ITS Oulu – älyk­kään lii­ken­teen stra­te­gia, toi­min­ta­ver­kos­to ja pilo­tit

Vaaleanpunainen polkupyörä ja pyöräilykypärä

Vähä­hii­lis­tä tek­no­lo­gi­aa

Hank­kees­sa kehi­te­tään vähä­hii­li­siä lii­ken­ne­jär­jes­tel­miä ja liik­ku­mis­muo­to­ja sekä vähä­hii­li­syyt­tä tuke­via tes­tausa­lus­to­ja. Lisäk­si tue­taan uusien vähä­hii­lis­ten tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den käyt­töön­ot­toa sekä inno­va­tii­vis­ten rat­kai­su­jen luo­mis­ta. Hank­keel­la pyri­tään vai­kut­ta­maan myön­tei­ses­ti liik­ku­mis­tar­peen vähen­tä­mi­seen ja myös kau­pun­ki­ra­ken­teen ehey­teen.

Ratkaisun sivusto

https://fi-fi.facebook.com/ITSoulu/