Haluat­ko kan­sain­vä­lis­tyä? Men­to­rit aut­ta­vat

Ensim­mäi­nen Poh­joi­sen Bis­nes­hal­ti­jat-men­to­rioh­jel­ma on päät­ty­nyt ja toi­nen start­taa syys­kuus­sa. Koke­muk­set ohjel­mas­ta ovat hyviä ja osal­lis­tu­jat sai­vat pal­jon tär­kei­tä oppe­ja. Täl­lä­kin ker­taa muka­na on koke­nei­ta men­to­rei­ta tuke­mas­sa yri­tyk­siä. Ohjel­ma on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton, se on osa EU-rahoit­teis­ta han­ket­ta.

Työyh­tei­sö­val­men­ta­ja Vee­ra Rau­tio on hyvin tyy­ty­väi­nen vii­me tal­ven saa­vu­tuk­siin. Poh­joi­sen Bis­nes­hal­ti­jois­sa hän luot­saa pro­ses­sia, mut­ta var­si­nai­nen kehi­tys­työ on men­to­rien ja men­to­roi­ta­vien väli­nen.

Mukaan tuloa miet­ti­väl­le yri­tyk­sel­le Rau­tiol­la on sel­keä vies­ti:

– Tule roh­keas­ti mukaan riip­pu­mat­ta sii­tä, onko yri­tys vas­ta har­kit­se­mas­sa ensim­mäis­tä kv-rek­ryä vai jo pidem­mäl­lä kan­sain­vä­lis­ty­vän lii­ke­toi­min­nan polul­la. Ole val­mis käyt­tä­mään muu­ta­ma tun­ti aikaa­si. Mitä parem­min sitou­dut työs­ken­te­lyyn, sitä enem­män saat irti yhteis­työs­tä.

Jokai­nen men­to­roi­ta­va yri­tys-men­to­ri – pari luo­vat oman­lai­sen, juu­ri heil­le sopi­van polun. Men­to­roin­ti voi olla hyvin inten­sii­vis­tä tai sitoa vähem­män aikaa sen mukaan, mikä par­hai­ten pal­ve­lee.

Liik­keen­joh­don kon­sult­ti, pit­kän työ­his­to­rian läpi kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä kat­so­va Kari Hyvä­ri­nen kan­nus­taa myös yri­tyk­siä läh­te­mään liik­keel­le roh­keas­ti, alkuun ei tar­vit­se olla täy­del­li­nen. Riit­tä­vän hyvä­kin kel­paa eikä vir­hei­tä kan­na­ta pelä­tä. Kaik­ki nii­tä teke­vät ja niis­tä pitää oppia. Men­to­ri­na hän lupaa antaa uusia näkö­kul­mia ja oival­luk­sia.

– Yri­tyk­sel­lä on kui­ten­kin hyvä olla joku val­mis tuo­te tai appli­kaa­tio, joka on jo koti­maas­sa tes­tat­tu.

Hyvä­ri­sen työ­his­to­ria alkoi aika­naan Erics­so­nil­ta. Detec­tion Tech­no­lo­gyn lei­vis­sä hän kas­vat­ti 12 vuot­ta asia­kas­mää­rää, mark­ki­na-aluei­ta ja lii­ke­vaih­toa. Nyt hän luot­saa omaa Xpan­di­te-yri­tys­tä ja aut­taa mui­ta menes­ty­mään.

Oulu­lai­nen syvä­tek­no­lo­gia-alan yri­tys Time­ga­te Instru­ments Oy on vaa­ti­van mit­taus­tek­no­lo­gian edel­lä­kä­vi­jä koko maa­il­mas­sa. Se myös osal­lis­tui men­to­rioh­jel­maan vii­me tal­ve­na.

– On hyvä, että Oulun seu­dul­ta löy­tyy apua, ja men­to­ri voi käy­dä vaik­ka pai­kan pääl­lä, miet­tii mark­ki­noin­ti­joh­ta­ja Eli­na Aro­nen-Raap­pa­na.

– Start upin pro­ses­sit eivät aina pysy kas­vun vauh­dis­sa, ja on hyvä saa­da ulko­puo­li­sen näke­mys ihmi­sel­tä, joka on käy­nyt samaa läpi aiem­min.

Ter­ve­tu­loa mukaan men­to­rioh­jel­maan!

Tar­vit­set­ko ulko­mais­ta työ­voi­maa? Suun­nit­te­let­ko kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä? Tule mukaan men­to­rioh­jel­maan 23.9. alkaen! Ohjel­ma on osal­lis­tu­jil­le mak­su­ton.

Poh­jois-Poh­jan­maan pk-yri­tyk­sil­le tar­jou­tuu mah­dol­li­suus läh­teä mukaan kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan ja rek­ry­toin­nin men­to­rioh­jel­maan. Ensim­mäi­set men­to­roi­ta­vat sai­vat apua kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen vii­me tal­ve­na ja nyt on tul­lut aika jat­kaa hyvää työ­tä.

Ohjel­man pal­ve­lee yri­tyk­siä, se paran­taa nii­den kykyä rek­ry­toi­da ja joh­taa moni­kult­tuu­ris­ta työ­voi­maa, kehit­tää kan­sain­vä­lis­tä lii­ke­toi­min­taa sekä saa­da ver­tais­tu­kea koke­neil­ta yri­tys­men­to­reil­ta.

Ohjel­man suo­je­li­ja­na toi­mii kan­san­edus­ta­ja Juha Sipi­lä ja men­to­rei­na toi­mi­vat kv-lii­ke­toi­min­nan kon­ka­rit, kuten Mari­sa Ker­man (BBi Fin­land) ja Kari Hyvä­ri­nen (Xpan­di­te).

Men­to­roin­ti­ko­ko­nai­suut­ta luot­saa pit­kän kan­sain­vä­li­sen lii­ke­toi­min­nan kon­sult­ti ja sar­jay­rit­tä­jä Vee­ra Rau­tio.

– Ohjel­ma antaa hyviä työ­ka­lu­ja, raken­net­ta ja kon­kreet­tis­ta spar­raus­ta menes­tyk­seen. Osal­lis­tu­jat voi­vat ede­tä omas­sa tah­dis­saan juu­ri itsel­le tär­kei­den asioi­den kans­sa. Kaik­ki kes­kus­te­lut käy­dään luon­nol­li­ses­ti suu­rel­la luot­ta­muk­sel­la.

Val­men­nuk­sen käy­tän­nön asiois­ta antaa lisä­tie­toa Oulu Talent Hubin koor­di­naat­to­ri Mar­ja Nousiai­nen (marja.nousiainen@chamber.fi, puh. 050 551 9544)

Men­to­roin­ti­val­men­nuk­sen sisäl­töön liit­ty­vis­tä kysy­myk­sis­tä men­to­roin­ti­val­men­nuk­sen ryh­mä­men­to­ri Vee­ra Rau­tio (ext.veera.rautio@kpmg.fi, puh. 040 910 8016)

Ilmoit­tau­tu­mis­link­ki löy­tyy Oulun Kaup­pa­ka­ma­rin sivuil­ta.

Artik­ke­li on jul­kais­tu ensim­mäi­sen ker­ran Oulun kaup­pa­ka­ma­ri­leh­des­sä.

Oulu Talent Hub