Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja – tulee­ko täs­tä Oulun yli­opis­ton hit­ti­kurs­si?

Henrietta Karjalainen ja Lotta Leinonen

Opis­ke­lee­ko maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja Oulus­sa? Kyl­lä, kun asias­ta kysy­tään uuden kurs­sin keu­la­hah­moil­ta Hen­riet­ta Kar­ja­lai­sel­ta ja Lot­ta Lei­no­sel­ta.

Oulun yli­opis­to tar­jo­aa tänä syk­sy­nä ainut­laa­tui­sen kurs­sin, jota ei vie­lä löy­dy mui­den kor­kea­kou­lu­jen lis­toil­ta: Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja.

Myös kurs­sin suun­nit­te­lu- ja toteu­tus­ta­vat poik­kea­vat totu­tus­ta. Hen­riet­ta Kar­ja­lai­nen ja Lot­ta Lei­no­nen ker­to­vat, että kurs­si jär­jes­te­tään peri­aat­teel­la ”opis­ke­li­joil­ta opis­ke­li­joil­le”.

Luvas­sa on kol­men opin­to­pis­teen ver­ran oman hyvin­voin­nin ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­to­jen opis­ke­lua – nimek­käi­den suo­ma­lais­vai­kut­ta­jien seu­ras­sa.

– Luen­noit­si­joi­na ovat muun muas­sa enti­nen nyrk­kei­li­jä Eli­na Gus­tafs­son ja futu­ris­ti Pert­tu Pölö­nen sekä mon­ta muu­ta Suo­men etu­ri­vin puhu­jaa. He tule­vat ohjaa­maan opis­ke­li­joi­ta koh­ti parem­paa elä­män­hal­lin­taa, Lot­ta ker­too.

– Joi­den­kin tie­tee­na­lo­jen opin­toi­hin saat­taa tie­ten­kin jos­sain mää­rin sisäl­tyä itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tee­mo­ja, mut­ta sil­ti aivan lii­an moni opis­ke­li­ja jää tänä päi­vä­nä ilman mah­dol­li­suut­ta oppia näis­tä kor­kea­kou­lus­sa. Sik­si juu­ri täl­lai­nen oikeas­ti vai­kut­ta­va itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen koko­nai­suut­ta hah­mot­ta­va poik­ki­tie­teel­li­nen kurs­si on jotain, mitä kor­kea­kou­lu­maa­il­mas­sa ei vie­lä ole näh­ty, sanoo Hen­riet­ta.

Arjen hal­lin­nas­ta ja itsen­sä joh­ta­mi­ses­ta on puhut­tu nyt koro­na-aika­na näyt­tä­väm­min kuin kos­kaan aiem­min. Aiheet nouse­vat esiin eten­kin työyh­tei­sö­jen hyvin­voin­ti­kes­kus­te­luis­sa, mut­ta ne ovat mer­kit­tä­viä myös opis­ke­li­joil­le, Lot­ta ja Hen­riet­ta totea­vat.

Itsen­sä joh­ta­mi­nen on tule­vai­suu­den tai­to ja opis­ke­li­jat tule­vai­suu­den työn­te­ki­jöi­tä. Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­si on kiin­ni täs­sä ilmiös­sä, joka aut­taa opis­ke­li­joi­ta navi­goi­maan sekä voi­maan parem­min muu­tos­ten kes­kel­lä nyt ja myö­hem­min, Hen­riet­ta mai­nit­see.

– Kor­kea­kou­lu­maa­il­ma edel­lyt­tää pal­jon itseoh­jau­tu­vuut­ta ja ‑tun­te­mus­ta, var­sin­kin pan­de­mian aika­na. Haluam­me, että tämä kurs­si on osal­taan ennal­taeh­käi­se­mäs­sä mie­len­ter­vey­den krii­se­jä. Kurs­sin päät­teek­si opis­ke­li­ja osaa muun muas­sa tul­ki­ta omaa tilan­net­taan ja tun­nis­taa sel­keäm­min rajo­jaan sekä mah­dol­li­suuk­si­aan. Esi­mer­kik­si rutii­nien luo­mi­nen hel­pot­taa arjen hal­lin­taa.

”Yksi onnel­li­suu­den teki­jöis­tä”

Hen­riet­ta, 23, ja Lot­ta, 24, ovat Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joi­ta. Lot­ta toi­mii täl­lä het­kel­lä myös yli­op­pi­las­kun­nan (OYY) hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na. Hen­riet­ta puo­les­taan vas­taa kurs­sin opis­ke­li­ja­työ­ryh­män toi­min­nas­ta ja saa veto­vas­tuus­taan kir­jat­tua opis­ke­li­ja­työ­har­joit­te­luun kuu­lu­van suo­ri­tuk­sen.

He molem­mat kuvai­le­vat Oulua lep­poi­sak­si kau­pun­gik­si, jos­sa elä­mäs­tä voi teh­dä hel­pos­ti kii­reet­tö­mäm­pää ja muu­ten­kin miel­lyt­tä­väm­pää kuin muu­al­la Suo­mes­sa.

Lotan mukaan Oulun yksi par­haim­mis­ta piir­teis­tä on help­po pää­sy luon­toon.

– Tääl­lä ei tar­vit­se asua ran­ta­ton­til­la, että pää­see veden ääreen – jopa ihan kes­kus­tas­sa. Se on myös yksi onnel­li­suu­den teki­jöis­tä. Lisäk­si yri­tän joka päi­vä ottaa omaa aikaa ja teh­dä jotain hyvin­voin­ti­ni eteen, kuten kuun­te­len podcas­tia tai ulkoi­len.

”Mat­ka onnel­li­suu­teen jat­kuu”

Itsen­sä joh­ta­mi­sen kurs­si­ko­ko­nai­suut­ta alet­tiin Oulus­sa miet­tiä jo ennen pan­de­mia-aikaa. Tämän vuo­den alus­sa pää­tet­tiin aloit­taa toteu­tus­pro­ses­si tosis­saan.

Kevääl­lä 2022 Hen­riet­ta ja Lot­ta osal­lis­tui­vat kurs­si­suun­ni­tel­mal­la Business­Oulun ja UNIC City­Lab­sin jär­jes­tä­mään idea­kil­pai­luun, jos­sa he nap­pa­si­vat kun­nia­mai­nin­nan. Sen jäl­keen syys­kuus­sa start­taa­van kurs­sin jär­jes­tä­mi­nen on imais­sut hei­dät mukaan­sa täy­sil­lä.

Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­si on vaa­ti­nut heil­tä monia kes­kus­te­lu­ja muun muas­sa yli­opis­ton joh­don, Oulun kau­pun­gin ja yri­tys­maa­il­man kans­sa. Hen­riet­ta, Lot­ta ja pari­kym­men­tä vapaa­eh­tois­ta opis­ke­li­jaa ovat hank­ki­neet kurs­sil­le niin puhu­jia kuin rahoit­ta­jia sekä mark­ki­noi­neet sitä aktii­vi­ses­ti eri kana­vis­sa.

Business­Oulu on yksi yhteis­työ­kump­pa­neis­ta. Apua suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen opis­ke­li­jat ovat saa­neet asian­tun­ti­joil­ta, Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­tiöl­tä (YTHS) sekä yri­tys­maa­il­mas­ta.

Kas­va­tus­tie­tei­den tie­de­kun­ta toi­mii kurs­sin jär­jes­tä­vä­nä yksik­kö­nä, mut­ta kurs­sia tar­jo­taan opis­ke­li­joil­le valin­nai­se­na opin­to­jak­so­na poik­ki­tie­teel­li­ses­ti.

Hen­riet­ta ja Lot­ta koros­ta­vat, että onnel­li­sek­si opis­ke­li­jak­si – tai yli­pää­tään onnel­li­sek­si ihmi­sek­si – ei tul­la sor­mia napaut­ta­mal­la. Sii­hen ei ole oiko­tie­tä, vaan kaik­ki tapah­tuu pie­niä aske­lei­ta otta­mal­la. Lot­ta sanoo, että opis­ke­lu­jen­sa aluk­si hän oli­si kai­van­nut esi­mer­kik­si tie­toa sii­tä, miten opin­to­suo­ri­tus­ten dead­li­net ja muut aika­tau­lut on jär­ke­vin­tä ottaa hal­tuun arjes­sa.

– Mat­ka onnel­li­suu­teen jat­kuu koko elä­mäm­me ajan, ja sil­le mat­kal­le kan­nat­taa läh­teä var­hai­ses­sa vai­hees­sa. Yhteis­kun­nas­sam­me tulee vas­taan koko ajan uusia haas­tei­ta ja pai­nei­ta. Jo esi­mer­kik­si sii­nä, että muut­taa ensim­mäis­tä ker­taa omil­leen opis­ke­li­ja­na, on tar­peek­si pär­jät­tä­vää.

Henrietta Karjalainen ja Lotta Leinonen

Hen­riet­ta Kar­ja­lai­nen ja Lot­ta Lei­no­nen ovat Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­joi­ta. Teks­ti ja kuvat: Anna­kai­sa Vää­rä­nie­mi

Opin­to­jak­son osaa­mis­ta­voit­teet

Opin­to­jak­son suo­ri­tet­tu­aan opis­ke­li­ja osaa:

Seu­raa Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­sia Ins­ta­gra­mis­sa.