Uusi maa­il­man­mes­ta­ri on valit­tu! 5 video­ta todis­taa, että Oulu on ilma­ki­ta­ris­tien hen­ki­nen koti

Mies soittaa ilmakitaraa

Ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-finaa­li kisat­tiin elo­kuun vii­mei­se­nä per­jan­tai­na Oulus­sa, jos­sa voit­ta­jak­si kruu­nat­tiin Gui­ta­ran­tu­la eli Kirill Blu­men­krants.

Kirill ”Gui­ta­ran­tu­la” Blu­men­krants on uusi ilma­ki­ta­ran­soi­ton maa­il­man­mes­ta­ri. Rans­kas­ta Ouluun mat­kus­ta­nut Gui­ta­ran­tu­la nap­pa­si voit­ton­sa MM-finaa­lis­sa Rotu­aa­ril­la 26. elo­kuu­ta.

Toi­sel­le sijal­le kipusi rans­ka­lai­nen Fre­de­ric ”French Kiss” Reau, ja kol­mas pal­kin­to jaet­tiin perä­ti kol­men kil­pai­li­jan kes­ken. Sen sai­vat Char­les Kariu­ki ”Slim” Ndung’u (Kenia), Alex ”Nin­ja Assa­sin” Roberts (Austra­lia) ja Apol­li­ne ”Lady Atti­la” Andreys (Rans­ka).

Finaa­lin tuo­ma­roi­vat Eppu Nor­maa­li ‑yhtyeen kita­ris­ti Juha Tor­vi­nen, Oulu2026 ‑toi­mi­tus­joh­ta­ja Piia Ran­ta­la-Kor­ho­nen, Oulu Pri­de ‑tuot­ta­ja Mar­tu Väi­sä­nen sekä Akse­li Klonk ‑teat­te­rin joh­ta­ja Jan­ne Kuus­tie.

Ilma­ki­ta­ra­fi­naa­lia oli live­nä seu­raa­mas­sa noin 3 500 kat­so­jaa. Lisäk­si tapah­tu­maa ihas­te­li moni­tu­hat­päi­nen jouk­ko ympä­ri maa­il­maa, sil­lä se lähe­tet­tiin myös reaa­liai­kai­se­na stream-lähe­tyk­se­nä.

Lähe­tyk­sen voi kat­soa täs­tä lin­kis­tä. Vink­ki: Videol­la koh­das­sa 28:40 Business­Oulun asian­tun­ti­ja Vie­ra Karam pitää monia lii­kut­ta­neen puheen – ilma­ki­ta­ra­rau­han julis­tuk­sen.

Tämän jutun lopus­ta löy­dät myös vii­si video­ta, joil­la esiin­tyy kan­sain­vä­li­sen ilma­ki­ta­rayh­tei­sön jäse­niä. He pal­jas­ta­vat muun muas­sa, mik­si Oulu on niin cool paik­ka.

Lue lisää Mun Oulus­ta: Hämä­häk­ki­mies Rans­kas­ta vei ilma­ki­ta­ra­mes­ta­ruu­den

Char­les ”Slim” Kariu­ki

Char­les Kariu­ki ”Slim” Ndung’u on Kenian 2022 ilma­ki­ta­ra­mes­ta­ri. Hän mat­ka­si pit­kän mat­kan koti­maas­taan poh­joi­seen Ouluun, mut­ta sil­ti tun­tee olon­sa tääl­lä kotoi­sak­si ja ter­ve­tul­leek­si.

Rac­hel “Sis­tAIR of Mercy” Anders­son

Rac­hel “Sis­tAIR of Mercy” Anders­son kil­pai­li Mus­tien hevos­ten sar­jas­sa 2018 ja 2022. Oulus­sa hän tun­tee kuu­lu­van­sa jouk­koon ja pitää Oulua hen­ki­se­nä koti­naan.

Alexan­der ”The Jin­ja Assas­sin” Roberts

Alexan­der ”The Jin­ja Assas­sin” Roberts on Austra­lian mes­ta­ri vuo­sil­ta 2017, 2018, 2019 ja 2022. MM-kisois­sa hän on sijoit­tu­nut toi­sek­si. Hänen mie­les­tään Oulu on rau­hal­li­nen, mut­ta samal­la voi­ma­kas, val­loit­ta­va ja hen­keä­sal­paa­va.

Rob “Donald Trump” Pal­mer

Rob “Donald Trump” Pal­mer, 60, on Thai­maan mes­ta­ri vuo­del­ta 2022. Hänen mie­les­tään Oulu on haus­ka paik­ka, jon­ka luon­to ja kult­tuu­ri ovat tosi coo­le­ja: ”Tän­ne on haus­ka pala­ta uudel­leen!”

Sonya ”Sal­miak­ki Tears” Gorya

Sonya ”Sal­miak­ki Tears” Gorya on kisan­nut Mus­tien hevos­ten kar­sin­nois­sa vuo­si­na 2015, 2019 ja 2022. Hänen mie­les­tään Oulu on rau­hal­li­sin kau­pun­ki, mis­sä hän on kos­kaan vie­rail­lut:

”Oulu on paras paik­ka, jon­ne tule­vil­la ihmi­sil­lä on tur­val­li­nen olo ja he voi­vat tun­tea olon­sa hyväk­sy­tyk­si.”