AADA

Apua Arkeen Digi­ta­li­saa­tion Avul­la ‑pal­ve­lu eli AADA-pal­ve­lu on vir­tu­aa­li­nen näyt­te­ly­ti­la, joka esit­te­lee koto­na asu­mis­ta, hyvin­voin­tia ja oma­hoi­toa tuke­via, pää­osin tek­no­lo­gi­sia rat­kai­su­ja. Rat­kai­sut ovat sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tes­taa­mia ja toi­mi­vak­si todet­tu­ja. AADA-pal­ve­lun avul­la asuk­kaat ja ammat­ti­lai­set löy­tä­vät tar­vit­ta­vat rat­kai­sut hel­pos­ti. Pal­ve­lus­ta asu­kas tai asuk­kaan omai­nen saa myös tie­don sii­tä, mis­tä rat­kai­sun voi hank­kia. AADA-pal­ve­lul­le on tar­ve, kos­ka täl­lä het­kel­lä eri­lai­sia hyvin­voin­nin rat­kai­su­ja on pal­jon mark­ki­noil­la, mut­ta nii­tä ei vält­tä­mät­tä tun­ne­ta ja ne ovat eri inter­net-sivus­toil­la hajal­laan. 

AADA-pal­ve­lu syn­tyi POP­so­te Inno­vaa­tio- ja tes­taus­toi­min­ta ‑hank­kees­sa. Pal­ve­lu on koe­käy­tös­sä ja sitä yhteis­ke­hi­te­tään edel­leen. Ensim­mäi­ses­sä vai­hees­sa mukaan otet­tiin 20 yri­tys­tä. 

Ratkaisun sivusto

https://aada-palvelu.fi/