Uusi yri­ty­si­ma­go­tut­ki­mus: Oulu suur­ten kau­pun­kien top 3 ‑kär­jes­sä

Oulu panorama

Yri­tys­päät­tä­jien näke­myk­set kun­nis­ta sel­vi­tet­ty Talous­tut­ki­muk­sen uudes­sa kar­toi­tuk­ses­sa – ja Oulu sijoit­tuu sii­nä kär­keen.

Nyt on jäl­leen ker­ran hie­no­ja uuti­sia Oulus­ta. Yri­ty­si­ma­go­tut­ki­muk­ses­sa Oulu on kym­me­nen par­haan jou­kos­sa.

Suur­ten kau­pun­kien top-lis­tal­la Oulu on kol­mas Tam­pe­reen ja Kuo­pion jäl­keen.

Asia sel­vi­ää Talous­tut­ki­muk­sen toteut­ta­mas­ta Kun­tien ima­go 2022 ‑tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa haas­ta­tel­laan yri­tys­ten joh­toa.

Asias­ta on ker­to­nut uutis­ka­na­vis­saan muun muas­sa Yle. Yle uuti­soi, että Oulu käyn­nis­ti kevääl­lä 2021 moni­vuo­ti­sen yri­tys­myön­tei­nen Oulu ‑elin­kei­no-ohjel­man, jon­ka yhte­nä tavoit­tee­na on nos­taa Oulun tun­net­ta­vuut­ta ja yri­tys­ten kiin­nos­tus­ta kau­pun­kiin.

Business­Oulun joh­ta­ja Juha Ala-Mur­su­la sanoo Ylel­lä, että tär­kein­tä on arjes­sa teh­tä­vä työ yri­tys­ten hyväk­si.

– Tot­ta­kai takai­sin nousu kym­me­nen kär­keen läm­mit­tää miel­tä. Tär­kein­tä on kui­ten­kin käy­tän­nön työn teke­mi­nen arjes­sa, jot­ta yri­tyk­set koke­vat Oulun mie­lek­kääk­si pai­kak­si toi­mia ja saa­vat sii­tä vie­lä lisä­ar­voa toi­min­taan­sa, Ala-Mur­su­la ker­too.

Top 10 ‑kun­nat

  1. Sei­nä­jo­ki
  2. Kaa­ri­na
  3. Tam­pe­re
  4. Rau­ma
  5. Kuo­pio
  6. Nokia
  7. Oulu
  8. Joen­suu
  9. Por­voo
  10. Hämeen­lin­na

Business­Oulu on yri­tyk­se­si paras kave­ri

Business­Oulu pal­ve­lee sinua ja yri­tys­tä­si sen kai­kis­sa vai­heis­sa aina perus­ta­mi­ses­ta kas­vuun ja kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen.

Kump­pa­ni­na ja kas­vun mah­dol­lis­ta­ja­na var­mis­tam­me Oulus­sa toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le tun­nis­tet­tui­hin asia­kas­tar­pei­siin vas­taa­vat koko­nais­rat­kai­sut sekä kil­pai­lu­ky­kyi­sen lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tön ver­kos­toi­neen.

Lue lisää Businessoulu.com-sivuilta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).