Paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta – OIA:n par­hai­ta yri­tys­ta­ri­noi­ta

Paras­ta inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta yri­tys­ten kans­sa on käy­tän­nös­sä toteu­tet­tu kokei­lus­sa, jos­sa aidos­sa asu­mi­sym­pä­ris­tös­sä tes­tat­tiin mobii­li­rat­kai­sua ikäih­mis­ten ter­vey­den­ti­lan seu­ran­taan. Yri­tys­ten kans­sa yhdes­sä on myös kehi­tet­ty vesi­lai­tos­da­tan uusia sovel­luk­sia ja lisät­ty metal­lia­lan hou­kut­te­le­vuut­ta tule­vai­suu­den työ­voi­man sil­mis­sä.

Oulun inno­vaa­tio­al­lians­sin (OIA) koh­dea­loil­la toteu­te­taan mie­len­kiin­toi­sia yri­tys­ten kehit­tä­mis­ta­pauk­sia. Kau­pun­kiym­pä­ris­tön ja ter­vey­den digi­taa­li­suu­teen sekä kier­to­ta­lou­teen liit­tyen kump­pa­nuus voi olla kokei­lui­ta ja pilot­te­ja, yhteis­ke­hit­tä­mis­tä, ver­kos­toi­hin osal­lis­tu­mis­ta, yhtei­siä pro­jek­te­ja, tuo­rein­ta tut­ki­mus­tie­toa tai osaa­mi­sen lisää­mis­tä. Yhteis­tä on se, että OIA toi­mii kas­vua­lus­ta­na jol­le­kin yhdes­sä teh­tä­väl­le uudel­le.

Uusia, ket­te­riä rat­kai­su­ja yhdes­sä teke­mäl­lä

Yri­tyk­siä kut­su­taan yhteis­ke­hit­tä­mään pal­ve­lui­taan ja kiih­dyt­tä­mään tuo­te­ke­hi­tys­tään kump­pa­nei­den kans­sa. Yri­tys­ten käy­tös­sä ovat pilo­toin­ti- ja tes­taus­pal­ve­lut sekä monen­lai­set kokei­lua­lus­tat ja kehit­tä­mi­sym­pä­ris­töt.

Ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­kös­sä kokeil­tiin hoi­ta­jan äly­pu­he­li­mel­la käyt­tä­mää sovel­lus­ta, jon­ka avul­la suo­ri­te­tut sys­te­maat­ti­set hen­gi­tys­taa­juus- ja syke­mit­tauk­set aut­toi­vat seu­raa­maan asiak­kai­den tilaa. Nor­maa­liar­vois­ta poik­kea­vis­sa tilan­teis­sa hoi­ta­ja voi ensin pyy­tää ohjeis­tus­ta sai­raan­hoi­ta­jal­ta tai esi­mie­hel­tä. Käy­tän­nös­sä tämä voi tar­koit­taa esi­mer­kik­si muu­tok­sia lää­ki­tyk­seen, lisä­tut­ki­muk­sia tai siir­toa sai­raa­la­hoi­toon. Kokei­lun perus­teel­la mm. paran­net­tiin rat­kai­sun mit­taus­ti­lan­net­ta ja mit­tausal­go­rit­me­ja.

Raken­ne­taan ver­kos­to­ja ja hank­keis­te­taan kehit­tä­mis­tar­pei­ta

Jäte­ve­si­ver­kos­ton datan hal­lin­ta ja uudet sovel­luk­set ovat kär­ke­nä kes­tä­vän kier­to­ta­lou­den kehit­tä­mis­hank­kees­sa. Yri­tys­ten, vesi­lai­tos­ten ja yli­opis­ton yhtei­ses­sä hank­kees­sa sel­vi­tet­tiin jäte­ve­si­ver­kos­ton mit­taus­da­tan parem­paa hyö­dyn­tä­mis­tä tavoit­tee­na vuo­to­jen havain­noin­ti ja nii­den kor­jaa­mi­nen. Samal­la sel­vi­tet­tiin vesi­lai­tos­ten omai­suu­den hal­lin­taa ja digi­ta­li­soin­tia. Yhtei­nen työs­ken­te­ly jat­kuu vesia­lan tes­tausym­pä­ris­tön raken­ta­mi­ses­sa.

Tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­pei­den tun­nis­ta­mi­nen

Koko OIA-toi­min­taa läpi­leik­kaa­va tee­ma on osaa­mi­nen ja jat­ku­va oppi­mi­nen. OIA enna­koi yri­tys­ten tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­pei­ta ja etsii kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia. Metal­lia­lal­la työ­voi­ma­pu­la on arki­päi­vää. We < 3 Metal ‑kam­pan­jas­sa edis­te­tään metal­lia­lan ima­gon paran­ta­mis­ta työ­voi­man saa­ta­vuu­den edis­tä­mi­sek­si. Täh­täi­mes­sä ovat sekä nuo­ret että van­hem­mat uraa tai alan vaih­toa poh­ti­vat hen­ki­löt. We <3 Metal avaa metal­lia­lan posi­tii­vi­sia puo­lia ja herät­te­lee mie­len­kiin­toa metal­lia­laa koh­taan. Kam­pan­ja toteu­te­taan yhdes­sä metal­lia­lan yri­tys­ten ja oppi­lai­tos­ten kans­sa.

Inno­vaa­tio­al­lians­sin teh­tä­vä on tun­nis­taa uusia mah­dol­li­suuk­sia. Kär­kiä ovat tule­vai­suu­den tie­to­ver­kot ja lan­gat­to­mien rat­kai­su­jen kehi­tys, auto­no­mi­set ajo­neu­vot ja data-ava­ruu­den mah­dol­li­suu­det. Äly­kau­pun­ki toi­mii kehi­ty­sa­lus­ta­na. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin kär­kiä ovat vir­tu­aa­li­pal­ve­lut, uudet sote-inno­vaa­tiot ja tes­taus­toi­min­ta. Inno­vaa­tio­kump­pa­nuut­ta raken­ne­taan myös uuden suku­pol­ven teräk­sen ja ener­gia­rat­kai­su­jen, teol­li­suu­den sivu­vir­to­jen sekä vety- ja vesio­saa­mi­sen saroil­la.