6Aika vauh­dit­ti Ouluun Busi­ness­A­se­man ja uut­ta yhteis­työ­tä

6Ai­ka-stra­te­gia on sii­vit­tä­nyt Suo­men kuut­ta suu­rin­ta kau­pun­kia koh­ti uuden­lai­sia pal­ve­lu­ja sekä älyk­kääm­piä kau­pun­ke­ja ja pal­ve­lui­ta. Oulus­sa tämä on kon­kre­ti­soi­tu­nut uute­na elin­voi­ma­na ja työ­paik­koi­na sekä parem­pi­na mah­dol­li­suuk­si­na lii­ke­toi­min­taan ja menes­tyk­seen. 6Aika oli myös ede­saut­ta­mas­sa yri­tyk­siä, työn­ha­ki­joi­ta ja opis­ke­li­joi­ta yhdis­tä­vän Busi­ness­A­se­man syn­tyä.

Oulun Busi­ness­A­se­ma on uuden­lai­nen yhteis­ke­hit­tä­mi­sen alus­ta, jos­sa yri­tyk­set, työn­ha­ki­jat ja opis­ke­li­jat pää­se­vät koh­taa­maan suju­vas­ti. Hel­mi­kuus­sa 2020 Oulun kes­kus­taan avat­tua Busi­ness­A­se­maa on kii­tel­ty sii­tä, että yrit­tä­jyy­teen ja työl­lis­ty­mi­seen liit­ty­vät pal­ve­lut sekä kai­kil­le avoi­met työ­ti­lat Digi­pa­jas­ta FabLa­biin ovat hel­pos­ti kaik­kien saa­ta­vil­la.

– Työl­lis­ty­mi­sen ja yri­ty­se­lä­män yhteis­työ on Busi­ness­A­se­man pää­käyt­tö­liit­ty­mä. Lisäk­si se on äly­käs kiin­teis­tö ja yri­tys­ten tes­tausym­pä­ris­tö, kuvai­lee 6Ai­ka-han­ke­pääl­likk­kö Jari Joki­sa­lo.

– Busi­ness­A­se­ma on myös sikä­li hyvä esi­merk­ki, että se perus­tuu suu­rel­ta osin 6Ai­ka-hank­keen ideoil­le, toi­min­ta­mal­leil­le ja työ­ka­luil­le, täy­den­tää Business­Oulun joh­ta­ja Juha Ala-Mur­su­la.

Stra­te­gian kol­me pain­opis­tea­luet­ta

6Ai­ka-stra­te­gian eli Suo­men kuu­den suu­rim­man kau­pun­gin, tut­ta­val­li­sem­min kuu­tos­kau­pun­kien, yhteis­työn perim­mäi­nen tar­koi­tus oli rat­koa kau­pun­gis­tu­mi­sen haas­tei­ta. Heti stra­te­gian alku­vai­hees­sa oli sel­vää, että hank­keen täy­tyy tukea yrit­tä­jyyt­tä ja uusien työ­paik­ko­jen syn­tyä.

Stra­te­gian pain­opis­tei­tä muo­dos­tui kol­me: Avoi­met inno­vaa­tio­alus­tat on aut­ta­nut uusien pal­ve­lu­jen tes­taa­mi­ses­sa, kehit­tä­mi­ses­sä ja luo­mi­ses­sa aidois­sa ympä­ris­töis­sä. Avoin data ja raja­pin­nat puo­les­taan on edis­tä­nyt käyt­tä­mään dataa ja avaa­maan sitä kaik­kien käyt­töön. Avoin osal­li­suus ja asiak­kuus on tuke­nut kau­pun­kiyh­tei­sö­jä pal­ve­luin­no­vaa­tioi­den kehit­tä­mi­ses­sä koko yhtei­sön voi­min.

– Lisäk­si kau­pun­ke­ja kehi­tet­tiin eri tee­mo­jen alla, jois­ta Oulun kan­nal­ta mer­kit­tä­vim­pi­nä mai­nit­ta­koon ter­veys ja hyvin­voin­ti, oppi­mi­nen, kier­to­ta­lous, liik­ku­mi­nen, yri­tys­ten inno­vaa­tio­toi­min­nan tuke­mi­nen sekä osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen, sanoo 6Ai­ka-kau­pun­ki­koor­di­naat­to­ri Soi­le Joki­nen.

– Jäl­ki­kä­teen tar­kas­tel­tu­na lois­ta­va stra­te­gia, jon­ka hyvin osu­vat tee­mat raken­si­vat poh­jaa onnis­tu­mi­sel­le, Joki­nen jat­kaa.

Business­Oulun inno­vaa­tio­pääl­lik­kö Aar­ne Kul­ta­lah­ti nime­ää Busi­ness­A­se­man ohel­la 6Ai­ka-stra­te­gian mer­kit­tä­väk­si onnis­tu­mi­sek­si Avoi­met inno­vaa­tio­alus­tat ‑hank­keen. Business­Oulun koor­di­noi­man kär­ki­hank­keen 12 osa­to­teu­tuk­ses­sa avat­tiin digi­taa­li­sia ja fyy­si­siä alus­to­ja yri­tys­ten pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den tes­taa­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen.

– Kuu­tos­kau­pun­kien avain­hen­ki­löi­den kans­sa onnis­tuim­me kehit­tä­mään alus­ta­ta­lou­den ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­tö­jen osaa­mis­ta ja jaka­maan sitä orga­ni­saa­tioi­hin. Hank­keen suu­ri anti on, että pal­jon pysy­viä käy­tän­tö­jä ja työ­ka­lu­ja jäi kaik­kien hyö­dyn­net­tä­väk­si, lisää Jari Joki­sa­lo.

Hie­no näky­mä kehi­tyk­seen

Jari Joki­sa­lon mukaan 6Aika on tar­jon­nut näky­män kau­pun­geis­sa teh­tä­vään kehi­tyk­seen. Stra­te­gia aset­ti raa­min, jos­sa oli riit­tä­väs­ti resurs­se­ja ja kai­kil­la toi­mi­joil­la omat vah­vuusa­lu­een­sa. Osaa­mis­ta ja tuo­tok­sia jaet­tiin muil­le kau­pun­geil­le.

– Han­ke on ollut kan­sain­vä­li­sen mie­len­kiin­non koh­tee­na. Suo­mi on näh­ty mal­li­maa­na näin ison mit­ta­kaa­van kau­pun­kiyh­teis­työs­sä. Rahoi­tus käy­tet­tiin tehok­kaas­ti ja tee­mo­ja on vie­ty eteen­päin yri­tys­ten kans­sa yhteis­työs­sä ainut­laa­tui­sel­la taval­la EU-mit­ta­kaa­vas­sa, sano­vat Ala-Mur­su­la ja Joki­sa­lo.

Suo­men suu­ret kau­pun­git kil­pai­le­vat tois­ten­sa kans­sa osaa­jis­ta, työ­pai­kois­ta ja inves­toin­neis­ta. 6Ai­ka-hank­kees­sa kes­ki­näi­nen käden­vään­tö jäi kau­as taus­tal­le ja kes­ki­öön nousi yhtei­nen haas­te: kuin­ka kehit­tää kau­pun­ke­ja älyk­kääm­mäk­si ja vas­ta­ta pal­ve­luil­la kau­pun­ki­lais­ten tar­pei­siin.

– Kas­vu­yri­tys­mäi­nen teke­mi­sen mei­nin­ki yhdis­ti pro­jek­tien onnis­tu­mi­ses­sa ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­sa. Täs­sä kil­pa­juok­sus­sa puhal­let­tiin yhteen hii­leen, ker­too Joki­sa­lo.

6Aika on ollut suur­ta yhteis­työn ja oppi­mi­sen aikaa. Ylä­ta­sol­la kaik­ki voi­vat oppia kau­pun­kien tavas­ta teh­dä kehi­tys­työ­tä. Toi­saal­ta Smart City ‑kehi­tyk­ses­sä opi­taan kuin­ka tuo­da käy­tän­töön kau­pun­ke­ja ja asuk­kai­ta hyö­dyn­tä­viä älyk­käi­tä rat­kai­su­ja.

– Puhuim­me ”paras­ta­mi­ses­ta, eli hyö­dyn­ne­tään mui­den kehit­tä­miä par­hai­ta rat­kai­su­ja. Rahoi­tuk­sen stra­te­gian mukai­ses­ti kaik­kien tulos­ten pitää­kin olla avoi­mia hank­keen kau­pun­geil­le ja muil­le­kin, taus­toit­taa Joki­sa­lo.

Kes­kiös­sä yri­ty­syh­teis­työ

Han­ke­väen kes­ki­näi­ses­tä yhteis­työs­tä Joki­sa­lo ja Joki­nen siir­tä­vät puheen nopeas­ti kaik­kein oleel­li­sim­paan – yri­tys­ten kans­sa teh­tä­vään yhteis­työ­hön. Esi­mer­kik­si Avoi­met inno­vaa­tio­alus­tat veti mukaan­sa 800 yri­tys­tä. Kaik­ki­nen­sa 6Ai­ka-toi­min­nas­sa on ollut muka­na lähes 4 000 yri­tys­tä ja yli 5 000 työn­ha­ki­jaa.

– Iso osa 6Ai­ka-koko­nai­suut­ta on yri­tys­ten osaa­mi­sen parem­pi hyö­dyn­tä­mi­nen ja yri­tys­ten spar­raa­mi­nen. Sitä, kuin­ka saam­me alus­tois­ta ja ympä­ris­töis­tä hyö­tyä yri­tyk­sil­le. Nopeat kokei­lut, inno­va­tii­vi­set han­kin­nat – yri­tyk­set ovat aina kes­kiös­sä, ja kai­ken ydin on saa­da yri­tyk­set mukaan yhteis­työ­hön, sano­vat Joki­sa­lo ja Joki­nen.

Tule­vai­suut­ta aja­tel­len Aar­ne Kul­ta­lah­ti pitää tär­keä­nä, että 6Ai­ka-stra­te­gia nos­taa ajan­koh­tai­sia aihei­ta esil­le.

– Avoin data, sen mer­ki­tys ja digi­ta­li­saa­tion hyö­dyn­tä­mi­nen ovat olleet hyviä herät­tei­tä. Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön vah­va tavoi­te on, että Suo­mes­sa nos­te­taan tut­ki­mus- ja kehi­tys­toi­min­nan panos­tuk­sia, ja kau­pun­geil­la on sii­nä iso roo­li, hän sanoo.

Juha Ala-Mur­su­la muis­tut­taa lisäk­si, että Suo­men suu­rim­pien kau­pun­kien yhtei­set näke­myk­set ovat vai­kut­ta­via itses­sään­kin.

– Kun kuusi isoin­ta kau­pun­kia eli 40 pro­sent­tia kan­sa­lai­sis­ta jotain kom­men­toi, sil­lä on hyvin kai­ku­poh­jaa – ihan eri taval­la kuin niin, että jokai­nen kau­pun­ki ker­toi­si yksin omia tari­noi­taan, hän sum­maa.

Kuvas­sa: 6Ai­ka-kau­pun­ki­koor­di­naat­to­ri Soi­le Joki­nen ja Business­Oulun joh­ta­ja Juha Ala-Mur­su­la Busi­ness­A­se­mal­la, jon­ka syn­ty­mi­ses­sä 6Ai­ka-työl­lä on ollut iso roo­li.

Lisä­tie­to­ja:
6Ai­ka-kau­pun­ki­koor­di­naat­to­ri Soi­le Joki­nen
Business­Oulu
puh. 050 322 2974