Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja – sykäh­dyt­tä­viä ter­vei­siä Oulun yli­opis­tol­ta

Maailman onnellisin opiskelija -kurssin puhujat

Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­si lan­see­rat­tiin oulu­lai­seen kor­kea­kou­lu­maa­il­maan. Näin teh­tiin vas­tuul­li­suus­te­ko ja alet­tiin pitää ään­tä itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tär­key­des­tä opis­ke­lu­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta.

Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­si rea­li­soi­tui syys­kuus­sa 2022 huo­lel­li­sen mut­ta lopul­ta aika­jän­teel­tään suh­teel­li­sen ripeän poh­ja­työn tulok­se­na, jos­ta ei aina­kaan asen­net­ta ja teke­mi­sen mei­nin­kiä puut­tu­nut. Vas­taan­ot­to Oulun yli­opis­tol­la jär­jes­tet­tä­väl­le kurs­sil­le on ollut läpi syk­syn kiin­nos­tus­ta herät­tä­vä. Innos­tuk­ses­ta pää­tel­len kurs­sil­le on siis mitä ilmei­sim­min onnis­tut­tu saa­maan opis­ke­li­joi­ta uudel­la taval­la puhut­ta­vaa sisäl­töä. Syk­syn ajan kurs­si on herä­tel­lyt opis­ke­li­joi­ta poh­ti­maan ja kehit­tä­mään omaa hyvin­voin­ti­aan itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen kyvyk­kyyt­tä lisää­mäl­lä.

Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­si­si­säl­tö käsit­te­lee itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen koko­nai­suu­teen liit­tyen muun muas­sa ihmi­sen per­soo­nal­li­suu­den sekä aja­tus- ja tun­ne­maa­il­man vai­ku­tus­ta kai­ken taus­tal­la, ihmi­sen roo­lia sosi­aa­li­se­na ”lau­mae­läi­me­nä”, empa­tian ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen mer­ki­tys­tä, moti­vaa­tio­ta, arvo­ja, tavoit­tei­ta, vireys­ti­laa, resi­liens­siä, rutii­ne­ja sekä tule­vai­suu­den työ­elä­mä­tai­to­ja. Kai­kes­sa täs­sä koko­nai­suu­des­sa on poh­jim­mil­taan kyse elä­män­hal­lin­nas­ta – ja mitä parem­paa elä­män­hal­lin­taa itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen kyvyk­kyy­den kaut­ta syn­tyy, sitä onnel­li­sem­paa elä­mää on mah­dol­lis­ta elää.

Opis­ke­li­ja­hy­vin­voin­ti on nime­no­maan aihe, jon­ka suh­teen kyl­lä tie­dos­te­taan, että asioi­ta tulee teh­dä sen kohen­ta­mi­sek­si. Asian puo­les­ta teh­dään jo pal­jon arvo­kas­ta työ­tä, mikä kaik­ki on kotiin päin. Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­si­to­teu­tus tah­toi lähes­tyä hyvin­voin­ti­tee­maa isos­ti, vai­kut­ta­vas­ti ja posi­tii­vi­ses­ti onnel­li­suu­den ja elä­män­hal­lin­nan lisää­mi­sen kaut­ta vai­kut­taen opis­ke­li­joi­den ajat­te­lu- ja toi­min­ta­ta­poi­hin. Tah­dot­tiin teh­dä asioi­ta uudel­la taval­la ja läh­teä käyn­nis­tä­mään yhteis­kun­nal­lis­ta muu­tos­ta koh­ti tule­vai­suu­den tavoi­te­ti­laa, jos­sa itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen mer­ki­tys ylei­sem­min tun­nis­tet­tai­siin vas­tuul­li­suu­den, hyvin­voin­nin ja elä­män mer­ki­tyk­sel­li­syy­den raken­ta­ji­na.

Mukaan tähän parem­paa tule­vai­suut­ta edis­tä­vään sat­sauk­seen kut­sut­tiin luen­to­pu­hu­jik­si saman arvo­maa­il­man jaka­via Suo­men etu­ri­vin asian­tun­ti­joi­ta sekä key­no­te-puhu­jia, muun muas­sa Eli­na Gus­tafs­son, Soin­tu Borg, Emi­lia Vuo­ri­sal­mi, Mar­ko Jan­tu­nen, Pet­ri Hon­ko­nen, Pek­ka Hyy­sa­lo, Frank Mar­te­la, Kari Keto­nen, Anna Per­ho ja Pert­tu Pölö­nen.

Kurs­sia läh­ti talou­del­li­ses­ti mah­dol­lis­ta­maan myös saman arvo­maa­il­man jaka­via mer­kit­tä­viä kump­pa­nei­ta: Oulun kau­pun­ki / Business­Oulu, Lähi­Ta­pio­la Poh­joi­nen, Oulun Osuus­pank­ki, Osuus­kaup­pa Ari­na, Kale­va Media, Coro­na­ria, Wela­do, Poh­jois-Suo­men Opis­ke­li­ja-asun­to­sää­tiö (PSOAS), Tale­nom, Oulun Rota­ryklu­bi sekä Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta (OYY).

Maa­il­man onnel­li­sim­man opis­ke­li­jan ilo­sa­no­maa läh­ti­vät myös lisäk­si arvo­poh­jai­ses­ti vies­tin­näl­li­ses­ti tuke­maan kump­pa­nei­na MIELI Suo­men Mie­len­ter­veys ry, Nyy­ti ry, Yli­op­pi­lai­den ter­vey­den­hoi­to­sää­tiö (YTHS), Häl­sa, Oulun kaup­pa­ka­ma­ri, Oulun Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri, Oulu Ent­repre­neurs­hip Socie­ty (OuluES), Tuu­do, Kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jat, Finans­si ry, Oulun yli­opis­to sekä Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­kun­ta (OSAKO).

Yhdes­sä kump­pa­nei­den kans­sa on käy­ty kes­kus­te­lu­ja sii­tä, mil­lai­nen poten­ti­aa­li itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen koko­nai­suu­den oival­ta­mi­sel­la on parem­man yhteis­kun­nal­li­sen tule­vai­suu­den raken­ta­mi­ses­sa. Itse­tun­te­mus ja itsen­sä joh­ta­mi­nen edis­tä­vät nimit­täin vas­tuul­li­suut­ta ja mei­dän jokai­sen roo­lia hyvin­voi­van yhteis­kun­nan puo­les­ta toi­mi­mi­sek­si. Yksin ei mis­sään tapauk­ses­sa kenen­kään tar­vit­se pär­jä­tä ja tukea on aina saa­ta­vil­la, mut­ta ihmi­syk­si­löl­lä itsel­lä on sil­ti pal­jon vai­ku­tus­val­taa oman hyvin­voin­nin, elä­män­hal­lin­nan sekä onnel­li­suu­den edis­tä­mi­ses­sä, ja tämä syn­tyy itse­ään tun­tien ja itse­ään joh­taen.

Kun yhteis­kun­nas­sa ihmi­siä sit­ten innos­te­taan ja aute­taan ymmär­tä­mään itse­tun­te­mus­ta ja itsen­sä joh­ta­mis­ta suun­na­ten tähän sopi­va mää­rä resurs­se­ja, voi­daan sil­loin raken­taa kes­tä­vää hyvin­voin­tia yhteis­kun­taan ja toi­mia mah­dol­li­sim­man hyvin sen puo­les­ta, ettei yli­pää­tään niin pal­jon hyvin­voin­tion­gel­mia pää­si­si syn­ty­mään.

Nimit­täin yhteis­kun­ta ei pys­ty kes­tä­väs­ti toi­mi­maan, jos resurs­sien tar­ve ongel­mien hoi­ta­mi­seen lisään­tyy koko ajan, mut­ta raken­teil­le sekä aja­tus- ja toi­min­ta­voil­le näi­den ongel­mien syn­ty­mi­sen taus­tal­la ei teh­dä muu­tos­ta. Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑logiik­ka pai­not­taa nime­no­maan muu­tok­sen teke­mis­tä itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen kyvyk­kyy­den lisää­mi­sen kaut­ta, jol­loin elä­män koko­nai­suu­den laa­dul­la on mah­dol­li­suus kohen­tua onnel­li­sem­mak­si. Mitä enem­män hyvin­voi­via yksi­löi­tä, sitä hyvin­voi­vem­pia yhtei­sö­jä ja yhteis­kun­ta.

Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­sis­ta teh­tiin niin tär­keä edis­tet­tä­vä asia, että sii­tä onnis­tut­tiin lan­see­raa­maan toteu­tus, jos­ta opis­ke­li­joi­den on kurs­si­kiin­tiön puit­teis­sa mah­dol­lis­ta saa­da opin­to­pis­tei­tä ja joka luen­to­sar­ja­na on myös itses­sään avoin kai­kil­le – eli pai­kal­le saa­vat tul­la kuun­te­le­maan luen­to­ja kaik­ki haluk­kaat, myös muut kuin opis­ke­li­jat. Luen­to­sar­jan tee­mat kos­ket­ta­vat yhtä lail­la työ­elä­mää­kin ja koko elä­mää yli­pää­tään.

Maa­il­man onnel­li­sim­man opis­ke­li­jan ilo­sa­no­maa julis­te­taan luen­to­jen mer­keis­sä täl­le syk­syä vie­lä mar­ras­kuun lop­puun saak­ka. Aihe­pii­ri kai­paa myös jat­kos­sa aktii­vis­ta yhteis­tuu­mais­ta eteen­päin vie­mis­tä täs­sä yhteis­kun­nas­sa sekä ver­kos­toi­tu­mis­ta sen puo­les­ta. Oulu on avan­nut kes­kus­te­lun hyvin­voin­nin suun­nan­näyt­tä­jä­nä ja kan­nus­taa kaik­kia kes­kus­te­luun, ajat­te­luun sekä tekoi­hin parem­man yhtei­sen tule­vai­suu­den puo­les­ta.

Lue lisää Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­sin sivuil­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Kat­so myös uuti­nen aihees­ta Oulu.comista.

Teks­ti: Hen­riet­ta Kar­ja­lai­nen