HALI – häly­tys­ajo­neu­vo­jen lii­ken­ne­va­loe­tuu­det

Kun peril­le on pääs­tä­vä heti

Häly­tys­ajo­neu­vo­jen kulun nopeut­ta­mi­sek­si ja tur­val­li­suu­den paran­ta­mi­sek­si niil­le on tar­peen jär­jes­tää lii­ken­ne­va­lois­sa vih­reä valo. Ajo­neu­vo­jen satel­liit­ti­pai­kan­nus ja nyky­ai­kai­nen tie­don­siir­to­tek­niik­ka ovat avan­neet koko­naan uuden­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia häly­tys­ajo­neu­vo­jen lii­ken­ne­va­loe­tuuk­sien toteut­ta­mi­sek­si. Oulun seu­dul­la on toteu­tet­tu ensim­mäi­se­nä Suo­mes­sa täl­lai­nen uuteen tek­niik­kaan perus­tu­va jär­jes­tel­mä, jos­sa häly­tys­ajo­neu­vo­jen sijain­ti­tie­don perus­teel­la jär­jes­te­tään lii­ken­ne­va­lois­sa vih­reä valo nii­tä lähes­ty­väl­le häly­tys­ajo­neu­vol­le. Jär­jes­tel­mä on sit­tem­min levin­nyt useil­le paik­ka­kun­nil­le Suo­mes­sa.

Oulun seu­dun tilaa­jat ovat luo­vut­ta­neet jär­jes­tel­män avoi­men tuot­teen peri­aat­teel­la myös mui­den viran­omais­ten käyt­töön. Jär­jes­tel­mä toi­mii täl­lä het­kel­lä noin 20 kun­nan alu­eel­la, ja lisäk­si on käyn­nis­sä pilot­ti­ko­kei­lu­ja eri puo­lel­la Suo­mea.

Koko­nai­suu­des­saan hank­keen tavoi­te­ti­lak­si on ase­tet­tu kan­sal­li­nen jär­jes­tel­mä eli Hali 2.0. Jär­jes­tel­mä on suun­ni­tel­tu kan­sal­li­sek­si jär­jes­tel­mäk­si, johon mikä tahan­sa kun­ta, val­tion tien­pi­tä­jän edus­ta­ja ja häly­tys­ajo­jen suo­rit­ta­ja voi Suo­mes­sa liit­tyä.