Den­to­po­lis

Hoi­to­so­lu­ja ja auto­ma­tiik­kaa

Den­to­po­lik­ses­sa kun­ta­lai­nen saa tar­vit­se­man­sa avun yhdel­lä vas­taan­ot­to­käyn­nil­lä, samal­la kun uuden­lai­nen tek­no­lo­gia ja toi­min­ta­mal­lit tuke­vat ammat­ti­lais­ten työ­tä. Raken­nuk­ses­sa on usei­ta hoi­to­so­lu­ja, ”itse­näi­siä hoi­to­loi­ta”. Toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mäl­lä hal­lin­noi­daan tila- ja hen­ki­lö­re­surs­se­ja sekä poti­las­vir­taa. Samal­la var­mis­te­taan hoi­to­toi­men­pi­tei­den toteut­ta­mi­nen tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la hen­ki­lö­kun­nal­la.

Hoi­to­so­luis­sa on käy­tös­sä tar­vik­kei­den tilaus­jär­jes­tel­mä tar­vik­kei­den tilaa­mi­sek­si talon varas­to­his­sil­tä, jos­sa on käyt­tö­au­kot joka ker­rok­ses­sa sekä yhteis­hyl­ly­ti­laa 130 neliö­met­riä. Sal­do­seu­ran­nan ja häly­tys­ra­jo­jen perus­teel­la auto­maat­ti­set tilauk­set läh­te­vät tava­ra­toi­mit­ta­jil­le.  

Talon CADCAM-jär­jes­tel­mät mah­dol­lis­ta­vat uusia digi­taa­li­sia työn­kul­ku­ja, kuten 3D mal­lin­nuk­set pro­teet­ti­siä töi­tä var­ten.