Inter­na­tio­nal House Oulu täyt­tää vuo­den – synt­tä­rei­tä juh­li­taan koko huh­ti­kuu

Ihmisiä International House Oulussa

Syn­ty­mä­päi­vi­ään viet­tä­vä Inter­na­tio­nal House Oulu (IH Oulu) juh­lii yksi­vuo­tis­tai­val­taan näyt­tä­väs­ti koko huh­ti­kuun ajan. Tapah­tu­miin ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki kau­pun­ki­lai­set.

Heti pää­siäi­sen jäl­keen, huh­ti­kuun alus­sa ilo on irti Inter­na­tio­nal House Oulus­sa. Syn­ty­mä­päi­vän sijaan IH Oulus­sa vie­te­tään synt­tä­ri­kuu­kaut­ta ja koko huh­ti­kuu on täyn­nä juh­laa.

Tapah­tu­mia on luvas­sa joka läh­töön, ja ne jär­jes­te­tään Busi­ness­A­se­mal­la. Ensim­mäi­se­nä tar­jol­la on vapaa­eh­tois­työn mes­sut kes­ki­viik­ko­na 3. huh­ti­kuu­ta kel­lo 17 alkaen. Tapah­tu­ma on avoin kai­kil­le ja sopii eri­tyi­ses­ti heil­le, jot­ka halua­vat tutus­tua Oulun vapaa­eh­tois­töi­den tar­jon­taan.

Englan­nin­kie­li­ses­sä tapah­tu­mas­sa pää­see tapaa­maan vapaa­eh­tois­työ­tä tar­joa­vien orga­ni­saa­tioi­den edus­ta­jia sekä ver­kos­toi­tu­maan mui­den ihmis­ten kans­sa. Laval­la kuul­laan vapaa­eh­tois­työn­te­ki­jöi­den koke­muk­sia ja pai­kal­la on monia vapaa­eh­tois­työ­tä tar­joa­via yhdis­tyk­siä, kuten Vuol­le, Suo­men Punai­nen Ris­ti, Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tos, TEDxOu­lu, Star­tupRe­fu­gees ja Bloom Oulu.

Tar­joi­lu­jen vuok­si niin tähän tapah­tu­maan kuin mui­hin IH Oulun tapah­tu­miin vaa­di­taan rekis­te­röin­ti. Tämän jutun lopus­ta löy­tyy link­ki, jos­ta pää­see luke­maan lisää ja ilmoit­tau­tu­maan vapaa­eh­tois­työn mes­suil­le. Lisäk­si link­ki­lis­taus kat­taa IH Oulun huh­ti­kuun tapah­tu­mat, ja ne ovat kaik­ki mak­sut­to­mia.

Kiin­nos­tai­si­ko osal­lis­tua esi­mer­kik­si Business­Oulun kan­sain­vä­li­seen ura­päi­vään tai maa­il­man suu­rim­paan yri­tys­vie­rai­luun?
Synt­tä­ri­kuu­kausi hui­pen­tuu ilta­juh­laan tors­tai­na 25. huh­ti­kuu­ta. Sii­hen asti on käyn­nis­sä myös juh­la-arvon­ta, jos­sa on upea pal­kin­to. Lue lisää arvon­nas­ta tääl­lä.

Mitä IH Oulus­sa tapah­tuu tule­va­na vuon­na?

Yksi­vuo­tias Inter­na­tio­nal House Oulu on vakiin­nut­ta­nut ase­man­sa moni­puo­li­se­na pal­ve­lu­kes­kuk­se­na. Se koko­aa eri­lai­sia pal­ve­lui­ta saman katon alle Busi­ness­A­se­mal­la – aivan Oulun kes­kus­tas­sa, rau­ta­tie­a­se­man vie­res­sä.

Tar­jol­la on tukea ja ohjaus­ta maa­han­muut­ta­jil­le, Ouluun muut­toa suun­nit­te­le­vil­le kan­sain­vä­li­sil­le hen­ki­löil­le sekä yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat rek­ry­toi­da kan­sain­vä­li­siä työn­te­ki­jöi­tä.

– IH Oulun ensim­mäi­se­nä vuo­te­na tapah­tui pal­jon. Eri­tyi­sen tyy­ty­väi­nen olen mei­dän tapah­tu­miim­me, jot­ka ovat olleet hyvin moni­puo­li­sia ja tosi suo­sit­tu­ja. Meil­lä on todel­la osaa­vaa poruk­kaa, joi­den kans­sa tapah­tu­mien suun­nit­te­lu ja toteut­ta­mi­nen on tosi muka­vaa, ker­too koor­di­naat­to­ri Riku­pek­ka Lei­no­nen.

– On ollut myös hie­no huo­ma­ta, että palau­te tapah­tu­mis­ta on ollut tosi hyvää. Sitä saa ja pitää antaa myös jat­kos­sa, Riku­pek­ka lisää.

Eri­tyi­sen hyvää palau­tet­ta ovat saa­neet lau­ta­pe­li- ja ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­mat, joi­ta on jär­jes­tet­ty kuu­kausit­tain Bloom Oulun kans­sa. Palaut­teis­ta on sel­vin­nyt, että osal­lis­tu­jat ovat naut­ti­neet, löy­tä­neet peli-illois­ta jopa uusia ystä­viä ja saa­neet ajan­koh­tais­ta tie­toa. Suo­men­kie­li­sil­le oulu­lai­sil­le nämä ver­kos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­mat ovat oiva mah­dol­li­suus tutus­tua kan­sain­vä­li­siin ihmi­siin ja vaik­ka­pa har­joi­tel­la englan­nin kiel­tä.

Peli-ilto­jen tun­nel­mis­ta voi lukea lisää täs­tä jutus­ta.

Kes­ki­viik­ko­na 10. huh­ti­kuu­ta on tulos­sa seu­raa­va lau­ta­pe­li-ilta, jos­sa kuul­laan lyhyes­ti Oulun kau­pun­gin jär­jes­tä­mis­tä, mak­sut­to­mis­ta fes­ti­vaa­leis­ta ja muis­ta tapah­tu­mis­ta.

Entä­pä, kun kat­so­taan toi­min­taa huh­ti­kuu­ta pidem­mäl­le, mitä tapah­tuu­kaan tule­vai­suu­den Inter­na­tio­nal House Oulus­sa?

– Toi­ses­ta vuo­des­tam­me odo­tan, että tavoi­tam­me jäl­leen uusia ihmi­siä mei­dän tapah­tu­miin, kehi­täm­me neu­von­ta­pal­ve­lu­jam­me entis­tä parem­mik­si ja teem­me yhteis­työ­tä uusien yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa, Riku­pek­ka sanoo.

Huh­ti­kuu tar­joi­lee pal­jon menoa

Ter­ve­tu­loa Inter­na­tio­nal House Oulun juh­la­kuu­kau­den tapah­tu­miin. Osa tapah­tu­mis­ta päi­vit­tyy huh­ti­kuun aika­na.

International talent in Oulu