Ilmian­not

Tutus­tu pin­nan alla kupli­viin oulu­lai­siin hyvän mie­len tekoi­hin ja teki­jöi­hin

Haluam­me nos­taa arjen pie­niä ilo­ja tuot­ta­vat teot ja teki­jät ansait­se­maan­sa valo­kei­laan. Pyy­sim­me teil­tä kau­pun­ki­lai­sil­ta ilmian­to­ja ihmi­sis­tä, yhtei­söis­tä ja asiois­ta, jot­ka saa­vat hyväl­le mie­lel­le. Jul­kai­sem­me par­hai­ta palo­ja ilmian­nois­ta alla ja somes­sa. Tutus­tu Posi­tii­vi­sen anar­kian ilmian­toi­hin ja vink­kaa meil­le oma­si!

Kirjailtu huoneentaulu, jossa lukee "Älyäkkö nää vai ookkonä pölijä".

Oulun mur­re kul­kee muka­na maa­il­mal­la

Oulun seu­dul­ta kotoi­sin ole­va­na oli kiva lukea Oulun mur­teen ymmär­tä­mi­sop­paas­ta mur­teel­la kir­joi­tet­tua teks­tiä, kun asui muu­al­la Suo­mes­sa eikä mur­ret­ta pääs­syt kuu­le­maan. Sii­tä tuli joten­kin kotoi­sa olo. Sit­tem­min olen muut­ta­nut takai­sin Ouluun.“ 

Posi­tii­vi­sen anar­kian ilmian­non koh­tee­na on täl­lä ker­taa Oulun mur­teen ymmär­tä­mi­so­pas ‑ryh­mä Face­boo­kis­sa. Ryh­mäs­sä on sekä uusia että enti­siä oulu­lai­sia, jot­ka halua­vat pysyä kiin­ni mur­tees­sa kes­kus­te­le­mal­la tai kysy­mäl­lä jotain mur­re­sa­nois­ta. Voi­pa joku saa­da ryh­mäs­tä myös ins­pi­raa­tio­ta, vaik­ka käsi­töi­hin (kuva: Tuu­la Sark­ki­nen). 

“Posi­tii­vis­ta anar­ki­aa ryh­mäs­sä on se, että ulko-oulu­lai­set­kin halua­vat pysyä Oulus­sa kiin­ni. Se ker­too vah­vas­ta koti­seu­tu­rak­kau­des­ta, vaik­ka asui­si muu­al­la”, ker­too toi­nen ryh­män yllä­pi­tä­jis­tä Tei­ja Ruo­ka­mo.

Tei­jan koke­muk­sen mukaan oulu­lai­sis­ta sanois­ta eni­ten ihme­tys­tä herät­tää sana “pah­ki”. Se on vähem­män tun­net­tu ilmai­su­ta­pa monis­sa muis­sa mur­teis­sa. “Pah­ki on erin­omai­nen oulu­lai­nen sana.”, Tei­ja sum­maa.

Tuiran talviuintipaikka aurinkoisella säällä.

Pak­ka­nen piris­tää tal­viui­ma­rei­ta

Kaik­kien mie­les­tä uppou­tu­mi­nen kyl­mään ja mär­kään ei vält­tä­mät­tä kuu­los­ta kovin hou­kut­te­le­val­ta. Tal­viui­ma­reil­le se kui­ten­kin tar­koit­taa ter­veyt­tä edis­tä­viä vai­ku­tuk­sia ja jopa eufo­ris­ta tun­net­ta, jos­ta saa vain lisää vir­taa. Lie­kö nenän­pää­tä kivas­ti kipris­te­le­vä pak­ka­nen kir­voit­ta­nut myös seu­raa­van Posi­tii­vi­sen anar­kian ilmian­non:

”Tui­ran tal­viui­ma­rei­den ystä­väl­li­set aamu­po­ri­nat ovat teh­neet olon kotoi­sak­si äsket­täin kau­pun­kiin muut­ta­neel­le.” 

Tal­viuin­tia kokeil­laan usein ystä­vän hou­kut­te­le­ma­na, ter­veys­syis­tä, urhei­lus­ta palau­tu­mi­seen, kokei­lun­ha­lus­ta, mie­len vir­key­teen tai pai­non­hal­lin­nan avuk­si. Tal­viuin­ti kou­kut­taa posi­tii­vi­sel­la taval­la, sil­lä avan­toon pulah­taes­sa voit­taa itsen­sä joka ker­ta.

”Tähän tun­tee­seen jää kouk­kuun ja sii­tä saa monia ter­veys­hyö­ty­jä. Uin­nin jäl­keen on aina hymy huu­lil­la ja mie­li sees­tei­nen. Stres­si on jää­nyt avan­toon ja olo ren­tou­tu­nut”, ker­too Sal­la Lam­min­pää Oulun Tal­viui­ma­rit ry:stä.

Kaksi kissaa, joita leikitetään kissanlelulla.

Eläi­met saa­vat apua vapaa­eh­tois­ten voi­min

“Pai­kal­li­nen eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys, joka pyö­rii puh­taas­ti tal­koo­hen­gel­lä. Muka­na on todel­la monia ihmi­siä, jot­ka aut­ta­vat sydä­men­sä hyvyy­des­tä apua tar­vit­se­via eläi­miä!”  

Näil­lä saa­te­sa­noil­la ilmian­net­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan hylät­ty­jen pie­ne­läin­ten tuki- ja sijais­ko­tiyh­dis­tys Popo­pet ry. Pää­asial­li­se­na toi­min­ta-alu­ee­na yhdis­tyk­sel­lä on Oulun alue, ja toi­min­ta pyö­rii jäsen­ten, vapaa­eh­tois­ten ja lah­joit­ta­jien voi­min.

Vapaa­eh­tois­työ kes­kit­tyy eri­tyi­ses­ti kis­so­jen aut­ta­mi­seen: hylä­tyil­le kotien etsi­mi­seen, kar­ku­lais­ten lou­kut­ta­mi­seen ja vil­liin­ty­nei­den popu­laa­tioi­den kas­vun ehkäi­syyn. Lou­ku­tus ei ole aina help­poa. Inke­ri Jänt­ti Popo­pe­til­tä ker­too esi­mer­kik­si tapauk­ses­ta, jos­sa kis­sae­moa jou­dut­tiin seu­raa­maan GPS-pan­nal­la, jot­ta sen pen­tue saa­tiin pai­kan­net­tua met­säs­tä. 

“Se yllät­tää aina posi­tii­vi­ses­ti, miten pal­jon oulu­lai­set ovat val­mii­ta teke­mään täy­sin vie­raan eläi­men puo­les­ta”, Inke­ri sum­maa.

Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen rakennus ulkopuolelta.

Mah­ta­va asen­ne huo­ma­taan

Jokai­nen on var­mas­ti saa­nut päi­vään­sä jos­kus piris­tys­tä iloi­sen asia­kas­pal­ve­lun ansios­ta. Vaik­ka Oulus­ta löy­tyy usei­ta mai­nioi­ta asia­kas­pal­ve­li­joi­ta, on yksi ilmian­net­tu useam­man ker­ran. Nimit­täin Kon­tin­kan­kaan hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen vah­ti­mes­ta­ri, joka on ilos­tut­ta­nut usei­den ihmis­ten arkea mah­ta­val­la asen­teel­laan. 

“Iloi­suu­del­laan ja avu­liai­suu­del­laan tuo iloa jokai­sel­le, joka oves­ta sisäl­le astuu.”

“Ter­veh­tii, aut­taa ja jut­te­lee kai­kil­le tas­a­puo­li­ses­ti.”

“Ehdot­to­mas­ti paras ja fik­suin asia­kas­pal­ve­li­ja Oulus­sa.”

Iloiset Oulun yliopiston opiskelijat Henrietta ja Lotta, jotka järjestivät kurssin.

Oulu­lai­set opis­ke­li­jat halua­vat olla maa­il­man onnel­li­sim­pia

Vii­me syk­sy­nä Oulun yli­opis­tos­sa on voi­nut osal­lis­tua ainut­laa­tui­sel­le Maa­il­man onnel­li­sin opis­ke­li­ja ‑kurs­sil­le. Kurs­si jär­jes­tet­tiin aja­tuk­sel­la ”opis­ke­li­joi­den toi­mes­ta opis­ke­li­joil­le”, ker­to­vat Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat Hen­riet­ta Kar­ja­lai­nen ja Lot­ta Lei­no­nen, jot­ka ovat kurs­sin taka­na. 

Kurs­sin idea­na oli pitää ään­tä itse­tun­te­muk­sen ja itsen­sä joh­ta­mi­sen tär­key­des­tä opis­ke­lu­hy­vin­voin­nin kan­nal­ta. Kurs­sis­ta sai pait­si tär­kei­tä tai­to­ja oman hyvin­voin­nin edis­tä­mi­seen, myös opin­to­pis­tei­tä opin­to­jen edis­tä­mi­seen. 

“Yhteis­kun­nas­sam­me tulee koko ajan vas­taan uusia haas­tei­ta ja pai­nei­ta. On hyvä muis­taa, että onnel­li­sek­si opis­ke­li­jak­si tai ihmi­sek­si ei tul­la het­kes­sä, vaan pie­nin aske­lin”, Lot­ta ja Hen­riet­ta poh­ti­vat.

Luontoaiheinen postikortti, jossa on teksti: "Aika parantaa haavat".

Arvaa­ma­ton sää käy nuor­ten luon­nol­le

“Jon­kun kum­man takia aina, kun Oulun kau­pun­gin Tai­de- ja media­pa­jan nuo­ret päät­tä­vät läh­teä ret­kel­le luon­toon, vet­tä sataa vaa­ka­ta­sos­sa. Täs­tä viha-rak­kaus­suh­tees­ta suloi­sen kama­laan lähi­luon­toon syn­tyi joi­ta­kin vuo­sia sit­ten idea Asen­teel­li­sis­ta Luon­to­kor­teis­ta”, Oulun kau­pun­gin nuor­ten työ­val­men­ta­ja Anni­ka Nykä­nen ker­too.

Kor­tit sisäl­tä­vät haus­ko­ja, oival­ta­via ja asen­teel­li­sia lausah­duk­sia, jot­ka yhdis­tet­ty­nä luon­to­ku­viin tar­joa­vat moni­mer­ki­tyk­sel­li­siä ter­vei­siä kor­tin saa­jal­le. Kort­ti ei vaa­di ympä­ril­leen mitään tiet­ty­jä juh­lal­li­suuk­sia, vaan sovel­tuu eri­tyi­sen hyvin ojen­net­ta­vak­si vai­vih­kaa kes­kel­lä har­main­ta arkea.

Polkupyörän ketjun palanen kädellä.

Pol­ku­pyö­rän osat muut­tu­vat romuis­ta koruik­si Reman­ke­lis­sa

Pyö­räi­ly on useim­mil­le oulu­lai­sil­le arki­päi­vää niin työ- tai kou­lu­mat­ko­jen tait­ta­mi­ses­sa kuin kun­toi­lu­mie­les­sä­kin. Ahke­ra­na maas­to­pyö­räi­li­jä­nä oulu­lai­nen visu­aa­li­nen suun­nit­te­li­ja Anne Klee­mo­la kek­si käyt­tää romuk­si pää­ty­viä pol­ku­pyö­rän osia koru­jen val­mis­tuk­seen.

Annen käsis­sä pol­ku­pyö­rien sisä­ku­meis­ta ja ket­juis­ta syn­tyy enim­mäk­seen kor­va­ko­ru­ja, mut­ta myös ran­ne­ko­ru­ja, ruset­te­ja ja kau­la­ko­ru­ja. Aiheet korui­hin tule­vat luon­nos­ta ja luon­no­nil­miöis­tä.

Reman­ke­li­Ko­run taus­tal­la on aja­tus sii­tä, että “romun” elä­mää voi jat­kaa, kun käyt­tää mie­li­ku­vi­tus­ta. Myös kier­rä­tys­tuot­tein voi kau­nis­tua ja komis­tua, Anne sum­maa.

Pyörälijan siluetti auringonlaskussa.

Pyö­rä­var­kauk­sia vas­taan

“Parin­kym­me­nen tark­ka­sil­mäi­sen oulu­lai­sen poruk­ka, Bike’s Pat­rul­len, tart­tuu sar­ves­ta pyö­rää. Oulu on tun­net­tu pyöräily‑, mut­ta myös pyö­rä­var­kai­den kau­pun­ki. Lop­pu­ke­säs­tä 2022 syn­ty­nyt epä­vi­ral­li­nen toi­min­ta­ryh­mä palaut­ti yli 200 varas­tet­tua pyö­rää omis­ta­jil­leen vain muu­ta­mas­sa vii­kos­sa. Innok­kai­den ilmian­ta­jien pop­poo kas­vaa koko ajan niin, että ros­moil­la alkaa olla pin­na kireäl­lä!”

Oulun pie­nin tai­de­gal­le­ria

“Nuo­ri tai­tei­li­ja Ceci­lia Ait­to­la on teh­nyt pie­nen tai­de­gal­le­rian Hal­li­tus­ka­dun ja Tori­ka­dun kul­mas­sa ole­van raken­nuk­sen ulko­sei­näs­sä ole­vaan syven­nyk­seen. Gal­le­rian hän on nimen­nyt Kolo­gal­le­riak­si. Kolos­sa on vaih­tu­via pie­niä pat­sai­ta, hah­mo­ja, jot­ka Ceci­lia on teh­nyt luon­non­ma­te­ri­aa­leis­ta. Tämä on mie­les­tä­ni aito ja oikea kult­tuu­ri­te­ko, joka tuo mit­ta­van mää­rän iloa oulu­lai­sil­le. Minä kur­kis­tan aina ohi­kul­kies­sa­ni, onko Kolo­gal­le­ri­aan tul­lut uusi teos.”

Yllä­tys­sau­nat ilos­tut­ta­vat

“Muu­tin mar­ras­kuus­sa takai­sin Ouluun. Tämän kulu­neen puo­len vuo­den aika­na olen näh­nyt jos jon­kin­lai­sia sau­no­ja Tui­ran biit­sil­lä. Yksi vii­mei­sim­mis­tä näke­mis­tä­ni oli pai­kal­le tuo­tu jal­ka­pal­lon muo­toi­nen sau­na. Näyt­ti ehkä pie­nel­tä, mut­ta sin­ne meni useam­pi ihmi­nen sisäl­le, ja savu nousi pii­pus­ta per­jan­tai-illan aurin­gon­las­kus­sa. Tosi hie­noa näh­dä, että ihmi­set otta­vat roh­keas­ti kau­pun­ki­ti­laa hal­tuun ja teke­vät Oulus­ta oulu­lai­sen näköi­sen!”

Seik­ku­lin salon­ki

“Län­si­tuu­len päi­vä­ko­dil­la meil­lä on lai­tos­huol­ta­ja, moni­toi­mi­nai­nen Seik­ku­li, Sei­ja Sää­vä­lä. Hän on perus­ta­nut päi­vä­ko­dil­le “Seik­ku­lin salon­gin”, johon lap­set pää­se­vät kam­paa­moon tai kyn­sien lak­kauk­seen täy­tet­ty­ään ensin lupa­la­pun koto­na. Sin­ne jono­te­taan ja asiak­kai­ta riit­tää!”

Kokei­le tätä kylil­lä

“Sen lisäk­si, että Kale­vau­vo­jen mukaan Oulus­sa saa olla oma ankea itsen­sä, olen huo­man­nut, että tääl­lä saa myös hymyil­lä, ihan tun­te­mat­to­mal­le. Usei­na aurin­koi­si­na aamui­na olen tul­lut yllä­te­tyk­si hymyil­lä! Kos­ka kysees­sä ei ollut vää­rin napi­tet­tu tak­ki tms., päät­te­lin, että Oulus­sa voi hymyil­lä ihan vaan omaa hyvän­tuu­li­suut­taan.”

Pas­ka kau­pun­ni ‑neu­le

“Luin jos­ta­kin, että legen­daa­ri­nen Pas­ka kau­pun­ni ‑graf­fi­ti tulee katoa­maan Oulun kau­pun­ki­ku­vas­ta. Se on ollut sii­nä niin kau­an kuin muis­tan. Sain aja­tuk­sen ikuis­taa slo­ga­nin neu­lee­seen. Tein neu­leen ohjei­neen hel­mi­kuus­sa ja jul­kai­sin sen omal­la Face­book-sivul­la­ni sekä Ravel­rys­sä kevään aika­na.

Olen pitä­nyt pai­taa­ni kaik­kial­la pait­si töis­sä ja sau­nas­sa. Haus­kin sat­tu­mus oli, kun satuin pai­ta pääl­lä­ni Rokual­le yhtä aikaa uuden alue­val­tuus­ton kans­sa ja sain kan­nus­ta­vaa palau­tet­ta iso­ken­käi­sil­tä.

Neu­leoh­jee­ni löy­tyy nyt myös tääl­tä. Sitä saa vapaas­ti jakaa – ja neu­loa. Oli­si­han se pähi­ää tör­mä­tä jos­kus kau­pun­gil­la itse suun­nit­te­le­maan­sa vil­la­pai­taan!”

Lataa PDF-ohje

Ker­ro posi­tii­vi­sen anar­kian teois­ta Oulus­sa

Tie­dät­kö hen­ki­lön tai tahon, joka toteut­taa arki­sia posi­tii­vi­ses­ti anar­kis­ti­sia teko­ja ja muut­taa Oulua aina vain mah­ta­vam­mak­si? Tai kek­sit­kö, mil­lai­sin kon­kreet­ti­sin toi­min Oulu voi­si muut­tua vie­lä parem­mak­si? Ilmian­na aja­tuk­se­si – par­hai­ta palo­ja nos­te­taan esiin somes­sa ja täl­lä sivul­la.

Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai
Max. tie­dos­ton koko: 128 MB, Max. tie­dos­tot: 3.

    Posi­tii­vis­ta anar­ki­aa
    tuke­mas­sa: