Elin­voi­mai­nen kau­pun­ki alus­ta­na yri­tyk­sil­le (EKA)

Alus­tois­ta lii­ke­toi­min­taa

EKA — Elin­voi­mai­nen kau­pun­ki alus­ta­na — on alus­ta­mai­nen toi­min­ta­mal­li uusil­le tuot­teil­le ja pal­ve­luil­le. Sitä kehit­tä­vät yhteis­työs­sä kau­pun­ki, yri­tyk­set, tut­ki­mus­lai­tok­set, yli­opis­tot ja kor­kea­kou­lut.  Alus­toil­la toi­mi­mi­nen ja yhteis­ke­hit­tä­mi­nen ovat edel­leen uusi tapa toi­mia, ja sik­si eräs EKAn tavoit­teis­ta on tii­vis­tää enti­ses­tään yhteis­työ­tä Oulun kau­pun­gin eri toi­mie­li­mien ja yri­tys­ten välil­lä. Toi­min­ta­mal­li juur­ru­te­taan kau­pun­kien ja yri­tys­ten arkeen pilot­ti­pro­jek­tien kaut­ta. Lisäk­si hank­keen ja sen pilo­toin­tien kaut­ta tuo­te­taan lii­ke­toi­min­ta­mal­li ja lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma, jot­ka kuvaa­vat sel­keäs­ti alus­ta­mai­sen toi­min­ta­mal­lin pro­ses­sin, tar­vit­ta­vat resurs­sit ja muut panos­tuk­set sekä tavoi­tel­ta­vat tulok­set.