-

AIHIO-verk­ko­kaup­pa­hau­to­mo

Ter­ve­tu­loa verk­ko­kau­pan jän­nit­tä­vään maa­il­maan!

Business­Oulu aloit­taa tule­va­na syk­sy­nä täy­sin uuden­lai­sen AIHIO-verk­ko­kaup­pa­hau­to­mon, joka takaa sinul­le ainut­laa­tui­sen tilai­suu­den oppia verk­ko­kau­pan tär­keim­mät osa-alu­eet kon­kreet­ti­sel­la tasol­la.

Tavoit­tee­na on suo­rit­taa yrit­tä­jyy­den ammat­ti­tut­kin­to. Jos sinul­la on se jo suo­ri­tet­tu­na, voit täy­den­tää tut­kin­toa­si verk­ko­kau­pan osal­ta.

Avai­met menes­tyk­seen

Verk­ko­kau­pan maa­il­ma tar­jo­aa rajat­to­mia mah­dol­li­suuk­sia, ja AIHIO-verk­ko­kaup­pa­hau­to­mo antaa sinul­le avai­met menes­tyk­seen. Olit­pa sit­ten aloit­te­le­va yrit­tä­jä, joka suun­nit­te­lee ensim­mäis­tä verk­ko­kaup­paan­sa, tai jo jokin aikaa sit­ten verk­ko­kau­pan aloit­ta­nut, joka halu­aa var­mis­taa len­tä­vän läh­dön, tämä hau­to­mo tar­jo­aa sinul­le arvo­kas­ta tie­toa ja työ­ka­lu­ja. Tulet pois­tu­maan kou­lu­tus­oh­jel­mas­ta varus­tet­tu­na luot­ta­muk­sel­la ja val­mii­na otta­maan seu­raa­van aske­leen verk­ko­kau­pan maa­il­mas­sa.

Tie­däm­me, että verk­ko­kaup­pa on val­ta­van dynaa­mi­nen ala, jos­sa kil­pai­lu on kovaa. Sik­si haluam­me var­mis­taa, että sinul­la on tar­vit­ta­vat tai­dot menes­tyäk­se­si täs­sä ympä­ris­tös­sä. Kou­lu­tus kes­kit­tyy käy­tän­nön näkö­kul­maan, jot­ta voit sovel­taa oppi­maa­si heti omas­sa lii­ke­toi­min­nas­sa­si. Oli­pa kyse sit­ten verk­ko­kau­pan suun­nit­te­lus­ta, kan­nat­ta­vas­ta pyö­rit­tä­mi­ses­tä, mark­ki­noin­nis­ta tai logis­tii­kas­ta, saat kat­ta­van ymmär­ryk­sen jokai­ses­ta tär­keäs­tä osa-alu­ees­ta.

Alan paras tie­tä­mys

Kou­lut­ta­jam­me ovat todel­li­sia guru­ja alal­la. He ovat työs­ken­nel­leet usei­den menes­ty­vien verk­ko­kaup­po­jen paris­sa ja ovat ker­ryt­tä­neet syväl­lis­tä tie­tä­mys­tä käy­tän­nön työs­tä. He tule­vat jaka­maan vuo­sien var­rel­la ker­ty­nei­tä par­hai­ta käy­tän­tö­jä, tar­joi­le­vat inno­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja ja opas­ta­vat sinua vält­tä­mään ylei­sim­mät suden­kuo­pat. Kou­lut­ta­jat toi­mi­vat men­to­rei­na­si ja tuke­vat mat­kaa­si koko kou­lu­tuk­sen ajan. Pää­set mukaan alu­eel­la jo erin­omais­ta mai­net­ta saa­vut­ta­nei­siin verk­ko­kaup­piasklu­bei­hin, jol­loin verk­ko­kaup­pa­si pol­ku menes­tyk­seen on jat­ku­va myös hau­to­mo­vai­heen jäl­keen. Lii­ty mukaan ja ota ensim­mäi­nen askel koh­ti menes­ty­vää verk­ko­kaup­paa AIHIOs­sa.

Kou­lu­tus­oh­jel­ma

Huom! Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti
Kou­lut­ta­jat ja men­to­rit

-

Ossi Salo

-

Pasi Kemi

-

Lau­ri Mäki­nen

-

Juha Pent­ti­lä

Lisä­tie­to­ja

Antti Moilasen kasvokuva

Ant­ti Moi­la­nen

asian­tun­ti­ja, verk­ko­kaup­pao­saa­mi­nen
p. 040 153 5608
antti.moilanen@businessoulu.com

Jarmo Mällisen kasvokuva

Jar­mo Mäl­li­nen

leh­to­ri, oppi­so­pi­mus­vas­taa­va

p. 0406526544
jarmo.mallinen@osao.fi