5G VIIMA

5G ja teol­li­suu­den arki­set haas­teet

Käyn­nis­ty­nees­sä 5G VIIMA ‑hank­kees­sa tut­ki­taan, miten 5G-tek­no­lo­gia sovel­tuu hen­ki­lö­koh­tais­ten pal­ve­lui­den sijaan teol­li­seen käyt­töön. Hank­kees­sa toi­mi­vat yri­tyk­set tar­joa­vat todel­li­set teol­li­set ympä­ris­töt ja run­saas­ti teol­li­suu­den reaa­liar­keen liit­ty­viä haas­tei­ta, jot­ka liit­ty­vät esi­mer­kik­si logis­tiik­kaan, tur­val­li­suu­teen, yllä­pi­toon, opas­tuk­seen ja kul­kuop­ti­moin­tiin. Kaik­ki­aan käy­te­tään nel­jää tes­tia­luet­ta teol­li­suusym­pä­ris­töis­sä. Oulus­sa kysei­siä tes­tausa­luei­ta ovat sata­ma ja tukia­se­ma­teh­das, Tam­pe­reel­la sata­ma­lait­tei­den tes­tia­lue ja Espoos­sa säh­kö­verk­ko Ota­nie­mes­sä. Jokai­seen teh­dään 5G-verk­ko pai­kal­li­ses­ti. Kak­si­vuo­ti­sen hank­keen koor­di­naat­to­ri­na toi­mii Oulun yli­opis­to.

Ratkaisun sivusto

https://www.oulu.fi/yliopisto/uutiset/5gviima