Ener­gia­pi­hi säi­ly­tys­rat­kai­su kont­ti­kui­vu­ril­la

F‑Solutionsin äly­käs kont­ti­kui­vu­ri hii­li­ja­lan­jäl­jen pie­nen­tä­mi­seen tapah­tu­ma­ka­lus­tuk­sen säi­ly­tyk­ses­sä.

F‑Solutions tut­ki älyk­kään aurin­koe­ner­gial­la toi­mi­van kont­ti­kui­vu­rin kykyä säi­lyt­tää varas­to­kon­tit kui­vi­na ympä­ri vuo­den. Rat­kai­sun tavoit­tee­na oli vähen­tää tapah­tu­ma­ka­lus­tei­den säi­ly­tyk­sen ener­gian­ku­lu­tus­ta.

Inno­vaa­tio­tes­taus

F‑Solutionsin inno­vaa­tio­tes­tauk­ses­sa tut­kit­tiin, miten aurin­koe­ner­gial­la toi­mi­va äly­käs kont­ti­kui­vu­ri säi­lyt­tää varas­to­kon­tit kui­vi­na ympä­ri vuo­den. Näin tapah­tu­ma­ka­lus­tei­ta – pöy­tiä, teks­tii­le­jä ja lait­tei­ta – ei tar­vit­si­si säi­löä ener­gi­aa kulut­ta­vas­ti läm­pi­mäs­sä tilas­sa.

Ensim­mäi­sen, vuon­na 2022 toteu­te­tun tes­tauk­sen poh­jal­ta luo­tiin suun­ni­tel­ma seu­raa­val­le kesäl­le. Suun­ni­tel­tu lai­te osoit­tau­tui toi­mi­vak­si, mut­ta sen teho jäi vajaak­si. Vuo­den 2023 jat­ko­tes­tauk­ses­sa hyö­dyn­net­tiin saa­tu­ja tes­ti­tu­lok­sia.

Lop­pu­tu­los

Kont­tei­hin asen­net­tiin aurin­ko­pa­nee­lit, invert­te­ri sekä absorp­tio­kui­vain, joka mah­dol­lis­taa kui­vauk­sen myös pak­ka­sel­la. Kos­teu­den val­von­taan käy­tet­tiin kos­teusan­tu­rei­ta, joil­la pys­ty­tään val­vo­maan sekä kont­tien yleis­kos­teut­ta että kon­tis­sa ole­vien arim­pien ilma­tii­vii­den, silica­gel-keräi­mil­lä varus­tet­tu­jen säi­ly­tys­laa­tik­ko­jen kui­vuut­ta. Tes­tauk­ses­sa havait­tiin, että absorp­tio­kui­vaus­tek­nii­kal­la ja silica­gel-tasai­mil­la saa­vu­te­taan riit­tä­vän alhai­nen kos­teus­ta­so myös arko­jen mate­ri­aa­lien ympä­ri­vuo­ti­seen säi­ly­tyk­seen.

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­mi­seen tar­vit­ta­vas­ta kalus­tos­ta yli 98 % sel­vi­ää kyl­mä­säi­ly­tyk­ses­tä, kun tilan kos­teu­den­hal­lin­nas­ta pide­tään huol­ta. Vec­to­ra­man tar­vik­keis­ta vain tei­pit, lii­mat, savu­nes­teet ja tis­ki­ko­ne tul­kit­tiin kalus­tok­si, jota ei voi­da siir­tää kyl­mä­säi­ly­tyk­seen. Säi­ly­tys­ti­lat kan­nat­taa varus­taa kiin­teäl­lä säh­köl­lä, mut­ta aurin­ko­säh­kö­kin on mah­dol­lis­ta saa­da riit­tä­mään: ener­gian­tar­ve on kont­ti­kui­vu­rin avul­la joka tapauk­ses­sa nor­maa­lia läm­min­säi­ly­tys­tä mer­kit­tä­väs­ti pie­nem­pi.

Pro­jek­tin ansios­ta tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä päät­ti vähen­tää läm­pi­miä varas­to­ti­lo­ja ja etsiä tilaa lisä­kon­teil­le. Samal­la sääs­te­tään myös rah­ti­pääs­töis­sä, sil­lä läm­min­säi­ly­tyk­ses­tä jou­dut­tai­siin nou­ta­maan tava­roi­ta kuor­ma-autol­la usei­ta ker­to­ja tapah­tu­man aika­na. Kont­ti taas mah­dol­lis­taa 86 kuu­tion tava­rayk­si­kön tapah­tu­ma­pai­kal­le tuo­mi­sen yhdel­lä ker­taa. Hii­li­ja­lan­jäl­ki vähe­nee sekä varas­toin­nin ener­gian­tar­peen kaut­ta että logis­tii­kan osal­ta.

Lyhyes­ti