Pyö­räi­ly­ta­pah­tu­ma oulu­lai­sil­le

Pyö­räi­lyn me oulu­lai­set tun­nem­me! Kau­pun­gin kes­tä­vän liik­ku­mi­sen tee­ma jat­kui­kin rul­laa­vis­sa mer­keis­sä, kun Oulun kau­pun­ki jär­jes­ti tal­vi­kau­den avaa­van pyö­räi­ly­ta­pah­tu­man Posi­tii­vi­sen anar­kian tem­pauk­se­na.

Tie­sit­kö, että Oulus­sa teh­dään jo lähes 20 % mat­kois­ta pyö­ril­lä, ja että seu­dul­la kie­mur­te­lee pyö­rä­tie­ver­kos­toa jo lähes 1 000 km! Tal­vi­pyö­räi­ly­kään ei ole Oulus­sa ihme­tyk­sen aihe, vaan vau­vas­ta vaa­riin poten­ti­aa­li­nen tapa liik­kua pai­kas­ta toi­seen – posi­tii­vis­ta anar­ki­aa par­haim­mil­laan.

Pyö­räi­ly­kau­pun­git eivät syn­ny itses­tään, ja Oulus­sa ymmär­re­tään, että ver­kos­ton hyvä huol­to tal­vel­la on inves­toin­ti, ei kulu. Kun lisäk­si pyö­rä­reit­ti oikai­see jopa kilo­met­re­jä autoi­lu­väy­liin näh­den, syn­tyy pyö­räi­lys­tä ympä­ri­vuo­ti­nen ja halut­ta­va mat­kan­te­ko­muo­to ja jopa kult­tuu­ri, jos­ta voi­daan ottaa mal­lia niin kan­sal­li­ses­ti kuin usein kan­sain­vä­li­ses­ti­kin.

“Pyö­räi­lyä tar­vi­taan lisää lukui­sis­ta eri syis­tä: ilmas­to, luon­to­ka­to, kan­san­ter­veys, melun­tor­jun­ta, ilman­laa­tu, kau­pun­ki­ti­lan teho­kas käyt­tö… Jot­ta muu­tos saa­daan käyn­tiin, pyö­räi­lys­tä tulee puhua”, ker­too Oulun pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den hal­li­tuk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kor­va tem­pauk­sen tar­koi­tuk­ses­ta.

Oulus­sa pyö­räi­ly ennen kaik­kea ihan taval­lis­ten kau­pun­ki­lais­ten sydä­men asia. Kau­pun­ki­lai­set ovat ilmian­ta­neet Posi­tii­vi­sen anar­kian teok­si Bike’s Pat­rul­len ‑toi­min­nan, jos­sa palau­te­taan varas­tet­tu­ja pyö­riä omis­ta­jil­leen.

Oulun kau­pun­gin pyö­räi­ly­ta­pah­tu­ma nos­ti esiin oulu­lais­ten suo­sik­ki­liik­ku­mis­muo­don

Pyö­räi­ly­kult­tuu­ris­sa tär­kein­tä ovat tie­ten­kin oulu­lai­set, ja heil­le jär­jes­tet­tiin pyö­räi­lyn tal­vi­kau­den aloit­ta­va pol­ku­pyö­rä­ta­pah­tu­ma Kaup­pu­rie­nau­kiol­la Val­kean edes­sä lau­an­tai­na 5. mar­ras­kuu­ta. Muka­na menos­sa oli­vat kau­pun­gin ja kaup­pa­kes­kuk­sen lisäk­si Oulun pol­ku­pyö­räi­li­jät ry, Lii­ken­ne­tur­va, Pyö­rä­huol­to Oulu, Sun­ko­ru sekä Ruo­hon­juu­ri. Niin Sun­ko­ru kuin Ruo­hon­juu­ri tar­jo­si­vat pyö­räi­le­vil­le asiak­kail­le myös alen­nuk­sia.

Tapah­tu­ma hou­kut­te­li mar­ras­kuun har­mau­des­ta huo­li­mat­ta pai­kal­le reip­paas­ti oulu­lai­sia pyö­rän seläs­sä. Moni pai­kal­lao­li­ja ker­toi­kin ole­van­sa niin kesä- kuin tal­vi­pyö­räi­li­jä, ja tal­vi­kau­teen varau­tues­sa Pyö­rä­huol­to Oulun huol­to­pis­teel­lä kävi kova kuhi­na. Myös Lii­ken­ne­tur­van sään­tö­vi­sa oli suo­sit­tua ohjel­maa: ja ihmi­set pää­si­vät tes­taa­maan tie­ton­sa muun muas­sa väis­tä­mis­vel­vol­li­suuk­sis­ta.

Oulun pol­ku­pyö­räi­li­jöi­den kans­sa jutel­leet oulu­lai­set todis­ti­vat sen, että pyö­räi­ly on koo­dat­tu alu­een ihmi­siin syväl­le:

“Lau­an­tai­na saim­me monel­ta kau­pun­ki­lai­sel­ta kuul­la, että pyö­räi­ly tal­vel­la ei ole oulu­lai­sel­le sen suu­rem­pi ihme kuin kesäl­lä­kään, var­sin­kin kun varus­teet ovat kun­nos­sa: pyö­räs­sä valot edes­sä ja taka­na, sään mukai­set vaat­teet sekä tiet kun­nol­la aurat­tu, kuten meil­lä Oulus­sa vuo­si vuo­del­ta parem­min on!” oupo­lai­set kom­men­toi­vat.

Mikä on sinus­ta pyö­räi­lyyn tai muu­hun oulu­lai­seen toi­meen tai teke­mi­seen liit­ty­vä arki­nen teko tai teki­jä, jos­ta kaik­kien mui­den­kin tuli­si tie­tää? Ilmian­na aja­tuk­se­si alla – par­hai­ta palo­ja nos­te­taan esiin somes­sa ja Posi­tii­vi­sen anar­kian sivul­la.

Ker­ro posi­tii­vi­sen anar­kian teois­ta Oulus­sa

Tie­dät­kö hen­ki­lön tai tahon, joka toteut­taa arki­sia posi­tii­vi­ses­ti anar­kis­ti­sia teko­ja ja muut­taa Oulua aina vain mah­ta­vam­mak­si? Tai kek­sit­kö, mil­lai­sin kon­kreet­ti­sin toi­min Oulu voi­si muut­tua vie­lä parem­mak­si? Ilmian­na aja­tuk­se­si – par­hai­ta palo­ja nos­te­taan esiin somes­sa ja täl­lä sivul­la.

Pudo­ta tie­dos­tot tähän tai
Max. tie­dos­ton koko: 128 MB, Max. tie­dos­tot: 3.

    Posi­tii­vis­ta anar­ki­aa
    tuke­mas­sa: