Kau­pun­git otta­vat veto­vas­tuu­ta inno­vaa­tio­eko­sys­tee­mien vah­vis­ta­mi­ses­ta

Veto­vas­tuu­hank­keet edis­tä­vät aluei­den väli­siä kump­pa­nuuk­sia teol­li­suu­den digi­vih­reän siir­ty­män ja tule­vai­suu­den tek­no­lo­gioi­den kehit­tä­mis­työs­sä.

Kes­tä­vä ener­gia, teol­li­suus, tuo­tan­non ja kulut­ta­mi­sen mal­lit ja ter­veel­li­nen, hyvin­voi­va elä­mä ovat tee­mo­ja, jot­ka yhdis­tä­vät Inno­kau­pun­kien sol­mi­mia eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­sia.

Veto­vas­tuu­hank­kei­den idea­na on täy­den­tää ja vah­vis­taa aluei­den yhteis­tä osaa­mis­ta ja yhteis­ke­hit­tä­mis­tä. Yhteis­työ lisää suo­ma­lai­sen osaa­mi­sen kan­sain­vä­lis­tä näky­vyyt­tä, kun kau­pun­git ja toi­mi­jat kil­pai­le­vat ulko­mai­sis­ta osaa­jis­ta ja TKI-inves­toin­neis­ta.

Tee­mo­ja vie­dään eteen­päin eko­sys­tee­mi­so­pi­mus­ten lisäk­si ryh­mä­hank­keis­sa, jois­ta otta­vat veto­vas­tuu­ta TKI-toi­mi­jat Lap­peen­ran­nas­sa, Kok­ko­las­sa, Tam­pe­reel­la, Joen­suus­sa, Oulus­sa ja Jyväs­ky­läs­sä.

Muka­na on kuusi veto­vas­tuu­han­ket­ta, jot­ka edis­tä­vät seu­raa­vien tee­mo­jen inno­vaa­tio- ja lii­ke­toi­min­taa: vih­reä säh­köis­tä­mi­nen, akku­ke­mi­kaa­lit, liik­ku­vat työ­ko­neet, foto­niik­ka sekä lii­kun­ta ja digi­taa­li­set ter­veys- ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­giat.

Oulul­la on veto­vas­tuu digi­taa­li­sen ter­vey­den ja hyvin­voin­ti­tek­no­lo­gian osaa­mis­ver­kos­tos­sa.

“Veto­vas­tuu­han­ke luo edel­ly­tyk­siä uudel­le temaat­ti­sel­le osaa­mis­ver­kos­to­ra­ken­teel­le ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kan­sal­li­sen ja kan­sain­vä­li­sen yhteis­työn vah­vis­ta­mi­seen sekä TKI-inves­toin­tien kas­vuun. Han­ke toteut­taa Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin visio­ta luo­da Oulus­ta Euroo­pan paras digi­ta­li­saa­tios­ta glo­baa­lia lisä­ar­voa tuot­ta­va alue”, sel­vit­tää työ­elä­mä­pro­fes­so­ri, joh­ta­ja Marit­ta Perä­lä-Hea­pe Oulun yli­opis­tos­ta.

­“Hank­keet lisää­vät osaa­mis­kes­kit­ty­mien välis­tä yhteis­työ­tä ja työn­ja­koa inno­vaa­tio­ve­toi­sen kas­vun aikaan­saa­mi­sek­si. Tee­mois­sa koros­tu­vat osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen, enna­koin­ti- ja inno­voin­ti­toi­min­ta, uusien tek­no­lo­gioi­den kehit­tä­mi­nen sekä aluei­den välis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten kump­pa­nuuk­sien edis­tä­mi­nen”, ker­too kan­sal­li­sen ohjaus­ryh­män puheen­joh­ta­ja Pet­ri Pel­to­nen.


Veto­vas­tuu­hank­keet:

Jokai­nen veto­vas­tuu­han­ke yhdis­tää toi­mi­joi­ta vähin­tään kol­mes­ta Inno­kau­pun­gis­ta. Veto­vas­tuu­hank­keet ovat kak­si­vuo­ti­sia hank­kei­ta. Niis­sä kehi­tet­tä­vät tee­mat perus­tu­vat val­tion ja 16 kau­pun­ki­seu­dun sol­mi­miin eko­sys­tee­mi­so­pi­muk­siin .

Inno­voi­vat kau­pun­git ja yhtei­söt ovat muka­na luo­mas­sa Suo­mes­ta maa­il­man toi­mi­vin­ta kokei­lu- ja inno­vaa­tio­ym­pä­ris­töä vuo­teen 2030 men­nes­sä!

Lisä­tie­dot
:
Marit­ta Perä­lä-Hea­pe, p. 040 673 4159, maritta.perala-heape@oulu.fi
Kehit­tä­mis­pääl­lik­kö Rii­na Pulk­ki­nen, p. 040 708 0178, riina.pulkkinen@pirkanmaa.fi
Rahoi­tus­asiat Eli­na Hyk­kö­nen, p. 050 326 1500, elina.hykkonen@pirkanmaa.fi