Ener­gian­sääs­tö ja hii­li­vii­saus syn­ty­vät mones­ta puros­ta

Oulun kau­pun­ki halu­aa olla hii­li­neut­raa­li vuo­teen 2040 men­nes­sä. 6Ai­ka-hank­keis­sa on paran­net­tu yri­tys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den hii­li­vii­saut­ta ja pie­nen­net­ty ener­gian­ku­lu­tus­ta – ja nyt Oulun hii­li­neut­raa­lius on mon­ta askel­ta lähem­pä­nä.

Ener­gia­sääs­tö­jen mak­si­moin­ti on stra­te­gi­nen tavoi­te sekä jul­ki­sen että yksi­tyi­sen sek­to­rin toi­mi­joil­le. Pie­nem­pi ener­gian­ku­lu­tus näkyy yri­tys­ten kuk­ka­rois­sa, ja toi­saal­ta niin yri­tys­ten asiak­kaat kuin jul­ki­sor­ga­ni­saa­tiot vaa­ti­vat ener­gian­ku­lu­tuk­sen mini­moin­tia.

Car­bonWi­se-hank­keen kes­kiös­sä on yri­tys­ten hii­li­vii­saus: ener­gia­te­ho­kas ja elin­kaa­ren huo­mioi­va lii­ke­toi­min­ta, jol­la on mah­dol­li­sim­man pie­net ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set.  

– Oulun hii­li­vii­saus on yri­tys­ten, orga­ni­saa­tioi­den ja kau­pun­ki­lais­ten yhtei­nen asia, jon­ka mer­ki­tys kau­pun­gin pito- ja veto­voi­mas­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti. Yri­tys ei voi enää luo­da kil­pai­lu­ky­kyis­tä brän­diä huo­mioi­mat­ta kes­tä­vää kehi­tys­tä, sanoo Car­bonWi­sen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tii­na Haa­pa­nie­mi.

Car­bonWi­sen vies­ti on otet­tu yri­tyk­ses­sä vas­taan kiin­nos­tu­nee­na, jopa innos­tuen. Yksi tee­maan myön­tei­ses­ti suh­tau­tu­vis­ta on hank­kees­sa pilot­tiy­ri­tyk­se­nä toi­mi­va Oulun sata­ma.

– Mei­dän alu­eel­lam­me yri­tyk­set voi­vat tes­ta­ta ide­aan­sa. Teem­me pilo­toin­te­ja ja etsim­me yri­tys­ten kans­sa molem­pia hyö­dyt­tä­viä rat­kai­su­ja, Oulun sata­man lii­ke­toi­min­nan kehi­tys­pääl­lik­kö Päi­vi Vähä­nik­ki­lä-Kuro­nen tote­aa.

Muka­na moni­puo­li­nen jouk­ko yri­tyk­siä

Yri­tyk­set ovat ter­ve­tul­lei­ta hii­li­vii­sau­den polul­le mil­lai­sel­la taus­tal­la tahan­sa. Car­bonWi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta onkin hyvin hete­ro­gee­ni­nen jouk­ko pie­nes­tä kivi­jal­kay­rit­tä­jäs­tä aina suu­riin teol­li­suus­yri­tyk­siin.

– Opas­tam­me kuin­ka hii­li­ja­lan­jäl­ki las­ke­taan koko orga­ni­saa­tiol­le tai vaik­ka tuot­teel­le tai pal­ve­lul­le. Tämä on alku hii­li­vii­saan lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen ja sii­tä saa­ta­van kil­pai­lue­dun vah­vis­ta­mi­seen. Edel­lä­kä­vi­jät hyö­ty­vät, ker­too Haa­pa­nie­mi.

Oulun sata­ma on kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta hii­li­vii­sau­teen ja kai­ken­lai­seen ener­gian­ku­lu­tuk­sen mini­moin­tiin jo pit­kään, aina 1990-luvun alus­ta saak­ka. 

– Meil­lä on ISO-ympä­ris­tö­ser­ti­fi­kaat­ti ja olem­me olleet hyvin tie­toi­sia pääs­töis­täm­me, Vähä­nik­ki­lä-Kuro­nen sanoo.

Uima­hal­lin vesiin läm­pö jää­hal­lis­ta

Ener­gia­vii­saat kau­pun­git (EKAT) ‑hank­kees­sa etsit­tiin uusia älyk­käi­tä vähä­hii­li­siä rat­kai­su­ja 6Ai­ka-hank­keen kuu­des­sa kau­pun­gis­sa. Oulun osa­to­teu­tuk­ses­sa kes­ki­tyt­tiin Rak­si­lan urhei­lua­lu­een ener­gia­vi­sioon, jos­sa sel­vi­tet­tiin alu­een pal­jon ener­gi­aa hauk­kaa­vien raken­nus­ten syner­gia­hyö­ty­jä.

Rak­si­las­sa vie­rek­käin sijait­se­vat jää­hal­li ja pie­nem­pi har­joi­tus­hal­li, teko­jää­ra­ta ja Suo­men­kin mit­ta­kaa­vas­sa suu­ri Oulun uima­hal­li, joka kulut­taa eni­ten ener­gi­aa yksit­täi­sis­tä kau­pun­gin omis­ta­mis­ta raken­nuk­sis­ta. Hyvä­nä kak­ko­se­na tulee peräs­sä Oulun jää­hal­li.

– Rak­si­lan urhei­lua­lu­eel­la on mah­dol­lis­ta sääs­tää val­ta­vas­ti ener­gi­aa ja vähin­tään puo­lit­taa vuo­tui­set pääs­töt, ker­too Oulun osa­to­teu­tuk­sen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Johan­na Mäke­lä näky­mis­tä, jot­ka tuke­vat Oulun tavoi­tet­ta olla hii­li­neut­raa­li vuo­teen 2040 men­nes­sä.

Hank­keen myö­tä syn­tyi suun­ni­tel­ma sii­tä, miten jää­hal­lin lauh­de­läm­pö­jä voi­daan hyö­dyn­tää uima­hal­lin läm­mi­tyk­ses­sä raken­ta­mal­la raken­nus­ten välil­le mata­la­läm­pö­verk­ko. Lisäk­si altaan vesi­mas­sa pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään läm­pö­va­ras­to­na yöai­kaan. Veden läm­pö­ti­la nousee aamu­yös­tä vain asteel­la ja tasaan­tuu jo aamul­la nor­maa­lik­si käyt­tä­jil­le, sil­ti se voi varas­toi­da läm­pöä 4 MWh ver­ran. 

Mah­dol­li­set ja toden­nä­köi­set käy­tän­nön toi­met mata­la­läm­pö­ver­kon raken­ta­mi­ses­sa odot­ta­vat Oulun uima­hal­lin perus­kor­jaus­ta tai mah­dol­lis­ta uuden uima­hal­lin raken­ta­mis­ta samal­le pai­kal­le.

Tar­ve ener­gia­vir­to­jen las­ke­mi­ses­ta ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­ses­tä Rak­si­lan urhei­lua­lu­eel­la on tun­net­tu jo pit­kään.  

– Nyt las­kel­mat syn­tyi­vät täy­sin tämän hank­keen ansios­ta, Mäke­lä kiit­tää.

Kii­min­gis­sä kehi­tet­tiin kier­to­ta­lout­ta

Kier­to­ta­lous maan­käy­tön suun­nit­te­lun ja maa­mas­so­jen parem­man hyö­dyn­tä­mi­sen näkö­kul­mas­ta oli kes­kiös­sä Circ­Vol-hank­kees­sa. Oulus­sa sen kehit­tä­mis­koh­tee­na oli Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lue Kii­min­gis­sä.

– Uut­ta lii­ke­toi­min­taa kier­to­ta­lou­des­ta ja suu­ri­vo­lyy­mis­ten teol­lis­ten sivu­vir­to­jen ja maa­mas­so­jen hyö­dyn­tä­mis­tä maa­ra­ken­ta­mi­ses­sa, kiteyt­tää tavoit­tei­ta Circ­Vol-hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Ven­la Hon­ka­la.

Väli­maa on monel­le toi­mi­jal­le suun­ni­tel­tu laa­ja alue, joka poi­kii kas­vua kier­to­ta­lou­des­ta mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­del­la ja inno­va­tii­vi­sil­la rat­kai­suil­la ja tuot­teil­la.

– Teh­das­teol­li­suu­den sivu­vir­to­jen parem­mal­la hyö­dyn­tä­mi­sel­lä ja maa­mas­so­jen uudel­leen­käy­töl­lä saa­daan sekä talou­del­li­sia sääs­tö­jä että edis­te­tään Oulun tavoit­tei­ta kier­to­ta­lou­des­sa ja hii­li­neut­raa­liu­des­sa, Hon­ka­la tote­aa.

Hänen mukaan­sa hank­kees­sa myös vah­vis­tet­tiin Väli­maan tun­net­tuut­ta ja osal­lis­tet­tiin kii­min­ki­läi­siä alu­een kehit­tä­mi­seen. 

– Circ­Vol sysä­si liik­keel­le mon­ta kehi­ty­su­raa, joi­den toi­vo­taan jat­ku­van yhteis­työ­nä pai­kal­lis­ten osal­lis­ta­mi­sen, kes­ki­näi­sen vuo­ro­pu­he­lun ja alu­een kehit­tä­mi­sen paris­sa, Hon­ka­la päät­tää.

Car­bonWi­se, Ener­gia­vii­saat kau­pun­git (EKAT) ja Circ­Vol ‑hank­keet ovat osa 6Ai­ka-stra­te­gi­aa. Kuu­tos­kau­pun­geil­la on yhtei­siä, kau­pun­gis­tu­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. 6Ai­ka-stra­te­gian avul­la Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa, Tam­pe­re, Tur­ku ja Oulu pyr­ki­vät vas­taa­maan näi­hin haas­tei­siin ja kehit­tä­mään entis­tä parem­pia pal­ve­lu­ja. 6Ai­ka-stra­te­gi­aa rahoit­ta­vat Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­to (EAKR), Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to (ESR), Suo­men val­tio, kuu­tos­kau­pun­git ja han­ke­kump­pa­nit. Rahoi­tus­ta myön­tä­vät Uuden­maan liit­to ja Hämeen ELY-kes­kus.

Kuvas­sa: Ener­gia­vii­saat kau­pun­git ‑pro­jek­ti­pääl­lik­kö Johan­na Mäke­lä.

Lisä­tie­to­ja: 

Car­bonWi­se-han­ke, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tii­na Haa­pa­nie­mi Business­Oulu, puh. 050 3023196, tiina.haapaniemi (at) businessoulu.com.

Ener­gia­vii­saat kau­pun­git, pro­jek­ti­pääl­lik­kö Johan­na Mäke­lä Oulun kau­pun­ki, Oulun tila­pal­ve­lut, puh. 044 703 2536, johanna.makela (at) ouka.fi.

6Ai­ka-vies­tin­tä, Sari Hyvä­ri­nen
Oulun kau­pun­ki, puh. 044 703 1317, sari.hyvarinen (at) ouka.fi.