Sai­raan­hoi­ta­jan opin­not mah­dol­lis­ta­vat oman näköi­sen ura­po­lun

Jarno hymyilee kameralle ikkunan edessä sairaanhoitajan työasu päällä.

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­ja Jar­no Frii­mä­ki kokee kou­lu­tuk­sen anta­van laa­jat val­miu­det työ­elä­mään. Eri­tyi­ses­ti hän on pitä­nyt opin­toi­hin kuu­lu­vis­ta simu­laa­tio­har­joi­tuk­sis­ta.

His­to­ri­aa opis­kel­lut Jar­no Frii­mä­ki päät­ti vaih­taa alaa, kun hän tajusi opin­to­jen­sa aika­na halua­van­sa teh­dä kon­kreet­ti­sem­paa ja ihmis­lä­hei­sem­pää työ­tä. Sai­raan­hoi­ta­jan kou­lu­tus oli Jar­nol­le sel­keä valin­ta, sil­lä ammat­tiin liit­tyy pal­jon ihmis­ten koh­taa­mis­ta. Lisäk­si hän­tä kieh­toi käsil­lä teke­mi­nen, joka on olen­nai­nen osa sai­raan­hoi­ta­jan työ­tä.

”Myös ter­vey­den­hoi­toa­lal­la työs­ken­te­le­vien ystä­vie­ni koke­muk­set vah­vis­ti­vat sitä tun­net­ta, että tämä voi­si olla minun jut­tu­ni.”

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu vali­koi­tui Oulus­sa asu­val­le Jar­nol­le ennen kaik­kea sijain­tin­sa vuok­si, mut­ta myös mui­den hyvät koke­muk­set kou­lus­ta pai­noi­vat valin­nas­sa.

”Olen saa­nut olla valin­taa­ni tyy­ty­väi­nen. Ope­tus on laa­du­kas­ta, ja yhteis­hen­ki Oam­kis­sa on mah­ta­va.”

Hyvät val­miu­det työ­elä­mään

Sai­raan­hoi­ta­jan opin­not ovat todis­ta­neet Jar­nol­le, että ala todel­la on hänen jut­tun­sa. Jar­no opis­ke­lee päi­vä­to­teu­tuk­ses­sa ja on naut­ti­nut sii­tä, että pys­tyy opis­ke­le­maan yhdes­sä mui­den opis­ke­li­joi­den kans­sa kou­lul­la. Eri­tyi­sen antoi­sik­si hän on koke­nut opin­toi­hin kuu­lu­vat simu­laa­tio­har­joi­tuk­set.

”Har­joi­tuk­sis­sa simu­loi­dut poti­las­ti­lan­teet ovat olleet todel­la opet­ta­vai­sia.”

Lisäk­si Jar­no ker­too pitä­neen­sä mah­dol­li­suu­des­ta suun­na­ta osaa­mis­taan syven­tä­vil­lä opin­noil­la oman kiin­nos­tuk­sen mukaan. Jar­no on syven­ty­nyt opin­nois­saan sisä­tau­ti-kirur­gi­seen hoi­to­työ­hön, sil­lä se antaa laa­jat val­miu­det teh­dä monen­lais­ta työ­tä niin eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa kuin perus­ter­vey­den­huol­los­sa­kin.

”En halua vie­lä uran alku­vai­hees­sa sul­kea hir­veäs­ti ovia, sil­lä monet asiat kiin­nos­ta­vat minua. Val­mis­tut­tua­ni haluan käy­dä kokei­le­mas­sa työs­ken­te­lyä eri­lai­sis­sa pai­kois­sa ja ker­ryt­tää siten omaa osaa­mis­ta­ni.”

Jar­no kokee kou­lu­tuk­sen anta­van hyvät perus­teet ammat­tiin, vaik­ka oppi­mi­nen jat­kuu­kin vie­lä läpi työ­elä­män.

”Työ­elä­mään voi siir­tyä opin­to­jen jäl­keen rau­hal­li­sin mie­lin, sil­lä kou­lu­tuk­ses­ta saa niin moni­puo­li­ses­ti val­miuk­sia eri­lai­siin sai­raan­hoi­don teh­tä­viin.”

Kär­si­väl­li­syyt­tä opis­ke­luun

Jar­non mukaan sai­raan­hoi­ta­jan opin­not vaa­ti­vat opis­ke­li­jal­ta sitou­tu­mis­ta ja kiin­nos­tus­ta opis­ke­luun, sil­lä teh­tä­viä on pal­jon.

”Myös hyvät tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­dot ovat eduk­si, sil­lä ryh­mä­töi­tä teh­dään usein. Niis­tä on hyö­tyä työ­elä­mäs­sä­kin, kun teh­dään pal­jon töi­tä mui­den ammat­ti­ryh­mien kans­sa.”

Jar­non mie­les­tä sai­raan­hoi­ta­jan kou­lu­tus sopii kai­kil­le innok­kail­le oppi­joil­le, jot­ka tyk­kää­vät työs­ken­nel­lä ihmis­ten kans­sa. Hän suo­sit­te­lee Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun sai­raan­hoi­ta­jao­pin­to­ja ammat­ti­tai­tois­ten opet­ta­jien, työ­elä­mä­läh­töi­syy­den ja moni­puo­li­suu­den vuok­si.

”Jokai­nen voi raken­taa opin­nois­ta juu­ri itsel­leen sopi­van pake­tin. Oam­kin ehdo­ton etu on myös se, että sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­joi­den kam­pus sijait­see ihan lähel­lä Oulun yli­opis­tol­lis­ta sai­raa­laa, jos­sa teh­dään pal­jon har­joit­te­lu­ja.”

Tule­via opis­ke­li­joi­ta Jar­no halu­aa kan­nus­taa kär­si­väl­li­syy­teen.

”Vaik­ka opis­ke­lu voi tun­tua eten­kin alkuun ras­kaal­ta, alkaa se kyl­lä opin­to­jen ede­tes­sä hel­pot­taa. Muil­ta opis­ke­li­joil­ta ja opet­ta­jil­ta saa myös aina tukea opis­ke­luun.”

Teks­ti: Julia Asi­kai­nen
Kuva: Ant­ti Lei­no­nen