esil­lä näyt­te­lyis­sä vuo­des­ta 2010 läh­tien. Oulus­sa hänen näyt­te­lyn­sä näh­dään nyt ensim­mäis­tä ker­taa.

McCo­yn maa­lauk­set ovat värik­käi­tä ja run­sai­ta, ja niis­sä on pal­jon yksi­tyis­koh­tia ja sym­bo­liik­kaa. Maa­lauk­sien aiheet tule­vat hänen koke­mis­taan asiois­ta ja koh­taa­mis­taan ihmi­sis­tä, joi­ta tämän rock-legen­dan usko­mat­to­maan elä­mään on mah­tu­nut pal­jon ja monen­lai­sia. Maa­laus­ten lisäk­si Oulus­sa näh­dään hänen maa­laa­mi­aan uniik­ke­ja hat­tu­ja.

Lue lisää näyt­te­lyis­tä Tai­de­ta­lo Kult­tuu­ri­pan­kin sivuil­ta.