Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus hyväk­syi Digi­taa­li­nen Oulu ‑ohjel­man

Kollaasi tavanomaisista käyttötavaroista

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus on hyväk­sy­nyt uuden Digi­taa­li­nen Oulu ‑ohjel­man maa­nan­tai­na 3.2.2020. Ohjel­ma on yksi kevääl­lä 2018 hyväk­sy­tyn kau­pun­ki­stra­te­gian toteut­ta­mis­oh­jel­mis­ta.

Digi­taa­li­nen Oulu ‑ohjel­man visiok­si on mää­ri­tel­ty ”Oulu on digi­ta­li­saa­tio­ta ja yhdes­sä teke­mis­tä hyö­dyn­tä­vä äly­käs kau­pun­ki”. Älyk­kääl­lä kau­pun­gil­la tar­koi­te­taan kau­pun­kia, jos­sa tek­no­lo­gi­aa hyö­dyn­tä­mäl­lä suju­voi­te­taan ihmis­ten arkea, edis­te­tään asuk­kai­den hyvin­voin­tia ja tehos­te­taan pal­ve­lu­ja.

Älyk­käät kau­pun­git tar­joa­vat toi­min­taym­pä­ris­tön, joka tukee alu­een toi­mi­joi­den, kuten yri­tys­ten sekä tut­ki­mus- ja ope­tus­lai­tos­ten, kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia. Idea­na on vas­ta­ta kau­pun­gin tun­nis­ta­miin haas­tei­siin uuden­lai­sin rat­kai­suin.

Digi­taa­li­nen Oulu ‑ohjel­man pain­opis­teet ovat

  1. Elin­voi­maa digi­ta­li­saa­tion ja kehit­tä­jä­kump­pa­nuu­den avul­la sekä
  2. Vai­kut­ta­vuut­ta digi­ta­li­saa­tio­ta ja dataa hyö­dyn­tä­mäl­lä.

Pain­opis­teil­le on mää­rit­te­ly tavoit­teet, toi­men­pi­teet, mit­ta­rit ja vas­tuut. Tavoit­tei­den toteu­tu­mi­nen rapor­toi­daan vuo­sit­tain kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le. 

Digi­taa­li­nen Oulu ‑ohjel­man kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on edis­tää digi­ta­li­saa­tio­ta kau­pun­gin omien toi­min­to­jen lisäk­si laa­jas­ti osa­na yhteis­kun­nan toi­min­to­ja. Kau­pun­ki­stra­te­gian lisäk­si läh­tö­koh­ta­na ovat kau­pun­gin teke­mät sitou­muk­set digi­ta­li­saa­tion edis­tä­mi­sek­si.

Digi­taa­li­nen Oulu ‑ohjel­man val­mis­te­lus­ta on vas­tan­nut Oulun Digi ‑lii­ke­lai­tos. Ohjel­man tavoit­tee­na on edis­tää alu­een toi­mi­joi­den tutkimus‑, kehi­tys- ja inno­vaa­tio­yh­teis­työ­tä. Ohjel­man val­mis­te­lu on teh­ty laa­jas­sa yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin hal­lin­to­kun­tien ja alu­een kes­keis­ten toi­mi­joi­den kans­sa.

Sidos­ryh­mis­tä val­mis­te­luun on osal­lis­tu­nut mm. Oulun Inno­vaa­tio­al­lians­sin eko­sys­tee­mi­ryh­miä, Oulun yli­opis­to, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu ja Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus VTT. Yri­tys­ten näkö­kul­mien kokoa­mi­nen on teh­ty yhteis­työs­sä Business­Oulun ja Oulun kaup­pa­ka­ma­rin Tie­to­teol­li­suus­va­lio­kun­nan kans­sa.

Digi­taa­li­nen Oulu ‑ohjel­man kes­kei­set tulok­set ja digi­taa­li­set rat­kai­sut koo­taan Smart City Oulu www-sivus­toil­le (www.smartcityoulu.com). Sivus­tot toi­mi­vat Oulun alu­een rat­kai­su­jen ja kehi­ty­sa­lus­to­jen mark­ki­noin­ti­paik­ka­na ja käyn­ti­kort­ti­na, joi­den avul­la teh­dään näky­väk­si Oulun alu­eel­la teh­tä­vä kehi­tys­työ. Tavoit­tee­na on nos­taa Oulun pro­fii­lia ja edis­tää kehit­tä­jä­kump­pa­nuut­ta kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti.    

Koko ohjel­ma on luet­ta­vis­sa verk­ko­si­vul­ta: www.ouka.fi/digitaalinenoulu