Tulee­ko täs­tä sel­fie­fa­nien uusi suo­sik­ki­koh­de Oulus­sa?

Hupisaaret ja Oulu-kirjaimet

Oulu­lai­set sai­vat äänes­tää hel­mi­kuus­sa, mikä oli­si hei­dän mie­les­tään sopi­vin sijain­ti kau­pun­ki­kir­jai­mil­le. Kirk­kaas­ti eni­ten ääniä kerä­si yksi koh­de – jos­ta tulee taa­tus­ti vil­kas kuvaus­paik­ka.

Osallistu.ouka.fi-verkkosivulla toteu­te­tus­sa äänes­tyk­ses­sä eni­ten ääniä sai Hupi­saar­ten sijoi­tus­paik­ka­vaih­toeh­to. Hupi­saa­ril­le satoi yhteen­sä 1 566 ään­tä, ja kaik­ki­aan ääniä annet­tiin hui­keat 3 588 kap­pa­let­ta.

Vaih­toeh­to­ja Oulu-kir­jain­ten sijoi­tus­pai­kak­si oli nel­jä: Kuusi­saa­ri, Hol­li­haan puis­to, Hupi­saa­ret ja Lohi­pa­don­nie­mi. Hupi­saa­ria äänes­tä­nei­den kom­men­teis­sa pai­not­tui­vat pai­kan kau­neus sekä hyvä sijain­ti.

Moni vas­taa­jis­ta mai­nit­si, että suo­si­tuil­la Hupi­saa­ril­la viih­ty­vät kaik­ki vau­vas­ta vaa­riin ja sin­ne on sekä pai­kal­lis­ten että turis­tien help­po tul­la. Kir­jain­ten koet­tiin saa­van täs­sä pai­kas­sa taus­tak­seen tun­nis­tet­ta­vas­ti oulu­lai­sen ympä­ris­tön, joka on eduk­seen vuo­de­na­jas­ta riip­pu­mat­ta.

Toi­sek­si eni­ten ääniä sai Lohi­pa­don­nie­mi, yhteen­sä 924 kpl. Kuusi­saa­ri kerä­si 801 ja Hol­li­ha­ka 297 ään­tä.

– On upe­aa, miten aktii­vi­ses­ti oulu­lai­set äänes­ti­vät Oulu-kir­jai­mil­le uut­ta kotia! Juu­ri täl­lais­ta mata­lan kyn­nyk­sen osal­lis­tu­mis­ta aiom­me jat­kos­sa­kin hyö­dyn­tää enem­män, Oulun kau­pun­gin vies­tin­tä­joh­ta­ja Mik­ko Sal­mi sanoo.

Kir­jai­met sijoi­te­taan Hupi­saa­ril­le tule­va­na kesä­nä, alus­ta­van aika­tau­lun mukaan juhan­nuk­sen aikoi­hin kesä­kuun lop­pu­puo­lel­la. Ennen tätä kau­pun­ki hoi­taa tar­vit­ta­vat sijoit­ta­mi­seen liit­ty­vät val­mis­te­lu­työt ja lupa­pro­ses­sin.

Kau­pun­ki­kir­jai­met on valet­tu Oulun yli­opis­tos­sa tut­ki­tus­ta ja kehi­te­tys­tä geo­po­ly­mee­ris­tä, tut­ta­val­li­sem­min eko­be­to­nis­ta.