Oulun kan­sain­vä­li­sin työ­nan­ta­ja 2024 ‑kil­pai­lu on tääl­lä!

Kaksi naista BusinessAsemalla

Oulun kan­sain­vä­li­sin työ­nan­ta­ja 2024 ‑kil­pai­lus­sa etsi­tään Oulun seu­dul­ta orga­ni­saa­tioi­ta, jot­ka ovat onnis­tu­nees­ti rek­ry­toi­neet, pereh­dyt­tä­neet ja sitout­ta­neet maa­han­muut­ta­jia ja kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

Kil­pai­lu jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä Oulun nuor­kaup­pa­ka­ma­rin, Oulun kaup­pa­ka­ma­rin ja Inter­na­tio­nal House/ Business­Oulun kans­sa. Kil­pai­lun voit­ta­ja on ehdol­la Suo­men nuor­kaup­pa­ka­ma­rien val­ta­kun­nal­li­seen kil­pai­luun.

Osal­lis­tu­mi­sai­ka: 26.2.–17.3.2024. Voit osal­lis­tua kil­pai­luun täyt­tä­mäl­lä lomak­keen: https://forms.office.com/e/Wwwn7RNcxM.

Kil­pai­lul­la halu­taan tuo­da esil­le työ­nan­ta­jien menes­tys­ta­ri­noi­ta ja kan­nus­taa useam­pia orga­ni­saa­tioi­ta rek­ry­toi­maan ulko­maa­lai­sia osaa­jia, jot­ka ovat avai­na­se­mas­sa Oulun seu­dun talous­kas­vus­sa tule­vai­suu­des­sa.

Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki yri­tyk­set tai orga­ni­saa­tiot, jot­ka ovat aktii­vi­ses­ti panos­ta­neet moni­kult­tuu­ri­sen ja moni­muo­toi­sen työyh­tei­sön raken­ta­mi­seen ja onnis­tu­nees­ti rek­ry­toi­neet, ja sitout­ta­neet maa­han­muut­ta­jia ja kan­sain­vä­li­siä osaa­jia työyh­tei­söön­sä.

Edel­li­sen voit­ta­jan, Time­ga­te Instru­ment­sin, kom­men­tit:

“Time­ga­te Instru­ments on omak­su­nut kan­sain­vä­li­syy­den ja säi­lyt­tä­nyt ennak­ko­luu­lot­to­man lähes­ty­mis­ta­van moni­muo­tois­ta työ­voi­maan­sa koh­taan lii­ke­toi­min­nan alku­vai­heis­ta läh­tien. Sitou­tu­mi­nen moni­muo­toi­suu­teen on juur­tu­nut yri­tyk­sen kult­tuu­riin, sil­lä sen hen­ki­lös­tö on peräi­sin kuu­des­ta eri kan­sal­li­suu­des­ta. Kan­sain­vä­li­syys näkyy Time­ga­ten päi­vit­täi­ses­sä toi­min­nas­sa, jos­sa työn­te­ki­jät käyt­tä­vät eri­lai­sia ongel­man­rat­kai­su­kei­no­ja, tuot­ta­vat inno­va­tii­vi­sia ideoi­ta ja tuke­vat toi­si­aan osaa­mi­sen­sa ja koke­muk­sen­sa perus­teel­la, mikä joh­taa tehok­kaam­paan suo­ri­tus­ky­kyyn. Lisäk­si Time­ga­ten toi­mis­tol­la puhu­taan usei­ta eri kie­liä, mikä lisää kult­tuu­riym­pä­ris­tön moni­muo­toi­suut­ta.”

Haluat­ko teh­dä yhteis­työ­tä kans­sam­me? Ota yhteyt­tä anna.poropudas@jci.fi

Huo­mau­tus: Kil­pai­lun kump­pa­ni tai spon­so­rior­ga­ni­saa­tio ei voi osal­lis­tua kil­pai­luun.