Kyse­lyn tulos: Ener­gian­sääs­tö ja ilmas­to­ys­tä­väl­li­syys kiin­nos­ta­vat oulu­lai­sia

A house with solar panels on the roof and an electric vehicle being charged

Making City ‑hank­keen yhte­nä tavoit­tee­na on lisä­tä kes­kus­te­lua ener­gia­te­hok­kuu­des­ta ja lisä­tä asuk­kai­den intoa ener­gian­sääs­tä­mi­seen.

Vii­me kevää­nä Oulus­sa sel­vi­tet­tiin kun­ta­lais­ten näke­myk­siä muun muas­sa omis­ta kulu­tus­tot­tu­muk­sis­ta sekä ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sis­ta ja nii­hin vai­kut­ta­mi­ses­ta. Kyse­lyn tulos­ten mukaan eni­ten säh­kön ja ener­gian kulu­tuk­sen ilmas­to­vai­ku­tuk­siin voi­daan vai­kut­taa eri­tyi­ses­ti teol­li­suu­den ja lii­ke­toi­min­nan sekä val­tion ja kun­tien hal­lin­non kaut­ta, mut­ta myös yksit­täis­ten kun­ta­lais­ten teke­mil­lä teoil­la on mer­ki­tys­tä.

Suu­rin osa kyse­lyyn vas­taa­jis­ta pyr­kii vai­kut­ta­maan ympä­ris­töön oman ener­gian­ku­lu­tuk­sen­sa kaut­ta. 95 % vas­taa­jis­ta pitää ympä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä erias­tei­ses­ti valin­ta­kri­tee­ri­nä omas­sa elä­mäs­sään. Arjen käyt­täy­ty­mi­ses­sä vas­taa­jat kiin­nit­ti­vät huo­mio­ta ener­gian­sääs­töön. Lähes jokai­nen vas­taa­ja ilmoit­ti sam­mut­ta­van­sa valot kotoa läh­ties­sään, 2/3 vas­taa­jis­ta osti ja käyt­ti vähäe­ner­gi­siä muo­to­ja ja yli puo­let oli vähen­tä­nyt läm­pi­män veden käyt­töä tai pie­nen­tä­nyt huo­ne­läm­pö­ti­lo­ja.

Vas­taa­jien mukaan hei­dän kodeis­saan oli jon­kin ver­ran äly­tek­no­lo­gi­aa, jol­la pys­ty­tään seu­raa­maan tai opti­moi­maan kulu­tus­ta. Älyk­kyys koh­den­tui enim­mäk­seen läm­mi­tyk­seen, valais­tuk­seen, ilmas­toin­tiin tai auto­jen läm­mi­tyk­seen. Making City ‑hank­kees­sa halu­taan herät­tää kes­kus­te­lua ener­gia­te­hok­kuu­des­ta ja kan­nus­taa asuk­kai­ta kulu­tus­tot­tu­mus­ten­sa seu­ran­taan ja opti­moin­tiin.

Ener­gia­tie­toi­suu­den vah­vis­ta­mi­sek­si ja kulu­tus­tot­tu­mus­ten muut­ta­mi­sek­si vas­taa­jat haluai­si­vat saa­da esi­mer­kik­si tie­toa ener­gian­ku­lu­tuk­ses­taan mui­hin koti­ta­louk­siin ver­rat­tu­na ja kulu­tuk­sen tar­kem­mas­ta jakau­mas­ta. Ener­gia­te­hok­kuu­den edis­tä­mi­sek­si kun­ta­lai­set odot­ta­vat neu­vo­ja ja suo­si­tuk­sia ener­gian­sääs­tö­käyt­täy­ty­mi­seen ja ‑toi­men­pi­tei­siin sekä mate­ri­aa­li­sen kulu­tuk­seen vähen­tä­mi­seen.

VTT toteut­ti kyse­lyn osa­na Making City ‑pro­jek­tia, joka perus­tuu Oulun kau­pun­ki­stra­te­gi­aan 2026 ja ympä­ris­tö­oh­jel­maan, tukee nii­den ener­gia- ja mate­ri­aa­li­te­hok­kuu­den mukai­sia tavoit­tei­ta sekä edis­tää hii­li­neut­raa­lil­le kau­pun­gil­le ase­te­tun pää­mää­rän saa­vut­ta­mis­ta.

Lisä­tie­to­ja Making City ‑hank­kees­ta net­ti­si­vuil­la www.ouka.fi/kaukovainio.