Arc­tic Dro­ne Lab­sil­le Euroo­pan komis­sion tek­no­lo­gia­kes­kus-tun­nus­tus

A simple roadmap of the city of Oulu

Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lun (Oamk) koor­di­noi­ma Arc­tic Dro­ne Labs on saa­nut Euroo­pan komis­sion tun­nus­tuk­sen. Arc­tic Dro­ne Labs (ADL) on ensim­mäi­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lun joh­ta­ma tek­no­lo­gia­kes­kus, joka on läpäis­syt komis­sion tiu­kat kri­tee­rit Advanced Tech­no­lo­gy for Industries ‑kes­kuk­sel­le. Arc­tic Dro­ne Labs tar­jo­aa teol­li­suu­del­le ja pk-yri­tyk­sil­le pää­syn edis­ty­nei­siin tek­no­lo­gioi­hin yhteis­työ­pro­jek­tien avul­la.

Arc­tic Dro­ne Lab­sis­sa (ADL) on yli 40 suo­ma­lais­ta yri­tys­tä tai tut­ki­mus­lai­tos­ta, jot­ka kat­ta­vat laa­jan jou­kon droo­neis­sa käy­tet­ty­jä tek­nii­koi­ta, kuten pai­net­tu älyk­kyys, 5G/6G ‑ver­kot, antu­ri­tek­nii­kat ja kuvan­kä­sit­te­ly. Arc­tic Dro­ne Lab­sil­lä on myös käy­tös­sään mer­kit­tä­vä len­to­ka­lus­to tes­taus­ta ja tuo­te­ke­hi­tys­tä var­ten. Tes­tauk­seen liit­ty­vä pal­ve­lu­toi­min­ta kes­kit­tyy labo­ra­to­rio­tes­tauk­seen, pro­to­tyyp­pien kehit­tä­mi­seen ja tuo­te­kon­sep­tien demoa­mi­seen. Lait­tei­den lisäk­si Arc­tic Dro­ne Lab­sil­lä on tes­tausa­luei­ta eri puo­lil­la Suo­mes­sa. Tes­tauk­sen tuke­na on myös mer­kit­tä­vä jouk­ko dro­ne-len­tä­jiä.

Euroo­pan komis­sio on kar­toit­ta­nut tek­no­lo­gia­kes­kuk­sia, jot­ka tar­joa­vat päät­tä­jil­le, teol­li­suu­den edus­ta­jil­le ja kor­kea­kou­luil­le pää­syn edis­ty­nei­siin tek­no­lo­gioi­hin sekä osaa­ja­re­surs­sei­hin. Tek­no­lo­gia­kes­kuk­set mah­dol­lis­ta­vat ja aut­ta­vat teol­li­suut­ta hal­lit­se­maan siir­ty­mis­tä vähä­hii­li­seen ja tie­toon perus­tu­vaan talou­teen. EU:n alu­eel­la on hiu­kan yli 300 huip­pu­yli­opis­to­jen ja kan­sal­lis­ten tut­ki­mus­lai­tos­ten koor­di­noi­maa tek­no­lo­gia­kes­kus­ta jois­ta 14 on Suo­mes­sa.

Vuon­na 2018 Euroo­pan komis­sio myön­si Arc­tic Dro­ne Lab­sil­le digi­taa­li­sen inno­vaa­tio­kes­kit­ty­män sta­tuk­sen.

Lisä­tie­to­ja 

Arc­tic Dro­ne Lab­sin joh­ta­ja Kim­mo Paa­ja­nen, kimmo.paajanen@oamk.fi 040 661 2871

www.arcticdronelabs.com