Jäte­huol­to

Tapah­tu­ma­siis­tey­den joh­to­täh­te­nä voi pitää sitä, että tapah­tu­ma-alue tai ‑tila sii­vo­taan aina käy­tön jäl­keen yhtä hyvään kun­toon kuin se oli ennen tapah­tu­maa. Jät­teen jät­tä­mi­nen ylei­sil­le alueil­le kuten puis­toi­hin tai met­siin on myös lais­sa kiel­let­ty, ja ros­kaa­mi­ses­ta voi­daan sakot­taa. Mitä parem­min tapah­tu­ma­jät­teet laji­tel­laan ja kier­rä­te­tään, sitä vähäi­sem­mäk­si jää jäte­huol­lon hii­li­ja­lan­jäl­ki.

Polt­to­kel­poi­sen jät­teen kerää­mi­nen on vähim­mäis­vaa­ti­mus ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa. Tapah­tu­mat, jois­ta löy­tyy vain yhtä ros­kis­tyyp­piä, alka­vat kui­ten­kin olla har­vas­sa. Jos tapah­tu­mas­sa on tar­joi­lua tai ruo­ka­myyn­tiä, kuu­luu bio­jät­teel­le olla oma jäteas­tia. On suo­si­tel­ta­vaa, että tapah­tu­mis­sa jär­jes­te­tään lajit­te­lu myös kar­ton­gil­le, lasil­le, metal­lil­le, pape­ril­le, muo­vil­le, vaa­ral­li­sel­le jät­teel­le sekä pul­loil­le ja töl­keil­le.

Yli 500 hen­gen tapah­tu­mas­ta ilmoi­tet­taes­sa täy­tyy mukaan liit­tää tark­ka suun­ni­tel­ma jäte­huol­lon toteu­tuk­ses­ta. Kaik­ki tar­vit­ta­vat tapah­tu­ma­lu­vat löy­ty­vät Oulun kau­pun­gin e‑Per­mit-jär­jes­tel­mäs­tä. Oulun seu­dun ympä­ris­tö­toi­men sivuil­la on myös hyvä koos­te hyö­dyl­li­siä eko­vink­ke­jä, ohjei­ta ylei­sö­ti­lai­suu­den jäte­huol­los­ta ja tar­vit­ta­vis­ta ves­sois­ta sekä arvioi­ta eri­ko­kois­ten tapah­tu­mien jäte­mää­ris­tä. Lue lisää ylei­sö­ta­pah­tu­mien jäte­huol­lon pdf-ohjees­ta.

Tee näin

Aloit­te­li­jan aske­leet

Han­ki tar­vit­ta­vat jäteas­tiat ja opas­ta kävi­jöi­tä lajit­te­le­maan oikein.

Sii­voa tapah­tu­ma-alue ja sen väli­tön ympä­ris­tö tapah­tu­man jäl­keen.

Jär­jes­tä tupa­koin­ti tapah­tu­ma-alu­eel­la siten, ettei tupa­kan­tump­pe­ja pää­dy maa­han.

Edis­ty­neen elkeet

Sijoi­ta jäteas­tiat lajit­te­luoh­jei­neen näky­vil­le pai­koil­le ja sin­ne, mis­sä ylei­sö viih­tyy ja käyt­tää pal­ve­lu­ja.

Seu­raa jäteas­tioi­den täyt­ty­mis­tä ja huo­leh­di, että ne tyh­jen­ne­tään tar­peek­si usein.

Nou­da­ta lais­sa mää­rät­ty­jä tupa­koin­ti­kiel­to­ja ja mer­kit­se sau­hut­te­luun tar­koi­te­tut alu­eet sel­keäs­ti. Lue lisää Val­vi­ran Tupakointikiellot-pdf:stä.

Harp­pauk­set

Vaa­di cate­ring-pal­ve­luil­ta ja muil­ta ruo­ka­toi­mi­joil­ta omat jäte­suun­ni­tel­mat.

Han­ki lajit­te­lu­pis­teil­le hen­ki­lö­kun­taa: isku­jou­kot, jot­ka opas­ta­vat ylei­söä lajit­te­lus­sa haus­kal­la taval­la.

Suun­nit­te­le kam­pan­ja, jos­sa lajit­te­lus­ta pal­ki­taan!

Tupa­kan­tump­pi ei maa­du iki­nä. Luon­toon pää­tyes­sään tämä maa­il­man ylei­sin muo­vi­ros­ka hajo­aa pie­nik­si mik­ro­muo­vi­hiuk­ka­sik­si, jot­ka kul­jet­ta­vat muka­naan myös myr­kyl­li­siä kemi­kaa­le­ja maa­pe­rään ja vesis­töi­hin. Mik­ro­muo­via ja hai­tal­li­sia ainei­ta ker­tyy ravin­to­ket­juun kalo­jen ja äyriäis­ten kaut­ta lopul­ta myös ihmi­siin.

Var­jo-fes­ti­vaa­lil­la tes­tat­tiin kam­pan­join­nin ja mini­tuh­kis­ten vai­ku­tus­ta tump­pauk­seen.

Myös Häs­säk­kä­päi­vil­lä ope­tel­tiin tump­paa­maan vas­tuul­li­ses­ti.

Myös kak­si muu­ta inno­vaa­tio­tes­taus­ta liit­tyi tehok­kaam­paan jäte­huol­toon. Äly­käs­tä jäte­huol­toa tes­tat­tiin kah­del­la eri­ko­koi­sel­la musiik­ki­fes­ti­vaa­lil­la Qstoc­kis­sa Oulus­sa ja Bätt­re Fol­kis­sa Hai­luo­dos­sa.

Lisä­tie­toa ja ‑vink­ke­jä

Jäte­lain päi­vi­tyk­siä voi seu­ra­ta Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön sivuil­la

Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton jäteoh­jeis­tus

Oulun seu­dun ympä­ris­tön­suo­je­lun mää­räyk­set ja ohjeet

Ohje ylei­sö­ti­lai­suu­den jäte­huol­toon Oulun kau­pun­gin sivuil­la

Oulun kier­rä­tys­kes­kus Lik­ke