Jär­jes­tä kes­tä­vä tapah­tu­ma

Kes­tä­vän tapah­tu­ma­tuo­tan­non opas aut­taa jär­jes­tä­mään ylei­sö­ta­pah­tu­mia siten, että tule­vai­suu­den tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jäl­le­kin jää mah­dol­li­suus jär­jes­tää tapah­tu­mia.

Kes­tä­vä kehi­tys muo­dos­tuu kol­mes­ta osa-alu­ees­ta, joi­ta ovat eko­lo­gi­nen, sosi­aa­li­nen ja talou­del­li­nen kes­tä­vyys. Tämä opas kes­kit­tyy eko­lo­gi­seen kes­tä­vyy­teen. Ter­me­jä kes­tä­vyys ja vas­tuul­li­suus käy­te­tään usein tois­ten­sa syno­nyy­mei­nä. Kes­tä­vyyt­tä voi­daan myös aja­tel­la lopul­li­se­na tavoit­tee­na, joka saa­vu­te­taan vas­tuul­li­sel­la toi­min­nal­la.

Oli kyse sit­ten fes­ti­vaa­lis­ta, kon­fe­rens­sis­ta, urhei­lu­ki­sas­ta tai kylä­juh­las­ta, tapah­tu­mat kuor­mit­ta­vat aina ympä­ris­töä. Nii­hin mat­kus­te­taan autoil­la ja len­to­ko­neil­la, ne jät­tä­vät jäl­keen­sä ros­ka­kuor­mia ja aiheut­ta­vat piik­ke­jä ener­gian­ku­lu­tuk­ses­sa.

Vas­tuul­li­nen tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jä tun­nis­taa ympä­ris­tö­kuor­man­sa ja pyr­kii vähen­tä­mään sitä.

Par­haim­mil­laan samal­la onnis­tu­taan lisää­mään tie­toi­suut­ta ilmas­to­krii­sis­tä.

Oulu on Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki vuon­na 2026. Tavoit­tee­na on, että tuol­loin alu­een tapah­tu­mat ovat mah­dol­li­sim­man hii­li­neut­raa­le­ja. Oulun kau­pun­ki on ympä­ris­tö­oh­jel­mas­saan sitou­tu­nut tavoit­te­le­maan hii­li­neut­raa­liut­ta vuo­teen 2035 men­nes­sä. 

Tämä opas on koos­tet­tu Euroo­pan kes­tä­vin kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki ‑hank­kees­sa, jos­sa etsit­tiin tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le työ­ka­lu­ja ympä­ris­tö­työn avuk­si mm. tes­taa­mal­la pääs­tö­jä vähen­tä­viä inno­vaa­tioi­ta tapah­tu­mis­sa.

Kes­tä­vän tapah­tu­ma­tuo­tan­non opas

Muut­kin ovat jul­kais­seet oppai­ta, hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ku­rei­ta ja vas­tuul­li­suus­oh­jel­mia. Tämä opas toi­mii mui­ta täy­den­tä­vä­nä koos­tee­na, joka tar­jo­aa käy­tän­nön ohjeis­tus­ta aina tapah­tu­ma­pai­kan valin­nas­ta ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­tien tavoit­te­luun. Kol­mi­por­tai­sen ohjeis­tuk­sen tuek­si on koot­tu liu­ta link­ke­jä lain­sää­dän­nös­tä tut­kit­tuun tie­toon.

Tapah­tu­ma­paik­ka

Mat­kat ja kul­je­tuk­set

Ener­gia

Ruo­ka ja juo­ma

Jäte­huol­to

Han­kin­nat ja mate­ri­aa­lit

Vesi ja vie­mä­röin­ti

Melu

Vies­tin­tä

Hii­li­ja­lan­jäl­ki

Kom­pen­saa­tio

Ser­ti­fi­kaa­tit

Tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jän tar­kis­tus­lis­ta aut­taa käy­tän­nön muis­ti­lis­tan tavoin ete­ne­mään askel aske­leel­ta. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la rak­si­ta kaik­ki ne koh­dat, jot­ka hyväl­lä omal­la­tun­nol­la voit. Puo­len vuo­den tai vuo­den pääs­tä voit rak­sit­taa jo mon­ta uut­ta koh­taa. Kun lähe­tät lomak­keen ja ilmoi­tat säh­kö­pos­tio­soit­tee­si, saat muis­ti­lis­tan säh­kö­pos­tii­si.

Tähän oppaa­seen on rapor­toi­tu myös kaik­ki hank­kees­sa toteu­te­tut inno­vaa­tio­tes­tauk­set. Nii­den avul­la ei pelas­te­ta maa­il­maa, mut­ta ne toi­mi­vat ins­pi­raa­tio­na tule­vai­suu­teen. Yhteis­työ tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jien ja inno­vaat­to­rien kes­ken voi ava­ta uuden­lai­sia toi­veik­kai­ta näky­miä ja luo­via rat­kai­su­ja maa­pal­lom­me tule­vai­suu­teen. Mitä sinun tapah­tu­mas­sa­si voi­tai­siin tes­ta­ta tai teh­dä toi­sin?

Tes­ta­tut inno­vaa­tiot

Kat­so, min­kä­lai­sia rat­kai­su­ja on jo tes­tat­tu tapah­tu­mis­sa.

Ota yhteyt­tä

Vai­ku­tuit­ko, kiin­nos­tuit­ko, kek­sit­kö paran­net­ta­vaa? Autam­me sinua mak­sut­ta kai­kis­sa tapah­tu­ma­jär­jes­tä­mi­sen osa-alueis­sa! Ota yhteyt­tä Oulun tapah­tu­ma­pal­ve­lui­hin.

Kump­pa­nit

Euroo­pan kes­tä­vin kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki on Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­ton EAKR-han­ke, jota rahoit­ti Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to vuo­si­na 2019–2023.