Avoin data ja raja­pin­nat

Kuusi kau­pun­kia ja aukais­tu data

Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Tam­pe­re, Tur­ku ja Oulu ava­si­vat yhdes­sä jul­ki­sia dato­jaan 31.12.2017 päät­ty­nees­sä Avoin data ja raja­pin­nat ‑kär­ki­hank­kees­sa (6Aika). Tavoit­tee­na oli luo­da datan avaa­mi­sel­le yhtei­siä toi­min­ta­mal­le­ja, ava­ta raja­pin­to­ja ja ede­saut­taa avoi­men datan hyö­dyn­tä­mis­tä lii­ke­toi­min­nas­sa. Työ­tä teh­tiin eri kau­pun­geis­sa yhtä aikaa ja samal­la taval­la. Sen tulok­se­na sekä kau­pun­kien että kau­pun­kien ja yri­tys­ten väli­nen yhteis­työ lisään­tyi mer­kit­tä­väs­ti. Kär­ki­hank­keen pää­tyt­tyä datan avaa­mi­nen jat­kui osa­na kau­pun­kien perus­toi­min­taa.

6Aika, logo.

Ratkaisun sivusto

https://6aika.fi/avoin-data-ja-rajapinnat-karkihanke/