Oulu MyDa­ta Glo­bal ‑jär­jes­töön

Oulu liit­tyi ensim­mäi­sen suo­ma­lai­se­na kau­pun­ki­na MyDa­ta Glo­bal ‑jär­jes­töön

MyDa­ta Glo­bal ry on Suo­mes­sa pää­ma­jaan­sa pitä­vä kan­sain­vä­li­nen pal­kit­tu jär­jes­tö, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on paran­taa ihmis­ten omia hen­ki­lö­tie­to­jaan kos­ke­vaa itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta. 

Kes­ki­viik­ko­na Oulun teat­te­rin Piki­sa­liin kokoon­tui noin 70 MyDa­ta-aktii­via edis­tä­mään entis­tä suju­vam­pia ja yhteen­toi­mi­vam­pia pal­ve­lui­ta. Tilai­suu­des­sa kuul­tiin puheen­vuo­ro­ja MyDa­tas­ta sekä esi­merk­ke­jä sen sovel­ta­mi­ses­ta osa­na uusia asia­kas­läh­töi­sem­piä ja tehok­kaam­pia pal­ve­lui­ta.  

“Kau­pun­geil­la on eri jär­jes­tel­mis­sä run­saas­ti tie­toa asuk­kais­taan. Tätä tie­toa on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää verk­ko­pal­ve­lui­den suun­nit­te­lus­sa ja toteu­tuk­ses­sa, kun se teh­dään niin, että kau­pun­ki­lai­nen tie­tää, mihin datan­sa luo­vut­taa ja miten hänen tie­to­jaan käy­te­tään”, Tee­mu Rop­po­nen MyDa­tal­ta ker­too.  

MyDa­ta-peri­aa­te tar­koit­taa kau­pun­gil­le sitä, että asuk­kaal­la tulee olla mah­dol­li­suus hal­li­ta kau­pun­gin heis­tä kerää­mään tie­to­ja ja luvit­taa sen käyt­töä kau­pun­gin eri pal­ve­luis­sa.   

“Jos sama hen­ki­lö­tie­to oli­si useam­man kau­pun­gin toi­mi­jan käy­tet­tä­vis­sä, tie­to pysyi­si hel­pom­min ajan­ta­sai­se­na. Kau­pun­ki­lai­sen ei tar­vit­si­si täyt­tää eri pal­ve­lu­tar­joa­jal­le omia tie­to­jaan uudel­leen ja uudel­leen. Ihmis­ten oli­si myös yksin­ker­tai­sem­paa sel­vit­tää, mitä hen­ki­lö­tie­to­ja heis­tä on kerät­ty, kun ihmi­sel­lä oli­si oma­da­ta-peri­aat­tei­den mukai­ses­ti näky­vyys omiin tie­toi­hin­sa”, kehi­tys­pääl­lik­kö Juha­ni Heik­ka Oulun Digil­tä havain­nol­lis­taa.  

“Vaik­ka Oulu onkin suu­ri kau­pun­ki, se on lii­an pie­ni toi­mi­maan yksin. Tar­vit­sem­me yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja ver­kos­to­ja, jot­ta voim­me vie­dä digi­ta­li­saa­tio­ta eteen­päin. MyDa­ta-ver­kos­to on sik­si meil­le tär­keä kump­pa­nuus”, Heik­ka kuvai­lee.  

MyDa­ta Glo­ba­lin jäse­ni­nä on lähes sata orga­ni­saa­tio­ta ja 600 yksi­tyis­hen­ki­löä yli 50 maas­ta ja kuu­des­ta maan­osas­ta. Suo­mes­sa orga­ni­saa­tio­jä­se­niä ovat muun muas­sa Busi­ness Fin­land, Futu­rice, Lii­ken­ne-ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö, Pos­ti, Sii­li Solu­tions, Sit­ra, Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos, Tie­to ja Yle.