Robo­tii­kan opin­toi­hin kas­vat­ta­maan asian­tun­ti­juut­ta

Jaana pitämässä VR-laseja otsallaan.


Robo­tiik­kaa Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa opis­ke­le­va Jaa­na Kok­ko on naut­ti­nut eri­tyi­ses­ti opin­to­jen jous­ta­vuu­des­ta. Jaa­na suo­sit­te­lee opin­to­ja läm­pi­mäs­ti kai­kil­le vähän­kään robo­tii­kas­ta kiin­nos­tu­neil­le insi­nöö­reil­le.

Tek­no­lo­gia-asian­tun­ti­ja­na työs­ken­te­le­vä Jaa­na Kok­ko halusi läh­teä opis­ke­le­maan robo­tii­kan YAMK-tut­kin­toa kas­vat­taak­seen lisää asian­tun­ti­juut­taan. Jaa­na on teh­nyt jo pit­kän työ­uran sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­den kehit­tä­mis­teh­tä­vis­sä.

”Robo­tiik­ka tulee väis­tä­mät­tä ole­maan ene­ne­vis­sä mää­rin muka­na sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa, joten haluan ymmär­tää sitä vie­lä koko­nais­val­tai­sem­min.”

Jaa­nal­ta löy­tyy jo ennes­tään YAMK-tut­kin­to englan­nin­kie­li­ses­tä Industrial Mana­ge­ment ‑kou­lu­tuk­ses­ta, mut­ta robo­tiik­kaan kes­kit­ty­vä kou­lu­tus kuu­los­ti hänes­tä niin mie­len­kiin­toi­sel­ta, ettei tilai­suut­ta voi­nut jät­tää käyt­tä­mät­tä.

”Vaik­ka sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­la tek­nis­tyy kovaa vauh­tia, ovat insi­nöö­rit vie­lä vähem­mis­tös­sä sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la. Tek­nis­tä osaa­mis­ta siis todel­la­kin tar­vi­taan, jot­ta tule­vai­suu­den tar­pei­siin pys­ty­tään vas­taa­maan.”

Ennen ylem­piä ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­to­ja Jaa­na on käy­nyt sekä hoi­ta­jan että insi­nöö­rin kou­lu­tuk­set. Jaa­na työs­ken­te­li ensin useam­man vuo­den hoi­ta­ja­na, mut­ta päät­ti sit­ten läh­teä opis­ke­le­maan tek­niik­kaa.

”Opis­ke­lin hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian insi­nöö­rik­si, sil­lä kiin­nos­tuin tek­nii­kan sovel­ta­mi­ses­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la.”

Jous­ta­via opin­to­ja

Robo­tii­kan opin­not saa­vat Jaa­nal­ta täy­den kym­pin arvo­sa­nan, sil­lä hänen mie­les­tään kou­lu­tus on toteu­tet­tu erit­täin hyvin. Hän kuvai­lee opin­to­ja ennen kaik­kea jous­ta­vik­si.

”Opis­ke­lu on teh­ty sii­nä mie­les­sä todel­la hel­pok­si, että pys­tyy opis­ke­le­maan mil­loin vain. Luen­nois­ta tulee tal­len­teet, jot­ka voi kat­soa halu­tes­saan myös jäl­ki­kä­teen.”

Jaa­nan mukaan opin­to­jen luen­to­ja on pidet­ty ver­kos­sa kes­ki­viik­koil­tai­sin ja lähio­pe­tus­ta ker­ran kuu­kau­des­sa lau­an­tai­sin. Lau­an­tai­set lähio­pe­tus­tun­nit ovat käy­tän­nön­lä­hei­siä, ja niil­lä teh­dään labo­ra­to­rio­har­joi­tuk­sia.

”Täl­lai­nen ryt­mi tukee todel­la hyvin päi­vä­työs­sä käy­viä.”

Vaik­ka Jaa­na pitää­kin verk­koon pai­not­tu­vaa opis­ke­lua kou­lu­tuk­sen etu­na, kokee hän myös lähio­pe­tuk­ses­sa tapah­tu­vat labo­ra­to­rio-opin­not tär­kei­nä.

”Labo­ra­to­rios­sa on muka­vaa pääs­tä teke­mään har­joi­tuk­sia käy­tän­nös­sä, kun moni teo­rias­sa käy­ty asia kon­kre­ti­soi­tuu. Tekee myös hyvää pääs­tä välil­lä tapaa­maan mui­ta opis­ke­li­joi­ta kas­vok­kain.”

Etä­luen­not ovat Jaa­nan mie­les­tä antoi­sia eten­kin sil­loin, kun nii­hin pys­tyy osal­lis­tu­maan reaa­lia­jas­sa.

”Tyk­kään sii­tä, että luen­not ovat niin osal­lis­ta­via. Siel­lä kes­kus­tel­laan pal­jon yhdes­sä ja jae­taan omia näkö­kul­mia.”

Myös kou­lu­tuk­sen mah­dol­lis­ta­ma ver­kos­toi­tu­mi­nen saa Jaa­nal­ta kehu­ja.

”Opis­ke­li­joi­ta tulee ympä­ri Suo­mea ja eri taus­tois­ta, joten sitä­kin kaut­ta oppii pal­jon. Se on val­ta­va rik­kaus.”

Mie­len­kiin­to aut­taa jak­sa­maan

Jaa­nan mukaan robo­tii­kan opin­not vaa­ti­vat aikaa ja jak­sa­mis­ta, mut­ta tär­kein­tä on kiin­nos­tus opin­to­ja koh­taan.

”Kun opin­not kokee mie­len­kiin­toi­sik­si, jak­saa sil­loin myös hyvin opis­kel­la.”

Jaa­na halu­aa kan­nus­taa kaik­kia vähän­kään robo­tii­kas­ta kiin­nos­tu­nei­ta insi­nöö­re­jä hake­maan roh­keas­ti opin­toi­hin.

”Ei tar­vit­se pelä­tä kou­lu­tuk­seen hake­mis­ta, vaik­ka ei oli­si­kaan ennes­tään tie­tä­mys­tä robo­tii­kas­ta. Opis­ke­lu aloi­te­taan robo­tii­kan perus­teis­ta, ja jokai­nen läh­tee liik­keel­le samal­ta vii­val­ta.”

Teks­ti: Julia Asi­kai­nen
Kuva: Ant­ti Lei­no­nen