Inter­na­tio­nal House Oulu

International talent faces

Ter­ve­tu­loa Inter­na­tio­nal House Ouluun (IH Oulu)!

IH Oulu koko­aa eri­lai­sia pal­ve­lui­ta saman katon alle Busi­ness­A­se­mal­la. Pal­ve­lut on suun­nat­tu maa­han­muut­ta­jil­le, Ouluun muut­toa suun­nit­te­le­vil­le kan­sain­vä­li­sil­le hen­ki­löil­le sekä yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat rek­ry­toi­da kan­sain­vä­li­siä työn­te­ki­jöi­tä.

Meil­tä saat apua työs­ken­te­lyyn, yrit­tä­jyy­teen tai opis­ke­luun liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Voit myös kysyä asian­tun­ti­joil­tam­me neu­vo­ja sekä opas­tus­ta arjen asiois­sa. Tar­joam­me pal­ve­lui­ta tur­va­pai­kan saa­neil­le. Tutus­tu Inter­na­tio­nal House Oulun net­ti­si­vui­hin ja sosi­aa­li­sen median kana­viin tai tule pai­kan pääl­le – tuem­me ja opas­tam­me sinua eteen­päin.

Ota yhteyt­tä

Aukio­loa­jat hei­nä­kuus­sa: tiis­tai­na ja tors­tai­na kel­lo 12–14

Säh­kö­pos­ti: ihoulu@ouka.fi
Osoi­te: Busi­ness­A­se­ma, Hal­li­tus­ka­tu 36 B,
90100 Oulu, Suo­mi

Puhe­lin­nu­me­ro: 08 558 558 10
(ei puhe­lin­pal­ve­lua hei­nä­kuus­sa)


Seu­raa mei­tä myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa: Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram and Face­book

International House Oulun tiski

IH Oulun moni­kie­li­sen kyse­lyn tulok­set

Inter­na­tio­nal House Oulu halusi kuul­la Suo­meen ulko­mail­ta muut­ta­nei­den koke­muk­sia Oulus­sa asu­mi­ses­ta, jot­ta voi­sim­me parem­min ymmär­tää maa­han­muut­ta­jien kotou­tu­mis­haas­tei­ta ja avain­te­ki­jöi­tä.

Neu­von­taa tule­vil­le oulu­lai­sil­le

Suun­nit­te­let­ko muut­toa Ouluun? Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa mak­su­ton­ta etu­kä­teis­neu­von­taa kan­sain­vä­li­sil­le hen­ki­löil­le, jot­ka val­mis­tau­tu­vat muut­toon Ouluun ulko­mail­ta tai muu­al­ta Suo­mes­ta. Pal­ve­lu toi­mii ver­kos­sa. Lue lisää ja varaa aika onli­ne-tapaa­mi­seen.

Asuk­kail­le

Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa monel­la eri kie­lel­lä tie­toa oulu­lai­ses­ta arjes­ta sekä mata­lan kyn­nyk­sen ohjaus­ta eri orga­ni­saa­tioi­den tar­joa­miin pal­ve­lui­hin. Saat kai­ken tar­vit­se­ma­si infor­maa­tion esi­mer­kik­si alku­vai­heen pal­ve­luis­ta, kau­pun­gin perus­pal­ve­luis­ta ja vapaa-ajan akti­vi­tee­teis­ta. Kos­kee­pa asia­si mitä tahan­sa, meil­tä saat aina uusim­man tie­don ja neu­vo­ja tar­vit­se­maa­si pal­ve­luun.

Inter­na­tio­nal House Oulus­sa on aina pai­kal­la hen­ki­lö, joka vas­taa kysy­myk­sii­si. Haluam­me saa­da kaik­ki tun­te­maan tääl­lä olon­sa ter­ve­tul­leik­si.

Haluat­ko tie­tää lisää Oulus­ta?

Aika tutus­tua oulu­lai­seen elä­mään!

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Haluat­ko saa­da tie­toa työ­elä­mäs­tä Oulun seu­dul­la?

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tar­joam­me tär­kei­tä networ­king-vink­ke­jä (englan­nik­si).

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Tapaa Oulun seu­dul­la asu­via kan­sain­vä­li­siä osaa­jia ja ins­pi­roi­du hei­dän tari­nois­taan.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Mitä hank­kei­ta maa­han­muut­ta­jiin liit­tyen löy­tyy Oulun seu­dul­ta? Kat­so kat­ta­va lis­taus sivuil­tam­me.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Work in Finland

Yri­tyk­sil­le

Autam­me yri­tys­tä­si löy­tä­mään sopi­van kan­sain­vä­li­sen työn­te­ki­jän tai har­joit­te­li­jan laa­jan yhteis­työ­ver­kos­tom­me avul­la. Tavoi­tam­me eri­tyi­ses­ti jo Suo­mes­sa tai Oulus­sa asu­via kan­sain­vä­li­siä hen­ki­löi­tä. Business­Oulun työn­ha­ki­ja­re­kis­te­ris­sä on kir­joil­la run­saas­ti ulko­maa­lais­taus­tai­sia työn­ha­ki­joi­ta eri aloil­ta.

Jär­jes­täm­me myös rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mia ja ‑kam­pan­joi­ta, joi­hin yri­tyk­se­si voi osal­lis­tua. Esi­mer­kik­si mak­su­ton JobCor­ner tar­jo­aa avai­met käteen pal­ve­lun yri­tyk­sil­le tul­la esit­te­le­mään avoi­mia työ­paik­ko­ja ja tapaa­maan työn­ha­ki­joi­ta Busi­ness­A­se­mal­le.
Lisäk­si jär­jes­täm­me info­ti­lai­suuk­sia ja val­men­nuk­sia kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin liit­tyen.

Yhteys­hen­ki­lö:
Sal­la Hir­vo­nen, salla.hirvonen@businessoulu.com

Lisä­pal­ve­lut

Jos tar­vit­set tukea tai rahoi­tus­ta kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin, seu­raa­vat kan­sal­li­set pal­ve­lut ovat käy­tös­sä­si:

Work in Fin­land ‑työ­nan­ta­ja­neu­von­ta tar­jo­aa mak­su­ton­ta neu­von­taa kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin ja lupa-asioi­hin liit­tyen. Val­ta­kun­nal­li­nen pal­ve­lu on saa­ta­vil­la arki­päi­vi­sin joko puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se. Pal­ve­lu tar­jo­aa mata­lan kyn­nyk­sen väy­län esit­tää kysy­myk­siä ja saa­da nopeas­ti lisä­tie­toa.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Busi­ness Fin­land jär­jes­tää ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­mia, rek­ry­toin­ti­kam­pan­joi­ta sekä tar­jo­aa rahoi­tus­ta kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin liit­tyen.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Ilmoi­ta englan­nin­kie­li­nen työ­paik­ka­si tämän sivus­ton kaut­ta.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin opas sisäl­tää oleel­lis­ta tie­toa sii­tä, mitä tuli­si ottaa huo­mioon kan­sain­vä­li­ses­sä rek­ry­toin­ti­pro­ses­sis­sa

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Löy­dä sopi­va ehdo­kas yli mil­joo­nas­ta ansio­luet­te­los­ta ja han­ki näky­vyyt­tä työ­mark­ki­noil­la laa­ti­mal­la oma työ­nan­ta­jan EURES-pro­fii­li­si.

(avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Val­men­nuk­set

Uuti­set & tapah­tu­mat

Haluat­ko tie­tää enem­män tule­vis­ta tapah­tu­mis­ta ja akti­vi­tee­teis­tä Oulun alu­eel­la? Kivan kokoel­man menois­ta ja uuti­sis­ta löy­dät Oulu.comista (avau­tuu uuteen väli­leh­teen).

Ter­ve­tu­loa matc­hal­le IH Oulun lähet­ti­läi­den kans­sa

Haluat­ko kokeil­la japa­ni­lais­ta matc­haa eli hie­nok­si jau­het­tua, ensi­luok­kais­ta vih­re­ää tee­tä? Tämä on upea mah­dol­li­suus sinul­le oppia teke­mään matc­haa ja naut­tia japa­ni­lai­ses­ta tee­kult­tuu­ris­ta.

IH Oulun his­to­rian ensim­mäi­nen pik­nik – kuva­koos­te

Eilen, kesä­kuun vii­mei­se­nä tiis­tai­na, vie­tim­me upean pik­ni­kin Nal­li­ka­rin ran­nal­la. Voit lukea täs­tä jutus­ta lyhyes­ti tun­nel­mia sekä kat­soa kuva­koos­teen.

Muis­ta kat­ta­va oppaam­me
Welco­me to Oulu gui­de for newco­mers.
Löy­dät sen englan­nin­kie­li­sen ver­sion
IH Oulus­ta.

Kan­nat­taa tila­ta myös Business­Oulun
kan­sain­vä­li­nen uutis­kir­je.