Hyvin­voin­ti­toi­mia­lan kehit­tä­mi­nen ideoin­nin avul­la

Oulu­Health alus­taa ideoi­ta

Hyvin­voin­ti­toi­mia­la digi­ta­li­soi­tuu. Yri­tyk­set tar­vit­se­vat vuo­ro­pu­he­lua lop­pu­käyt­tä­jien kans­sa kehit­tääk­seen tuotteita/palveluja tar­pei­den mukai­sek­si. Oulu­Health-eko­sys­tee­mis­sä eri orga­ni­saa­tiot toi­mi­vat yhdes­sä alan kehit­tä­mi­sek­si. Oulu­Health Labs toi­mii alus­ta­na yhteis­ke­hit­tä­mi­sel­le, tes­tauk­sel­le ja kan­sain­vä­li­sel­le yri­ty­syh­teis­työl­le. Inno­vaa­tio­työ­ka­lu Iitan avul­la kerä­tään kun­ta­lais­ten ja ammat­ti­lais­ten ideat tal­teen ja kehit­tä­mis­pro­ses­siin.

Ratkaisun sivusto

http://ouluhealth.fi/labs/