Car­bonWi­se

Vuon­na 2030 jokai­nen yri­tys on hii­li­vii­sas

Kes­tä­vän kehi­tyk­sen ja kier­to­ta­lou­den mukai­nen lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­lu ja kehit­tä­mi­nen eli hii­li­vii­sas lii­ke­toi­min­ta on ”busi­ness as usual” vuon­na 2030. Oulu, yhdes­sä Turun ja Espoon kans­sa, on muka­na Car­bonWi­se-hank­kees­sa, joka on työ­ka­lu suun­ni­tel­la ja kehit­tää lii­ke­toi­min­taa hii­li­vii­saak­si. Lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen hii­li­vii­saas­ti on jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä koh­ti net­to­po­si­tii­vi­suut­ta. Hii­li­vii­saus tuo pysy­vää kil­pai­lue­tua yri­tyk­sil­le ja kau­pun­gil­le.

Car­bonWi­se mah­dol­lis­taa yri­tyk­sen hii­li­vii­sau­den kehit­tä­mi­sen ja sii­tä vies­ti­mi­sen läpi­nä­ky­väs­ti. Car­bonWi­ses­sa toteu­tet­ta­vat hii­li­vii­saat kli­ni­kat ovat suun­ni­tel­tu­ja siten, että yri­tys voi tul­la mukaan toi­mia­la­ra­jat­to­mas­ti ja riip­pu­mat­ta sii­tä, onko yri­tys vas­ta-alka­ja vai jo pidem­mäl­le eden­nyt orga­ni­saa­tion­sa, toi­min­to­jen­sa, tuot­teen­sa tai pal­ve­lun­sa muut­ta­mi­ses­sa hii­li­vii­saak­si.

Car­bonWi­se-hank­keen Oulun toi­min­teet tar­joa­vat yri­tyk­sil­le hii­li­ja­lan­jäl­jen las­ken­taa. Han­ke tar­jo­aa yri­tyk­sil­le työ­ka­lu­ja ja mene­tel­miä hii­li­ja­lan­jäl­jen pie­nen­tä­mi­seen sekä kei­no­ja toteut­taa hii­li­kä­den­jäl­ki­toi­min­taa ja kom­pen­saa­tio­ta. Lisäk­si hank­keen tavoit­tee­na on kan­nus­taa yri­tyk­siä raken­ta­maan brän­di­ään ja kil­pai­lue­tua hii­li­vii­saa­seen stra­te­gi­aan perus­tuen. Hank­keen tavoit­tee­na on luo­da uusi pysy­vä pal­ve­lu hii­li­vii­saan lii­ke­toi­min­nan suun­nit­te­luun ja kehit­tä­mi­seen.

Car­bonWi­se-hank­keen mate­ri­aa­lit ja webi­naa­ri­tal­len­teet löy­ty­vät Päät­ty­neet hank­keet ‑otsi­kon alta osoit­tees­ta https://www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet.html

Logo, 6aika.