Koro­na-avus­tus­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­ro­bot­ti

Kaupunkikuva

Busi­ness Oulun elin­kei­no­pal­ve­luil­le toteu­tet­tiin ohjel­mis­to­ro­bot­ti nopeut­ta­maan yksi­tyis­yrit­tä­jien Koro­na-tuki­ha­ke­muk­sen käsit­te­lyä. Robot­ti jakaa hake­muk­set auto­maat­ti­ses­ti hake­muk­sien val­mis­te­li­joil­le ja nopeut­taa näin käsit­te­ly­pro­ses­sia.

Päi­väs­tä riip­puen saa­pui kir­jaa­mon kaut­ta yksit­täi­siä tai kym­me­niä avus­tus­ha­ke­muk­sia, jot­ka kaik­ki robot­ti jakoi käsit­te­li­jöil­le muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa vir­heet­tö­mäs­ti. ”Työ­ajan sääs­tö ja auto­maa­tion luo­tet­ta­vuus on mer­kit­tä­vä ja voim­me siir­tää resurs­se­ja enem­män hake­muk­sien käsit­te­lyyn, joka vaa­tii ihmis­työ­tä. Apua tar­vit­se­vil­le yrit­tä­jil­le on tär­ke­ää että saam­me hake­muk­set käsi­tel­tyä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti” ker­too Busi­ness Oulun pal­ve­lu­pääl­lik­kö Mari Rau­tiai­nen. Robo­tin toteu­tus teh­tiin nopeu­te­tul­la aika­tau­lul­la. ”Kuu­kausi sit­ten istuim­me ensim­mäi­ses­sä suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ris­sa ja nyt saim­me robo­tin jo käyt­töön. Hie­noa että meil­lä kau­pun­gil­la saa­daan toteu­tet­tua ket­te­räs­ti täl­lai­sia pro­jek­te­ja.”

Pro­jek­ti toteu­tet­tiin yhdes­sä Oulun Digin ja Q‑Factoryn kans­sa. Oulun Digi vas­ta­si pro­jek­tin koor­di­noin­nis­ta ja tek­ni­ses­tä ympä­ris­tös­tä, Q‑Factory robo­tin toteu­tuk­ses­ta.  ”Pro­jek­tin onnis­tu­mi­seen tar­vi­taan hyvää tii­mi­työ­tä. Q‑Factoryn osaa­vien hen­ki­löi­den kans­sa yhteis­työ on ollut suju­vaa ja help­poa. He pys­tyi­vät nopeas­ti rea­goi­maan eri­lai­siin tar­pei­siin” Rau­tiai­nen tote­aa.

Pää­toi­mi­set yksi­ny­rit­tä­jät, joi­den talou­del­li­nen tilan­ne ja lii­ke­vaih­to ovat mer­kit­tä­väs­ti hei­ken­ty­neet koro­na­vi­ruse­pi­de­mian vuok­si 16.3.2020 voi­vat hakea 2000 € tukea yri­tyk­sen koti­kun­nas­ta tukea koro­na-tilan­teen aiheut­ta­maan häi­ri­öön lii­ke­toi­min­nas­sa. Oulus­sa tuki­ha­ke­muk­set käsit­te­li Busi­ness Oulun elin­kei­no­pal­ve­lut. Avus­tus­ha­ku oli auki 30.9.2020 asti.

Yksi­ny­rit­tä­jä­tuen hake­muk­sia on 4.6.2020 men­nes­sä saa­pui 1185 kap­pa­let­ta. Niis­tä 1175 jaet­tiin käsit­te­lyyn ja pää­tök­siä teh­tiin 1090.