Haluat­ko oppia lisää kan­sain­vä­li­ses­tä rek­ry­toin­nis­ta? Tar­jol­la 6 laa­du­kas­ta val­men­nus­ta

International House Oulu

Nyt on taas tar­jol­la mie­len­kiin­toi­sia val­men­nuk­sia yri­tyk­sil­le ja orga­ni­saa­tioil­le, jot­ka teke­vät tai suun­nit­te­le­vat kan­sain­vä­li­siä rek­ry­toin­te­ja Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­la. Ilmoit­tau­du mukaan mak­sut­to­miin Teams-kou­lu­tuk­siin.

Val­men­nus­ten tavoit­tee­na on antaa kon­kreet­ti­sia työ­ka­lu­ja ja tukea kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin liit­tyen sekä antaa myös ver­tais­tu­kea matal­la kyn­nyk­sel­lä.

Voit osal­lis­tua kaik­kiin tai vaik­ka­pa yhteen val­men­nuk­seen. Ne ovat kaik­ki mak­sut­to­mia ja nii­hin voi käte­väs­ti osal­lis­tua etä­nä Team­sin väli­tyk­sel­lä. Jokai­nen val­men­nus kes­tää 1,5 tun­tia. Aihe­pii­rit ovat moni­puo­li­set aina rek­ry­toin­nin suun­nit­te­lus­ta hen­ki­lön pereh­dyt­tä­mi­seen ja integroi­mi­seen työyh­tei­sös­sä, puo­li­son ja per­heen tukea unoh­ta­mat­ta.

Val­men­nuk­set toteut­taa Psyco­nin ja Inter­na­tio­nal Fox Agencyn asian­tun­ti­jat.

Tava­taan lin­joil­la!

Yri­tyk­sen veto-ja pito­voi­ma­te­ki­jät

Aika:  24.1.2024, kel­lo 9:00 ‑10.30
Paik­ka:  Teams
Hin­ta:  Mak­su­ton
Koh­de­ryh­mä:  Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot, jot­ka suun­nit­te­le­vat tai toteut­ta­vat kv. rek­ry­toin­te­ja
Kou­lut­ta­ja: Mil­la Kan­so­nen, Psycon Oy
Ilmoit­tau­tu­mi­set: lyyti.fi/reg/Veto_pitovoima
Mukaan mah­tuu enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa. Ensi­si­jal­la koh­de­ryh­mä.
Lähe­täm­me Teams-kalen­te­ri­kut­sun osal­lis­tu­jil­le muu­ta­maa päi­vää ennen ajan­koh­taa.

Sisäl­tö:

 • Agen­da ja tavoit­teet
 • Mis­tä puhu­taan, kun puhu­taan veto- ja pito­voi­mas­ta?
  Pito- ja veto­voi­man yhteys
  Fokus pito- vai veto­voi­maan?
 • Pito­voi­man vah­vis­ta­mi­nen
  Pito­voi­man kes­kei­set ele­men­tit
  Mikä sitout­taa kan­sain­vä­li­siä osaa­jia?
  Mit­kä ovat oman orga­ni­saa­tio­ni pito­voi­ma­te­ki­jät?
 • Veto­voi­man kas­vat­ta­mi­nen
  Mis­tä veto­voi­ma muo­dos­tuu?
  Kuin­ka voim­me kil­pail­la glo­baa­leil­la talent­ti­mark­ki­noil­la?
  Koh­de­ryh­mäym­mär­ryk­sen mer­ki­tys
  Työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­va rek­ry­toin­nin tuke­na
 • Yhteen­ve­to ja lope­tus

Tavoi­te:

Val­men­nuk­seen osal­lis­tut­tua­si ymmär­rät, mitä pito- ja veto­voi­mal­la tar­koi­te­taan, mikä on nii­den yhteys ja mikä on nii­den mer­ki­tys omal­le yri­tyk­sel­le­si.

Val­men­nuk­sen aika­na opit hah­mot­ta­maan pito- ja veto­voi­man kes­kei­siä teki­jöi­tä eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien pers­pek­tii­vis­tä ja saat tukea oman orga­ni­saa­tio­si veto- ja pito­voi­ma­työn vah­vis­ta­mi­seen.

Val­men­ta­ja:

Val­men­ta­ja­na toi­mii Mil­la Kan­so­nen, joka luot­saa Psyco­nin rek­ry­toin­ti­pal­ve­lui­ta. Mil­la on työs­ken­nel­lyt kon­sult­ti­na rek­ry­toin­nin ja val­men­ta­mi­sen paris­sa tois­ta­kym­men­tä vuot­ta.

Hän on kar­tut­ta­nut koke­mus­ta myös inhouse-roo­lis­sa kon­ser­nin HRD-työn, rek­ry­toin­nin, työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­van ja työn­te­ki­jä­ko­ke­muk­sen joh­ta­ja­na.


Moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön pereh­dyt­tä­mi­nen

Aika: 13.2.2024, kel­lo 9:00 ‑10.30
Paik­ka: Teams
Hin­ta: Mak­su­ton
Koh­de­ryh­mä:  Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot, jot­ka suun­nit­te­le­vat tai toteut­ta­vat kv. rek­ry­toin­te­ja
Kou­lut­ta­jat: Ani­ta Rin­ta­la-Ras­mus ja Pau­lii­na Pih­la­ja­nie­mi, Psycon Oy
Ilmoit­tau­tu­mi­set:  lyyti.fi/reg/kv_perehdyttaminen_
Mukaan mah­tuu enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa. Ensi­si­jal­la koh­de­ryh­mä.
Lähe­täm­me Teams-kalen­te­ri­kut­sun osal­lis­tu­jil­le muu­ta­maa päi­vää ennen ajan­koh­taa.

Sisäl­tö:

 • Aloi­tus, tavoit­teet ja esit­täy­ty­mi­nen
 • Pereh­dy­tyk­sen iso kuva: Kuka, mitä, miten ja mil­loin – vai­kut­ta­va pereh­dy­tys­pro­ses­si kan­sain­vä­li­sis­sä rek­ry­toin­neis­sa
  Pereh­dyt­tä­mi­sen elin­kaa­ri ja kes­tä­vä osaa­mi­sen kehi­tys
  Pereh­dyt­tä­mi­sen tavoit­teet ja onnis­tu­mi­sen kul­ma­ki­vet eri­lai­sis­ta taus­tois­ta tule­vat huo­mioi­den
  Pereh­dyt­tä­mi­sen ylei­sim­mät suden­kuo­pat
  Esi­hen­ki­lön ja muun työyh­tei­sön mer­ki­tys laa­duk­kaan pereh­dy­tyk­sen var­mis­ta­ji­na
 • Moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön pereh­dyt­tä­mi­sen ele­men­teis­tä: Pereh­dyt­tä­mi­sen työ­ka­lu­pak­ki
  Pereh­dy­tys­suun­ni­tel­mas­ta käy­tän­töön – vai­kut­ta­van pereh­dyt­tä­mis­pro­ses­sin raken­ta­mi­nen ja toi­men­pi­de­suun­ni­tel­ma
  Käy­tän­nön vink­ke­jä moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön inklusii­vi­seen pereh­dy­tyk­seen
  Jat­ku­va kehit­tä­mi­nen, seu­ran­ta ja arvioin­ti onnis­tu­mi­sen var­mis­ta­ja­na
 • Yhteen­ve­to val­men­nuk­ses­ta: Tär­keim­mät muis­tet­ta­vat asiat moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön pereh­dyt­tä­mi­ses­sä

  Kou­lu­tus pide­tään suo­mek­si ja sitä ei tal­len­ne­ta. Mate­ri­aa­lit jae­taan osal­lis­tu­jil­le tilai­suu­den jäl­keen.

Tavoi­te:

Osal­lis­tu­mal­la vah­vis­tat val­miuk­sia­si ja osaa­mis­ta­si, jot­ka tuke­vat onnis­tu­nut­ta ja vai­kut­ta­vaa pereh­dy­tys­tä moni­kult­tuu­ri­ses­sa työyh­tei­sös­sä.

Lisäk­si saat vas­tauk­sia kysy­myk­sii­si sekä vink­ke­jä ja työ­ka­lu­ja, jois­ta on käy­tän­nön hyö­tyä myös jat­kos­sa.

Val­men­ta­jat:

Ani­ta Rin­ta­la-Ras­muk­sel­la on laa­ja työ­elä­mä­ko­ke­mus kan­sain­vä­li­sel­tä ken­täl­tä, syväl­lis­tä ihmi­sen toi­min­taa ohjaa­vien teki­jöi­den ymmär­rys­tä työp­sy­ko­lo­gi­na, val­men­ta­ja­na ja coac­hi­na, sekä oma­koh­tais­ta koke­mus­ta kan­sain­vä­li­seen työyh­tei­söön pereh­ty­mi­ses­tä.

Pau­lii­na Pih­la­ja­nie­mel­lä on koke­mus­ta moni­kult­tuu­ris­ten tii­mien ja työyh­tei­sö­jen val­men­ta­mi­ses­ta ja coac­haa­mi­ses­ta, pereh­dyt­tä­jän roo­lis­sa toi­mi­mi­ses­ta, ja esi­hen­ki­löi­den val­men­ta­mi­ses­ta pereh­dyt­tä­mi­sen elin­kaa­ren eri vai­heis­ta.


Puo­li­son tuke­mi­nen kan­sain­vä­li­ses­sä rek­ry­toin­nis­sa


Aika: 28.2.2024, kel­lo 9:00 ‑10.30
Paik­ka: Teams
Hin­ta: Mak­su­ton
Koh­de­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot, jot­ka suun­nit­te­le­vat tai toteut­ta­vat kv. rek­ry­toin­te­ja
Kou­lut­ta­jat: Kai­su Kan­strén, KaTe Solu­tions and Con­sul­ting ja Kir­si Kor­ho­nen, Inter­na­tio­nal Fox Agency
Ilmoit­tau­tu­mi­set:lyyti.fi/reg/kv_puolisot

Val­men­nus sisäl­tää muun muas­sa:

 • Puo­li­soi­den mer­ki­tys onnis­tu­nees­sa kv. rek­ry­toin­nis­sa
 • Puo­li­soi­den koh­taa­mat haas­teet
 • Miten ottaa huo­mioon puo­li­so ja koko per­he, jot­ta he viih­ty­vät parem­min uudel­la koti­paik­ka­kun­nal­laan
 • Käy­tän­nön esi­merk­ke­jä puo­li­soi­den tuke­mi­sek­si
 • Val­men­nus vah­vis­taa organisaatiosi/yrityksesi kykyä huo­mioi­da puo­li­soon ja per­hee­seen liit­ty­viä näkö­kul­mia rek­ry­toi­des­san­ne sekä Suo­mes­ta että ulko­mail­ta tule­via kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

Ter­ve­tu­loa tähän mak­sut­to­maan webi­naa­riin kuu­le­maan puo­li­soi­den tuke­mi­seen liit­ty­vis­tä hyvis­tä käy­tän­teis­tä ja olen­nai­sis­ta huo­mioi­ta­vis­ta asiois­ta.

Val­men­nus tar­jo­aa kat­ta­vas­ti tie­toa ja tukea puo­li­soi­den huo­mioi­mi­seen ulko­maa­lais­taus­tai­sia osaa­jia pal­kat­taes­sa.

Business­Oulu toteut­taa webi­naa­rin yhteis­työs­sä Inter­na­tio­nal Fox Agencyn kans­sa. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii alan koke­nut asian­tun­ti­ja Kai­su Kan­strén (KaTe Solu­tions and Con­sul­ting) kump­pa­ni­naan kan­sain­vä­lis­ten asioi­den asian­tun­ti­ja Kir­si Kor­ho­nen Inter­na­tio­nal Fox Agencys­ta. Molem­mat kou­lut­ta­jat tun­te­vat aihe­pii­rin erit­täin hyvin ja Kai­su on myös kir­joit­ta­nut aihees­ta väi­tös­kir­jan.

Kou­lu­tus pide­tään suo­mek­si ja kysy­myk­siä voi esit­tää myös englan­nik­si. Kou­lu­tuk­ses­ta ei teh­dä tal­len­net­ta. Mate­ri­aa­lit jae­taan osal­lis­tu­jil­le tilai­suu­den jäl­keen.


Kan­sain­vä­li­sen osaa­jan integroin­ti osak­si työyh­tei­söä ja tii­miä

Aika: 21.3.2024, kel­lo 9:00 ‑10.30
Paik­ka: Teams
Hin­ta: Mak­su­ton
Koh­de­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot, jot­ka suun­nit­te­le­vat tai toteut­ta­vat kv. rek­ry­toin­te­ja
Kou­lut­ta­jat: Ani­ta Rin­ta­la-Ras­mus ja Pau­lii­na Pih­la­ja­nie­mi, Psycon Oy
Ilmoit­tau­tu­mi­set:  lyyti.fi/reg/Kv_integrointi_
Mukaan mah­tuu enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa. Ensi­si­jal­la koh­de­ryh­mä.
Lähe­täm­me Teams-kalen­te­ri­kut­sun osal­lis­tu­jil­le muu­ta­maa päi­vää ennen ajan­koh­taa.

Sisäl­tö:

 • Kult­tuu­rin mer­ki­tys työn arjes­sa ja kult­tuu­rin 8 ulot­tu­vuut­ta
  Oman työyh­tei­sön kult­tuu­rin arvioin­ti
  Vas­taa­not­ta­van työyh­tei­sön tuki tuli­jal­le; asen­ne­kult­tuu­ri
  Kan­sain­vä­li­set osaa­jat rik­kau­te­na orga­ni­saa­tion kult­tuu­ril­le, inno­va­tii­vi­suu­del­le ja suo­riu­tu­mi­sel­le
 • KV-osaa­jien työyh­tei­söön integroin­nin kes­kei­sim­mät onnis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­set
  Suo­ma­lai­seen työ­kult­tuu­riin sopeu­tu­mi­sen pul­lon­kau­lat ja käy­tän­nön vin­kit onnis­tu­mi­sen tuek­si
  Moni­nai­suu­den koh­taa­mi­sen kehi­tys­por­taat: ”ei kos­ke mei­tä” –asen­tees­ta tavoi­tel­ta­vak­si arvok­si orga­ni­saa­tios­sa
 • Kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien juur­rut­ta­mi­nen työyh­tei­söön
  Moni­kult­tuu­ri­suus rik­kau­te­na – eri­lai­suu­den arvos­ta­mi­nen ja hyö­dyn­tä­mi­nen työyh­tei­sös­sä
  Yhden­ver­tais­ten mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­mi­nen ura­po­lul­la
  Yksi­löl­lis­ten moti­vaa­tio- ja sitou­tu­mis­te­ki­jöi­den huo­mioi­mi­nen
  Check-list kan­sain­vä­li­sen osaa­jan integroi­mi­sek­si osak­si työyh­tei­söä ja tii­miä

Tavoi­te:

Vah­vis­tat val­miuk­sia­si integroi­da moni­kult­tuu­ri­sia osaa­jia osak­si työyh­tei­söä ja tii­miä.
Lisäk­si ker­ry­tät kon­kreet­tis­ta työ­ka­lu­pak­kia, jol­la kehit­tää työyh­tei­sö­si toi­min­taa kan­sain­vä­li­set osaa­jat huo­mioi­den.

Val­men­ta­jat:

Ani­ta Rin­ta­la-Ras­muk­sel­la on laa­ja työ­elä­mä­ko­ke­mus kan­sain­vä­li­sel­tä ken­täl­tä, syväl­lis­tä ihmi­sen toi­min­taa ohjaa­vien teki­jöi­den ymmär­rys­tä työp­sy­ko­lo­gi­na, val­men­ta­ja­na ja coac­hi­na, sekä oma­koh­tais­ta koke­mus­ta kan­sain­vä­li­seen työyh­tei­söön pereh­ty­mi­ses­tä.

Pau­lii­na Pih­la­ja­nie­mel­lä on koke­mus­ta moni­kult­tuu­ris­ten tii­mien, työyh­tei­sö­jen, esi­hen­ki­löi­den ja joh­don coac­haa­mi­ses­ta ja val­men­ta­mi­ses­ta.


Moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön joh­ta­mi­nen ja vies­tin­tä

Aika: 23.4.2024, kel­lo 9:00 ‑10.30
Paik­ka: Teams
Hin­ta: Mak­su­ton
Koh­de­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot, jot­ka suun­nit­te­le­vat tai toteut­ta­vat kv. rek­ry­toin­te­ja
Kou­lut­ta­jat: Ani­ta Rin­ta­la-Ras­mus ja Pau­lii­na Pih­la­ja­nie­mi, Psycon Oyi
Ilmoit­tau­tu­mi­set:  lyyti.fi/reg/kv_johtaminen_viestinta
Mukaan mah­tuu enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa. Ensi­si­jal­la koh­de­ryh­mä.
Lähe­täm­me Teams-kalen­te­ri­kut­sun osal­lis­tu­jil­le muu­ta­maa päi­vää ennen ajan­koh­taa.

Sisäl­tö:

 • Moni­muo­toi­sen ja moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön joh­ta­mi­nen 
  Moni­muo­toi­suus ja inklusii­vi­suus: mitä ja mik­si? 
  Moni­muo­toi­sen ja moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön joh­ta­mi­sen peri­aat­tei­ta.
  Tilan­ne­ta­jui­nen joh­ta­mi­nen avai­me­na koh­ti joh­ta­mi­sen kehit­ty­mis­tä.
  Mitä perus­asioi­ta esi­hen­ki­lön on tie­det­tä­vä syr­ji­mät­tö­mis­tä käy­tän­nöis­tä ja lain­sää­dän­nön vel­voit­teis­ta.
  Inklusii­vi­suu­den tuke­mi­nen ja mah­dol­lis­ta­mi­nen arjen teoil­la. Osal­lis­ta­mi­sen eri tasot käy­tän­nös­sä.
 • Moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön vies­tin­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus
  Onnis­tu­neen moni­kult­tuu­ri­sen vies­tin­nän ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen teki­jöi­tä – tut­ki­mus­tu­lok­sia ja käy­tän­nön vink­ke­jä
  Mal­li moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön vies­tin­nän ja vuo­ro­vai­ku­tuk­sen arvioin­tiin ja kehit­tä­mi­seen
  Eri­lai­suus mah­dol­li­suu­te­na – ei uhka­na; psy­ko­lo­gi­sen tur­val­li­suu­den raken­ta­mi­nen vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa
 • Yhteen­ve­to

  Kou­lu­tus pide­tään suo­mek­si ja sitä ei tal­len­ne­ta. Mate­ri­aa­lit jae­taan osal­lis­tu­jil­le tilai­suu­den jäl­keen.

Tavoi­te:

Vah­vis­tat moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön joh­ta­mi­sen ja vies­tin­nän val­miuk­sia ja osaa­mis­ta. Lisäk­si raken­nat työ­ka­lu­pak­kia, jon­ka avul­la voit läh­teä toteut­ta­maan tai tuke­maan moni­kult­tuu­ri­sen työyh­tei­sön joh­ta­mis­työ­tä arjes­sa.

Val­men­ta­jat:

Ani­ta Rin­ta­la-Ras­muk­sel­la on laa­ja työ­elä­mä­ko­ke­mus kan­sain­vä­li­sel­tä ken­täl­tä, syväl­lis­tä ihmi­sen toi­min­taa ohjaa­vien teki­jöi­den ymmär­rys­tä työp­sy­ko­lo­gi­na, val­men­ta­ja­na ja coac­hi­na, sekä oma­koh­tais­ta koke­mus­ta kan­sain­vä­li­seen työyh­tei­söön pereh­ty­mi­ses­tä.

Pau­lii­na Pih­la­ja­nie­mel­lä on koke­mus­ta moni­kult­tuu­ris­ten tii­mien ja työyh­tei­sö­jen val­men­ta­mi­ses­ta ja coac­haa­mi­ses­ta, pereh­dyt­tä­jän roo­lis­sa toi­mi­mi­ses­ta, ja esi­hen­ki­löi­den val­men­ta­mi­ses­ta pereh­dyt­tä­mi­sen elin­kaa­ren eri vai­heis­ta.


Kan­sain­vä­li­nen rek­ry­toin­ti­pro­ses­si

Aika: 8.5.2024, kel­lo 9:00 ‑10.30
Paik­ka: Teams
Hin­ta: Mak­su­ton
Koh­de­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tyk­set ja orga­ni­saa­tiot, jot­ka suun­nit­te­le­vat tai toteut­ta­vat kv. rek­ry­toin­te­ja
Kou­lut­ta­jat: Kir­si Kor­ho­nen ja Kai­su Kan­strén, Inter­na­tio­nal Fox Agency
Ilmoit­tau­tu­mi­set: lyyti.fi/reg/Kv_rekryprosessi__

Käsit­te­lem­me muun muas­sa:

 • Kv. rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin osa­te­ki­jät
 • Työ­nan­ta­jan vel­voit­teet sekä viran­omai­syh­tey­det
 • Aika­tau­lut ja bud­je­toin­ti
 • Tar­jol­la ole­vat tuki­pal­ve­lut ja kump­pa­nit
 • Kou­lu­tuk­sen aika­na esi­tel­lään myös käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja yri­tys­ten koke­muk­sia mah­dol­li­sis­ta haas­teis­ta ja kei­nois­ta suju­voit­taa pro­ses­sia.

Ter­ve­tu­loa kuu­le­maan kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin hyvis­tä käy­tän­teis­tä ja olen­nai­sis­ta huo­mioi­ta­vis­ta asiois­ta mak­sut­to­maan webi­naa­riin.

Kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin val­men­nus tar­jo­aa kat­ta­vas­ti käy­tän­nön tie­toa ja tukea ulko­maa­lais­taus­tai­sen työ­voi­man palk­kaa­mi­seen.

Kou­lu­tus vah­vis­taa yri­tyk­se­si kykyä rek­ry­toi­da sekä Suo­mes­ta että ulko­mail­ta tule­via kan­sain­vä­li­siä osaa­jia.

Business­Oulu toteut­taa webi­naa­rin yhteis­työs­sä Inter­na­tio­nal Fox Agencyn kans­sa. Kou­lut­ta­ja­na toi­mii alan koke­nut asian­tun­ti­ja Kir­si Kor­ho­nen kump­pa­ni­naan kan­sain­vä­lis­ten asioi­den asian­tun­ti­ja Kai­su Kan­strén (KaTe Solu­tions & Con­sul­ting). Kor­ho­nen tun­tee aihe­pii­rin erit­täin hyvin ja on myös kir­joit­ta­nut kol­le­gan­sa Tan­ja Malon kans­sa kan­sain­vä­li­sen rek­ry­toin­nin oppaan.

Kou­lu­tus pide­tään suo­mek­si ja kysy­myk­siä voi esit­tää myös englan­nik­si. Kou­lu­tuk­ses­ta ei teh­dä tal­len­net­ta. Mate­ri­aa­lit jae­taan osal­lis­tu­jil­le tilai­suu­den jäl­keen.

Lisä­tie­to­ja val­men­nuk­sis­ta antaa:

Sal­la Hir­vo­nen
040 726 1842
salla.hirvonen@businessoulu.com