Ver­kos­toi­du ja tapaa IH Oulun lähet­ti­läät

Haluat­ko tava­ta ja ver­kos­toi­tua Inter­na­tio­nal House Oulun lähet­ti­läi­den kans­sa? Meil­lä on ilo kut­sua sinut ren­toon ver­kos­toi­tu­mi­sil­taan, jon­ka pää­osas­sa ovat lähet­ti­lääm­me Ade­ro, Pava­ni, Fah­mi­da, Jun ja Eduar­do.

Tapah­tu­ma pide­tään englan­nik­si. Kuu­let illan aika­na lähet­ti­läi­den vink­ke­jä muun muas­sa työn­haus­ta ja suo­men kie­len opis­ke­lus­ta.

Myö­hem­min tapah­tu­mas­sa sinul­la on mah­dol­li­suus kes­kus­tel­la hei­dän kans­saan ja ver­kos­toi­tua mui­den­kin osal­lis­tu­jien kans­sa.

Tar­joam­me pien­tä pur­ta­vaa ja kotoi­san tun­nel­man Busi­ness­A­se­mal­la.

Näh­dään Meet the Ambas­sa­dors ‑tapah­tu­mas­sa!