Tule mukaan legen­daa­ri­seen lau­ta­pe­li-iltaam­me

Peli-ilta BusinessAsemalla

Olet­ko val­mis alku­ke­sän haus­kim­paan tapah­tu­maan? Inter­na­tio­nal House Oulu ja Bloom Fin­land kut­su­vat sinut mukaan kuu­kausit­tai­seen lau­ta­pe­li- ja ver­kos­toi­tu­mi­sil­taan, joka pide­tään Busi­ness­A­se­mal­la 12. kesä­kuu­ta.

Olem­me jär­jes­tä­neet suo­sit­tu­ja lau­ta­pe­li- ja ver­kos­toi­tu­mi­sil­to­ja jo pian vuo­den ver­ran, ja ne ovat olleet hit­ti jokai­nen ker­ta. Me uskom­me, että sinä­kin viih­dyt – olit­pa sit­ten tulos­sa ensim­mäis­tä ker­taa tai käy­nyt jo useam­man ker­ran peli-illas­sam­me.

Busi­ness­A­se­mal­la pää­set pelaa­maan suo­sik­ki­pe­le­jä­si ja tapaa­maan uusia ihmi­siä. Tie­däm­me, että moni kävi­jä on sol­mi­nut illan aika­na ystä­vyys­suh­tei­ta, jot­ka jat­ku­vat peli­ta­pah­tu­man ulko­puo­lel­la.

Voit ottaa mukaa­si oman suo­sik­ki­pe­li­si, mut­ta meil­tä löy­tyy suu­ri vali­koi­ma pele­jä. Jos et ole pelan­nut jotain peliä aiem­min ja kiin­nos­tut sii­tä, saat var­mas­ti opas­tus­ta sen pelaa­mi­seen.

Pyy­däm­me, että rekis­te­röi­dyt etu­kä­teen tapah­tu­maam­me, niin osaam­me varau­tua oikeal­la mää­räl­lä snäk­se­jä sekä kah­via ja tee­tä.

Älä mis­saa suo­sit­tua peli- ja ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­maam­me! Var­mis­ta paik­ka­si rekis­te­röi­ty­mäl­lä nyt.