Kau­pun­ki­da­tan pilot­ti Tur­ku City Datan kans­sa

Busi­ness­A­se­ma edis­tää yri­tys­ten yhteis­työ­tä eri­tyi­ses­ti kiin­teis­tö­tek­no­lo­gian (Prop­Tech) toi­mia­lal­la. Busi­ness­A­se­man tilat on varus­tel­tu eri­lai­sil­la IOT-sen­so­reil­la, joil­la saa­daan tie­toa (IOT dataa) tiloi­hin liit­tyen. Datat kerä­tään kes­ki­te­tys­ti Oulun Digin Azu­re-tie­toal­taa­seen, joka mah­dol­lis­taa datan jat­ko­ja­los­ta­mi­sen. Täs­sä pilo­tis­sa kerä­tään koke­muk­sia tie­don­mal­lin­ta­mi­ses­ta (know­led­ge graph) teko­ä­ly- (AI) ja koneop­pi­mis­rat­kai­su­jen (ML) hyö­dyis­tä kau­pun­gin toi­min­nal­le.

Yhteis­työs­sä Tur­ku City Datan ( https://turkucitydata.fi/ ) kans­sa aineis­toon yhdis­tel­lään laa­jem­paa kau­pun­gin dataa mm. osoit­teis­toon ja lii­ken­ne­vir­toi­hin liit­tyen ja visua­li­soi­daan data käyt­tö­tar­peen mukaan.

Rat­kai­su mah­dol­lis­taa myös aihee­seen liit­ty­vien inno­vaa­tio­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen ja yri­tys­rat­kai­su­jen yhteis­ke­hit­tä­mi­sen aidos­sa toi­min­taym­pä­ris­tös­sä.