Gene­ra­tion Z ‑maa­il­ma

Kollaasi tavanomaisista käyttötavaroista

GenZ ‑han­ke on Oulun yli­opis­ton neli­vuo­ti­nen (2018 — 2022) Ihmi­set muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa ‑fokusa­lu­een vetä­mä pro­fi­laa­tio­han­ke. Hank­keen rahoit­ta­vat Suo­men Aka­te­mia ja Oulun yli­opis­to.

Hank­kees­sa kes­ki­ty­tään löy­tä­mään kei­no­ja ihmi­sen osaa­mi­sen, yhteis­toi­min­nan, oppi­mi­sen ja eet­ti­sen toi­min­nan vah­vis­ta­mi­seen digi­taa­lis­tu­vas­sa ja tek­no­lo­gi­soi­tu­vas­sa maa­il­mas­sa.

GenZ ‑hank­kee­seen osal­lis­tu­vat Oulun yli­opis­ton huma­nis­ti­nen, luon­non­tie­teel­li­nen, kas­va­tus­tie­tei­den sekä tie­to- ja säh­kö­tek­nii­kan tie­de­kun­ta ja Oulun yli­opis­ton kaup­pa­kor­kea­kou­lu.

Digi­ta­li­saa­tioon liit­ty­vis­tä han­ka­luuk­sis­ta on help­po löy­tää esi­merk­ke­jä, emme­kä tie­dä, mil­lai­sia haas­tei­ta älyk­käi­den tek­no­lo­gioi­den kehit­ty­mi­nen tuo vie­lä tul­les­saan. Aihee­seen liit­tyy suu­ria kysy­myk­siä: Miten ihmi­sen tar­peet voi­tai­siin ottaa äly­tek­no­lo­giois­sa parem­min huo­mioon? Ja toi­saal­ta, mitä ihmi­nen itse voi teh­dä, jot­ta hän hal­lit­si­si tek­no­lo­gi­aa eikä päin­vas­toin?

”Digi­taa­li­nen tule­vai­suus on hämyi­nen. Emme tie­dä, mil­lai­sek­si esi­mer­kik­si ’esi­nei­den inter­net’ tai teko­ä­ly muo­dos­tuu. Mut­ta tie­däm­me pal­jon sii­tä, miten ihmi­nen käyt­täy­tyy, puhuu, oppii, tekee yhteis­työ­tä ja toi­mii eet­ti­ses­ti, ja voim­me sovel­taa sitä tie­toa tähän isom­paan kuvioon”, hank­keen joh­ta­ja Pent­ti Had­ding­ton sanoo. ”Läh­tö­koh­tam­me on ehdot­to­mas­ti ihmi­nen, hänen edel­ly­tys­ten­sä paran­ta­mi­nen.”

Niin­pä GenZ pyr­kii tuo­maan ihmis­tie­teet mukaan äly­tek­no­lo­gioi­den kehi­tyk­seen, jos­sa yleen­sä men­nään ”tek­no­lo­gia edel­lä”. Toi­se­na, vähin­tään yhtä kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on kehit­tää ihmi­sen omia kyky­jä ja kei­no­ja – Had­ding­ton puhuu ”ihmi­sen vah­vis­ta­mi­ses­ta” – joi­den avul­la voi pär­jä­tä digi­ta­li­saa­tion myl­ler­ryk­ses­sä.

Ratkaisun sivusto

https://www.oulu.fi/genz/