CityIoT

A simple roadmap of the city of Oulu

Älyk­käät kau­pun­git ja lan­gat­to­mat pal­ve­lut

Tule­vai­suu­den älyk­käät kau­pun­git ja nii­den pal­ve­lut raken­tu­vat lan­gat­to­muu­den ja tehok­kaan tie­to­jen hyö­dyn­tä­mi­sen poh­jal­le. Kau­pun­git inves­toi­vat eri­lai­siin sen­so­ri­tek­no­lo­gioi­hin ja etsi­vät esi­nei­den inter­ne­tin (IoT) sovel­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sek­si. Pro­jek­tis­sa mää­ri­tel­lään avoin inte­graa­tio­alus­ta ja avoi­met IoT-raja­pin­nat, jot­ka mur­ta­vat toi­mit­ta­ja­koh­tai­sia rajo­ja ja mah­dol­lis­ta­vat eri läh­teis­tä saa­ta­van tie­don täy­si­mää­räi­sen hyö­dyn­tä­mi­sen. Hank­keen pilot­tiym­pä­ris­töt tar­joa­vat yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den tuot­tei­den tut­ki­muk­seen ja kehit­tä­mi­seen sekä refe­rens­si­koh­teet osaa­mi­sen esit­te­lyyn.

Tule­vai­suu­den toi­mi­ja­riip­pu­ma­ton datain­te­graa­tio­alus­ta (CityIoT) on 6Ai­ka-han­ke, jol­le Uuden­maan­liit­to on myön­tä­nyt rahoi­tuk­sen EU:n Euroo­pan alue­ke­hi­tys­ra­has­tos­ta. Hank­keen toteut­ta­jat ovat Oulun yli­opis­to, Oulun kau­pun­ki, Tam­pe­reen kau­pun­ki, Oulun ammat­ti­kor­kea­kou­lu sekä Tam­pe­reen tek­nil­li­nen yli­opis­to. Hank­keen pää­to­teut­ta­ja ja koor­di­naat­to­ri on Oulun yli­opis­to.

CityIoT ‑esit­te­ly­vi­deo

Kump­pa­nit

Ratkaisun sivusto

https://www.cityiot.fi/