6G-lip­pu­lai­va

Kuu­des suku­pol­vi tulee vuon­na 2030

6G-lip­pu­lai­va kes­kit­tyy lan­gat­to­mien jär­jes­tel­mien tule­vai­suu­den haas­tei­siin, kuten tule­vai­suu­den radio- ja verk­ko­tek­no­lo­gioi­hin, nii­den vaa­ti­miin kei­no­ä­lyk­käi­siin hajau­tet­tui­hin las­ken­ta­me­ne­tel­miin sekä näi­den mah­dol­lis­ta­mien sovel­lus­ten kehit­tä­mi­seen. Tavoit­tee­na on toi­mia aktii­vi­se­na kan­sal­li­se­na ver­kot­ta­ja­na tule­vai­suu­den 6G-toi­mi­joi­den kes­ken sekä pyr­kiä vai­kut­ta­maan tie­to­lii­ken­nea­lan regu­laa­tioon kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti.

Tule­vai­suu­den lan­gat­to­mia tek­no­lo­gioi­ta tar­vi­taan muun muas­sa tuo­tan­non auto­maa­tion, hajau­te­tun ener­gia­tuo­tan­non, digi­taa­li­sen ter­vey­den ja älyk­kään lii­ken­teen toteut­ta­mi­seen. Kuu­den­nen suku­pol­ven 6G:n arvioi­daan ole­van käy­tös­sä vuon­na 2030. Oulu on ollut kan­sain­vä­li­nen edel­lä­kä­vi­jä aiem­pien verk­ko­ge­ne­raa­toi­den kehit­tä­jä­nä, ja se tes­ta­si maa­il­man ensim­mäi­sen man­ner­ten­vä­li­sen, jul­ki­sen 5G-verk­ko­yh­tey­den toi­mi­vuut­ta hel­mi­kuus­sa 2018 Ete­lä-Korean tal­vio­lym­pia­lais­ten yhtey­des­sä. 6G-lip­pu­lai­van toi­min­nas­sa kor­kea­ta­soi­nen tie­teel­li­nen tut­ki­mus yhdis­tyy tehok­kaa­seen inno­vaa­tio­toi­min­taan yhteis­työs­sä ICT-alan yri­tys­ten kans­sa. Tut­ki­musym­pä­ris­tö­nä hyö­dyn­ne­tään ole­mas­sa ole­vaa, avoin­ta 5G-tes­ti­verk­koa. Tes­ti­verk­ko kehit­tyy tule­vai­suu­den 6G-tes­ti­ver­kok­si, jota koko suo­ma­lai­sen toi­mi­ja­ver­kos­ton on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää

Ratkaisun sivusto

https://www.oulu.fi/6gflagship/