Uusi rek­ry­kou­lu­tus työl­lis­tää metal­lia­lal­le

Nainen hitsaa

Hägg­blom Oy työl­lis­tää kym­me­nen uut­ta levy­sep­pä­hit­saa­jaa OSAO Edun kans­sa yhteis­työs­sä toteu­tet­ta­val­la rek­ry­kou­lu­tuk­sel­la.

Kai­vos­lait­tei­ta val­mis­ta­val­le Hägg­blo­mil­le työl­lis­ty­vät levy­sep­pä­hit­saa­jat pää­se­vät työs­ken­te­le­mään moni­puo­li­sis­sa teräs­ra­ken­tei­den muokkaus‑, kokoon­pa­no- ja hit­saus­töis­sä. Rek­ry­Kou­lu­tus toteu­te­taan mak­si­mis­saan sadan päi­vän pitui­se­na jak­so­na.

Kou­lu­tuk­sen koh­de­ryh­mä­nä ovat TE-toi­mis­ton ja työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu­jen metal­lia­las­ta kiin­nos­tu­neet asiak­kaat.

Kou­lu­tus jär­jes­te­tään Hägg­blo­min toi­mi­ti­lois­sa Kala­joen Sata­man yri­tys­puis­ton alu­eel­la Rah­jas­sa. Kou­lu­tuk­sen ajan­koh­ta on 13.2.–7.7.2023.

Hägg­blom on sitou­tu­nut työl­lis­tä­mään kaik­ki kou­lu­tuk­sen hyväk­sy­tys­ti suo­rit­ta­neet opis­ke­li­jat.

Levy­sep­pä­hit­saa­jien työl­li­syys­ti­lan­ne on hyvä ja alal­le tar­vi­taan jat­ku­vas­ti uusia, päte­viä työn­te­ki­jöi­tä, sanoo Ab A. Hägg­blo­min ope­ra­tii­vi­nen joh­ta­ja Robert Kivi­nie­mi.

– Päte­vis­tä osaa­jis­ta on aina pulaa, ja alal­la riit­tää hyvin töi­tä. Meil­lä on täl­lä het­kel­lä his­to­rian suu­rin tilaus­kan­ta, jota on tar­koi­tus myös kas­vat­taa.

Hägg­blom etsii jouk­koon­sa oma-aloit­tei­sia ja luo­tet­ta­via työn­te­ki­jöi­tä.

– Hyvät vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot ovat täs­sä työs­sä tär­kei­tä, sil­lä töi­tä teh­dään pal­jon poru­kas­sa ja pari­työs­ken­te­ly­nä. Arvos­tam­me oma-aloit­tei­suut­ta ja roh­keut­ta tart­tua uusiin asioi­hin. Jos opis­ke­li­ja on alan­vaih­ta­ja, jol­la ei ole aikai­sem­paa koke­mus­ta metal­lia­lal­ta, täy­tyy uskal­taa heit­täy­tyä kou­lu­tuk­sen vie­tä­väk­si, työn­joh­ta­ja Aki Lep­pä­lä sanoo.

Hägg­blo­mil­le on tär­ke­ää, että työn­te­ki­jät viih­ty­vät ja voi­vat töis­sä hyvin.

– Väli­täm­me työn­te­ki­jöis­täm­me ja hei­dän hyvin­voin­nis­taan. Meil­lä teh­dään pit­kiä työ­uria: Pisim­pään talos­sa olleet hit­sa­rit ovat viih­ty­neet jo yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta, Robert Kivi­nie­mi sanoo.

Haku Rek­ry­Kou­lu­tuk­seen päät­tyy 16.1.2023. Lisä­tie­toa kou­lu­tuk­ses­ta löy­tyy TE-toi­mis­ton sivuil­ta.

OSAO Edu on täy­den­nys­kou­lu­tuk­sen monio­saa­ja, joka tar­jo­aa moni­puo­li­sia ja laa­duk­kai­ta täy­den­nys­kou­lu­tus­pal­ve­lu­ja hen­ki­lö- ja yri­tys­asiak­kail­le sekä jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­joil­le. OSAO Edu Oy on osa Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAOn kon­ser­nia.

Kurk­kaa We love metal ‑kam­pan­jan sivus­toon tääl­lä.

Lisä­tie­to­ja anta­vat:

Mar­kus Sep­pä­nen, kou­lu­tus­pääl­lik­kö
Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO
050 428 0752
markus.seppanen@osao.fi

Jan­ne Yli­ta­lo, kone­pa­ja­pääl­lik­kö
Ab A. Hägg­blom Oy
040 769 8269
janne.ylitalo@haggblom.fi