Posi­tii­vi­nen anar­kia

Mies maalaa suurta ja värikästä muraalia.
Mies maalaa suurta ja värikästä muraalia.

Pelk­kä puhe on pukeil­le, hyvät teot ovat timant­tia. Ote­taan kaik­ki pin­nan alla kupli­va oulu­lai­nen tai­to ja ener­gia hyö­ty­käyt­töön ja teh­dään Oulus­ta asteen ver­ran mah­ta­vam­pi.

Arkeen iloa tuot­ta­via oival­luk­sia var­ten Oulu pis­tää isom­paa vaih­det­ta sil­mään – koko kan­sal­le, kai­kil­le kau­pun­gis­sa. Posi­tii­vi­sen anar­kian tem­pauk­set tuo­vat kau­pun­kiin lisää poh­joi­suut­ta, älyä ja inhi­mil­li­syyt­tä ihan oikeas­ti. Tutus­tu tekoi­hin ja ker­ro, mil­lai­sia Oulua rikas­tut­ta­via asioi­ta tapah­tuu pin­nan alla. Nos­te­taan arki­nen hyvä tape­til­le!

Tutus­tu oulu­lais­ten omiin Posi­tii­vi­sen anar­kian tekoi­hin

Pin­nan alla kuplii Oulus­sa – arkeen hyvää miel­tä tuot­ta­viin tekoi­hin ja oival­luk­siin voit tör­mä­tä kaik­kial­la ympä­ril­lä­si. Pyy­sim­me kau­pun­ki­lai­sia ilmian­ta­maan ihmi­siä, yhtei­sö­jä ja asioi­ta, jot­ka levit­tä­vät iloa ympä­ril­leen. Ja mah­ta­via vink­kauk­sia olem­me jo saa­neet­kin!

Oulun kau­pun­gin teot

Pysäköintipaikka Asemakadulla.

Ilmais­ta pysä­köin­tiä pii­pah­duk­siin Oulun kes­kus­tas­sa!

Löy­tyy­kö autol­le ja pyö­räl­le hyvää paik­kaa nope­aa pii­pah­dus­ta var­ten? Suju­van asioin­nin ja tal­vi­sen kes­kus­tan hou­kut­te­le­vuu­den lisää­mi­sek­si Oulun Lii­ke­kes­kus ry ja Oulun kau­pun­ki toteut­ta­vat hel­mi-maa­lis­kuus­sa kokei­lut, jois­sa kol­mel­la katuo­suu­del­la on otet­tu käyt­töön ilmai­nen kiek­ko­park­ki, Kirk­ko­ka­dul­le on tuo­tu katok­sel­li­nen pyö­rä­te­li­ne ja Rotu­aa­rin Tala­vi­ka­dul­le on luo­tu viih­tyi­syyt­tä teok­sin ja leväh­dys­pai­koin.

Kie­kol­li­set pysä­köin­ti­pai­kat on toteu­tet­tu koh­tei­siin, jois­sa pysä­köin­ti on nor­maa­lis­ti mak­sul­lis­ta. Tal­vi­kau­den pyö­rä­py­sä­köin­tiä on lisät­ty muu­ta­mis­sa kes­kei­sis­sä sijain­neis­sa, ja yhdes­sä koh­tees­sa tes­ta­taan myös katok­sel­lis­ta teli­net­tä. Kokei­lun tavoit­tee­na on sel­vit­tää, miten kie­kol­lis­ten pysä­köin­ti­paik­ko­jen ja tal­vi­sen pyö­rä­py­sä­köin­nin lisää­mi­nen vai­kut­ta­vat kes­kus­tas­sa asioin­tiin. Pysä­köin­ti­ko­kei­lut jat­ku­vat maa­lis­kuun lop­puun saak­ka.

Kokei­luis­ta kerä­tään palau­tet­ta asuk­kail­ta ja vie­rai­li­joil­ta verk­ko­ky­se­lyl­lä koko kokei­lun ajan. Kyse­lys­sä pää­set myös ker­to­maan, mil­lais­ta elä­mää toi­voi­sit tal­vi­seen kes­kus­taan tule­vai­suu­des­sa.

Sijoi­te­taan OULU-kir­jai­met!

Vii­me vuon­na oulu­lai­sia kovas­ti puhut­ta­neil­le OULU-kir­jai­mil­le kävi vähän has­sus­ti. Ensin kesäk­si suun­ni­tel­tu jul­kis­tus siir­tyi pien­ten valu­haas­tei­den vuok­si. Sit­ten kau­pun­ki ehti jo valaa niil­le Kaar­len­väy­läl­le torin­ran­taan perus­tuk­set syys­kuis­ta jul­kis­tus­ta var­ten, mut­ta paik­ka vil­kas­lii­ken­tei­sen kevyen­lii­ken­teen väy­län var­res­sa osoit­tau­tui keh­nok­si. Niin­pä oli otet­ta­va tuu­maus­tau­ko ja sel­vi­tet­tä­vä eko­be­to­nis­ta vale­tuil­le pari­met­ri­sil­le kat­seen­van­git­si­joil­le parem­pia sijoi­tus­paik­ka­vaih­toeh­to­ja.

Nyt kau­pun­ki­lai­set pää­se­vät äänes­tä­mään sii­tä, mihin kir­jai­met pitäi­si sijoit­taa. Äänes­tys on avoin­na 14.–28.2.2023, ja kir­jai­met sijoi­te­taan eni­ten ääniä saa­nee­seen paik­kaan tule­va­na kesä­nä.
Paik­ka­vaih­toeh­to­ja on nel­jä: Kuusi­saa­ri, Hol­li­haan puis­to, Hupi­saa­ret ja Lohi­pa­don­nie­mi. Mis­sä OULU-kir­jai­met pää­si­si­vät mie­les­tä­si par­haal­la taval­la oikeuk­siin­sa?

Park­kee­raa Oulus­sa!

Posi­tii­vis­ta anar­ki­aa on, että kaik­ki pää­se­vät ihai­le­maan kau­pun­gin tar­joa­maa Lumo Light Fes­ti­va­lia edul­li­ses­ti – vaik­ka pitäi­si tul­la autol­la vähän kau­em­paa­kin.

Lumo-sun­nun­tai­na Oulun kau­pun­ki ja Oulun pysä­köin­ti Oy tar­jo­si­vat edul­lis­ta pysä­köin­tiä Kivi­sy­dä­mes­sä ihan kai­kil­le.

Kes­tä­väs­ti rul­la­ten Oulus­sa!

Pyö­räi­lyn me oulu­lai­set tun­nem­me! Kau­pun­gin kes­tä­vän liik­ku­mi­sen tee­ma jat­kui rul­laa­vis­sa mer­keis­sä, kun Oulun kau­pun­ki jär­jes­ti tal­vi­kau­den avaa­van pyö­räi­ly­ta­pah­tu­man Posi­tii­vi­sen anar­kian tem­pauk­se­na. Lue tun­nel­mia tapah­tu­mas­ta.

Pyöräilijä pyöräilee auringonlaskussa, ja hänestä näkyy siluetti.

Vin­gu­ta Oulu maa­il­mal­le!

Jos joku on posi­tii­vi­sen anar­kis­tis­ta Oulua, oikein oulu­lai­suu­den yti­mes­sä, niin ilma­ki­ta­ran­soi­ton MM-kisa. Luo­vuut­ta, hie­man hul­luut­ta, säih­ket­tä ja timant­tis­ta tai­toa yhdis­tä­vä laji pis­tää kädet teke­mään hyvää – kun vin­gut­taa ilma­ki­ta­raa, ei raa­jo­ja jää väki­val­taan tai sotaan. Rau­han asia kiin­nos­taa ympä­ri maa­il­maa, ja koko kau­pun­ki voi näyt­täy­tyä ilma­ki­ta­ra­la­sien läpi aivan uudes­sa valos­sa niin Oulu-kon­ka­ril­le kuin tul­lis­ta tul­leel­le: Mun Oulu teki Euro­vii­su­jen hen­ges­sä Oulu-aihei­sia video­pos­ti­kort­te­ja ilma­ki­ta­ris­tien kans­sa (avau­tuu uudes­sa väli­leh­des­sä).

Mun Oulu myös haas­tat­te­li kisan ensi­ker­ta­lais­ta, finaa­liin asti vin­gut­ta­nut­ta tubet­ta­ja ja sisäl­lön­tuot­ta­ja Mis­ka Haa­ka­naa, joka val­ta­si lavan alter egol­laan Pink Light­ning. Haa­ka­na ker­too Mun Oulul­le, että vaik­ka kysees­sä on hie­man kie­li pos­kes­sa teh­ty viih­de, ilma­ki­ta­ra on vaa­ti­va tai­teen­la­ji, jos­sa pitää olla suu­ria heit­täy­ty­mi­sen lah­jo­ja ja intoa.

Ossaak­ko nää oulua?

Oulu­lai­nen muusik­ko ja some­vai­kut­ta­ja San­ni Inget rakas­taa Oulun mur­ret­ta ja on tun­net­tu suo­si­tuis­ta, mur­re­ai­hei­sis­ta some­vi­deois­taan. Tes­taa San­nin kans­sa, kuin­ka hyvin oulu­lai­set sanat ja sanon­nat ovat hal­lus­sa­si, ja tree­naa tai­to­ja­si oulu–suomi–englanti-sanakirjan avul­la!

Kat­so myös alta video, jos­sa San­ni sel­vit­tää Oulu kyläs­sä ‑tapah­tu­mas­sa, miten hyvin ihmi­set osaa­vat Oulun mur­ret­ta!

Sanoi­te­taan Oulu!

Kalevauva.fi ker­too uudes­sa Oulu-kap­pa­lees­saan kan­san syvien rivien aja­tuk­sia kau­pun­gis­ta. Kuun­te­le kap­pa­le You­tu­bes­ta (avau­tuu uuteen väli­leh­teen). Kes­kus­te­lu­pals­toil­ta kerä­tyis­tä kom­men­teis­ta koot­tu lau­lu on teh­ty pil­ke sil­mä­kul­mas­sa, ja sii­tä löy­tyy var­mas­ti aina­kin jotain tut­tua meil­le jokai­sel­le.

Onnek­si Oulu on todel­li­suu­des­sa pal­jon muu­ta­kin kuin ikuis­ta vas­ta­tuul­ta ja kuusi kuu­kaut­ta vuo­des­sa kes­tä­vää täyt­tä pime­ää. Pas­ka kau­pun­ki näyt­tää par­haat ja symp­pik­sim­mät puo­len­sa, kun sitä vain kuun­te­lee ja kat­soo oikeas­ta kul­mas­ta – ja kun itse niin haluam­me! Kun puhum­me arjes­sa koti­kau­pun­gis­tam­me hyvää, muut­kaan eivät voi olla huo­maa­mat­ta, miten mai­nio paik­ka tämä on. Posi­tii­vis­ta anar­ki­aa on myös se, että osaa nau­raa itsel­leen!

Tun­nis­tat­ko muu­ten bii­sis­tä sinun Oulusi? Kalevauva.fi pii­pah­ti tääl­lä sel­vit­tä­mäs­sä, pitä­vät­kö kap­pa­lee­seen koo­tut huo­miot miten hyvin paik­kan­sa. Ele­tään­kö tääl­lä pel­to­mar­ket­tien para­tii­sis­sa top­pa­ta­keis­sa kesät ja tal­vet? Lau­la­vat­ko lin­nut­kin mol­lis­sa?

Väri­te­tään Oulu!

Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gil­le 2026 sopi­va tapa näyt­tää kau­pun­gin kaik­ki värit toteen on kai­kil­le näky­vä tai­de. Lop­pu­tal­ves­ta oulu­lais­ten sil­miä hel­lit­tiin lumi­graf­fi­teil­la, jot­ka syn­tyi­vät Torin­ran­taan ympä­ris­töys­tä­väl­li­sil­lä kalk­kispray­maa­leil­la – meil­lä poh­joi­ses­sa graf­fi­ti kun on ilo niin sil­mil­le kuin luon­nol­le. Samaan sys­syyn kes­kus­tan yhden kor­keim­man raken­nuk­sen ylä­ker­rok­siin ilmes­ty­nyt töh­ry muu­tet­tiin vähän upeam­mak­si: Timo Tyy­nis­maan teos kor­keuk­sis­sa ilah­dut­ti kil­paa kevä­tau­rin­gon kans­sa.

Värit­tä­mi­nen ei toki lopu tähän, sil­lä kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­vuot­ta sil­mäl­lä pitäen kau­pun­gin eri alueil­le tai­teil­laan vii­si muraa­lia tule­vien vuo­sien aika­na, aina vuo­teen 2026 saak­ka. Teos­ten sijain­nit ja sisäl­löt päät­tä­vät tie­ten­kin oulu­lai­set. Lisää väriä Ouluun – se on posi­tii­vis­ta anar­ki­aa!

Ker­ro posi­tii­vi­sen anar­kian teois­ta Oulus­sa

Tie­dät­kö hen­ki­lön tai tahon, joka toteut­taa arki­sia posi­tii­vi­ses­ti anar­kis­ti­sia teko­ja ja muut­taa Oulua aina vain mah­ta­vam­mak­si? Tai kek­sit­kö, mil­lai­sin kon­kreet­ti­sin toi­min Oulu voi­si muut­tua vie­lä parem­mak­si? Ilmian­na aja­tuk­se­si – par­hai­ta palo­ja nos­te­taan esiin somes­sa ja täl­lä sivul­la.

Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai
Max. tie­dos­ton koko: 128 MB, Max. tie­dos­tot: 3.

    Posi­tii­vis­ta anar­ki­aa
    tuke­mas­sa: