Pop up ‑neu­von­taa työn­ha­kuun ja oles­ke­lu­lu­van hake­mi­seen

Inter­na­tio­nal House Oulu tar­jo­aa saman katon alla eri­lai­sia neu­von­ta­pal­ve­lui­ta kan­sain­vä­li­sil­le asiak­kail­leen. Nyt pal­ve­lu­tar­jon­ta moni­puo­lis­tuu enti­ses­tään.

Omien pal­ve­lui­dem­me lisäk­si tilois­sam­me tar­joa­vat pop up ‑neu­von­taa Maa­han­muut­to­vi­ras­to, Poh­de, Vil­la Vic­tor ja Star­tup Refu­gees. Kaik­ki nämä pal­ve­lut ovat ilmai­sia eikä nii­tä tar­vit­se vara­ta. Yksi­tyis­koh­tai­set tie­dot pop up ‑pal­ve­luis­ta löy­dät täs­tä artik­ke­lis­ta.

Maa­han­muut­to­vi­ras­to Migri

Mil­loin? Parit­to­mil­la vii­koil­la per­jan­tai­sin kel­lo 12.00–15.00.

Mikä? Migrin pop upis­sa voit kysyä esi­mer­kik­si oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­seen, EU-kan­sa­lais­ten rekis­te­röin­tiin ja kan­sa­lai­suus­ha­ke­muk­seen liit­ty­vis­tä asiois­ta. Pop upin vir­kai­li­jat anta­vat vain yleis­neu­von­taa; he eivät anna hake­mus­ten käsit­te­ly­pro­ses­siin liit­ty­vää neu­von­taa. Jos sinul­la on kysyt­tä­vää tur­va­pai­kan hake­mi­ses­ta, pop upin vir­kai­li­jat voi­vat antaa vain yleis­neu­von­taa. Jos asia pitää käsi­tel­lä vie­lä Migrin omal­la pal­ve­lu­pis­teel­lä, hen­ki­lö­kun­ta aut­taa varaa­maan ajan sin­ne.

Star­tup Refu­gees

Mil­loin? Parit­to­mil­la vii­koil­la tors­tai­sin kel­lo 12.00–15.00.

Mikä? Inter­na­tio­nal House Oulun asia­kas­neu­vo­jat saa­vat monia työl­lis­ty­mi­seen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Star­tup Refu­gee­sin pop up ‑pal­ve­lu on yksi paik­ka, joka tar­jo­aa myös tukea näi­hin miel­tä askar­rut­ta­viin asioi­hin.

Star­tup Refu­gees on ver­kos­to, joka tukee pako­lais­taus­tai­sia, tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta sekä maa­han­muut­ta­jia anta­mal­la neu­von­taa työl­lis­ty­mis- ja yrit­tä­jyy­s­asiois­sa.

Pop upis­sa saat apua työ­ha­kuun ja yrit­tä­jyy­teen. Pys­tyt myös teke­mään CV:n ja pro­fii­lin Star­tup Refu­gee­sin Match-tie­to­kan­nas­sa; sen jäl­keen Star­tup Refu­gees pää­see lähet­tä­mään sinul­le työ­mah­dol­li­suuk­sia ja ilmoi­tuk­sia hei­dän jär­jes­tä­mis­tään kou­lu­tuk­sis­ta. Neu­von­taa on saa­ta­vil­la useil­la kie­lil­lä.

Vil­la Vic­tor

Mil­loin? Joka kuun vii­mei­se­nä maa­nan­tai­na (25.3., 29.4., 27.5.) kel­lo 9.00–11.00.

Mikä? Osa­na Inter­na­tio­nal House Oulun kon­sep­tia Vil­la Vic­to­rin asian­tun­ti­jat ovat Inter­na­tio­nal House Oulus­sa vas­taa­mas­sa tei­dän kysy­myk­siin ker­ran kuu­kau­des­sa.

Vil­la Vic­to­rin pop upis­sa voit saa­da lisä­tie­toa mak­sut­to­mas­ta, non-stop suo­men kie­len ope­tuk­ses­ta, moni­puo­li­ses­ta ker­ho­toi­min­nas­ta, info­ti­lai­suuk­sis­ta ja moni­kult­tuu­ri­sis­ta tapah­tu­mis­ta. Jos Vil­la Vic­to­rin toi­min­ta on sinul­le koko­naan tun­te­ma­ton­ta, mut­ta haluat tutus­tua sii­hen, asian­tun­ti­jat mie­lel­lään esit­te­le­vät sitä sinul­le.

Poh­de

Mil­loin? Tors­tai­sin kel­lo 9.00–12.00.

Kenel­le? Voit tul­la asioi­maan Poh­teen pop upiin, jos

Mikä? Pop upis­sa saat neu­von­taa liit­tyen esi­mer­kik­si sosi­aa­li­pal­ve­lui­hin tai täy­den­tä­vän tai ehkäi­se­vän toi­meen­tu­lo­tuen hake­muk­sen täyt­tä­mi­seen. Tulk­kaus jär­jes­tyy sala­ma­tulk­kauk­se­na.

Poh­teen pal­ve­lu­jen lisäk­si Inter­na­tio­nal House Oulun tilois­sa on tar­jol­la kau­pun­gin kotou­tu­mis­pal­ve­lu­ja, jot­ka ovat saa­ta­vil­la maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 9.00—10.00. Kau­pun­gin kotou­tu­mis­pal­ve­lu­jen koh­de­ryh­mä on sama, mut­ta Poh­teen asiak­kaak­si pitää hakeu­tua erik­seen, jos tar­vit­se tii­viim­pää tai sään­nöl­lis­tä ohjaus­ta.

Mikä­li Poh­teen asian­tun­ti­jat eivät pys­ty rat­kai­se­maan asi­aa­si tapaa­mi­sen aika­na, he aut­ta­vat löy­tä­mään oikean pal­ve­lu­pai­kan.