inDe­mand yhteis­ke­hit­tä­mis­mal­li

A person looking at health data on a tablet compurer

Jokai­sel­le tar­peen mukaan

inDe­mand on uusi toi­min­ta­mal­li, joka on kehi­tet­ty yhteis­työs­sä kol­men kau­pun­gin – Murcia, Oulu ja Parii­si – kes­ken. Mal­lis­sa jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­jat ja yri­tyk­set rat­kai­se­vat kau­pun­gin ter­vey­den­hoi­to-orga­ni­saa­tioi­den tun­nis­ta­mia haas­tei­ta yhteis­ke­hit­tä­mi­sen kei­noin.  InDe­mand ‑mal­li lisää jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon toi­min­ta­ka­pa­si­teet­tia löy­tä­mäl­lä rat­kai­su­ja haas­tei­siin­sa ja samal­la syn­tyy yksi­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Yhteis­ke­hit­tä­mi­sen myö­tä rat­kai­su­jen kehit­tä­jä saa koko ajan palau­tet­ta rat­kai­sun toi­mi­vuu­des­ta.

Ensim­mäi­nen vai­he inDe­mand kehi­tyk­ses­tä on nyt val­mis ja se tuot­ti nel­jä uut­ta eHealth ‑rat­kai­sua. Oulu on muka­na myös inDe­mand ‑hank­keen käyn­nis­sä ole­vas­sa toi­ses­sa vai­hees­sa.

Ratkaisun sivusto

https://www.indemandhealth.eu/indemand-oulu/